بررسی وضعیت ارزشیابی کیفیت در آموزش‌های کاربردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرکز تحقیقات،ارزشیابی،اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی سازمان سنجش آموزش کشور

2 کارشناس پژوهشی سازمان سنجش آموزش کشور

چکیده

ارزشیابی و تضمین کیفیت، از جمله مؤثرترین تدابیری است که می‌تواند نقش تسهیل کنندگی در کیفیت بخشی آموزش عالی ایفا کند. هدف از این پژوهش، بررسی نظام آموزش‌های کاربردی (اعم از دانشگاه‌های علمی-کاربردی و فنی و حرفه‌ای) و بهبود، ارتقاء کیفیت و ارزشیابی و تضمین کیفیت این نوع آموزش‌هاست. بدین منظور، نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش‌های کاربردی کشورهای آمریکا، فنلاند، هلند، آفریقای جنوبی، امارات متحده عربی و استرالیا به عنوان نمونه‌هایی هدفمند و مطلوب از 5 قاره جهان مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از مؤلفه‌های بررسی شده در این کشورها، پیشنهادهایی برای ارتقاء و بهبود آموزش‌های کاربردی در ایران ارائه شده است. روش پژوهش مورد استفاده در این تحقیق، روش کیفی از نوع تحلیل اسنادی و بررسی تطبیقی است. فرایند ارزیابی درونی در نظام آموزش‌های کاربردی ایران به‌طور مستمر نبوده و نیازمند تعیین یک چرخه زمانی مشخص به‌منظور تکرار فرایند اعتبارسنجی و استفاده از نتایج به‌دست آمده از اجرای فرایند مذکور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Status of Quality Evaluation in Applied Education and Training

نویسندگان [English]

  • Reza Mohammadi 1
  • Mariam Zamanifar 2
  • Fatemeh Sadeghimandi 2
1
2
چکیده [English]

Evaluation and quality assurance are two of the effective measures that play the role of facilitators in the quality of higher education sector. The purpose of this study is to study the applied education and training systems (including the University of Applied Science and the Technical and Vocational Education and Training) and improving quality, evaluation and quality assurance of these Educations. For this purpose, the system of evaluation and quality assurance of applied education and training in some countries such as United States of America, Finland, Netherlands, South Africa, United Arab Emirates and Australia have been studied as the targeted and desirable examples of 5 continents. By using the studied components in these countries, practical suggestions have been presented for improving applied education and training in Iran. The methodology in this research is qualitative method, analyzing the documents and comparative study. The internal evaluation process in applied education and training system in Iran is not continuously and need to determine a time cycle to repeat the accreditation process and use the results of this process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • Evaluation
  • Quality assurance
  • applied education and training
-     احمدی، غلامعلی و بهرامی، معصومه (1383). بررسی الگوهای ارزشیابی آموزش به منظور ارائه یک الگوی مناسب برای ارزشیابی برنامه‌های درسی دوره‌های علمی- کاربردی. سومین کنگره ملی آموزش‌های علمی- کاربردی، آذرماه 1383. پژوهشگاه نیرو. صص 78-65.
-     بازرگان، عباس (1380).ارزشیابیآموزشی. تهران: انتشارات سمت.
-بینقی، تقی و سعیدی رضوانی، محمود (1383). آموزش علمی- کابردی در آموزش عالی. دائرة المعارف آموزش عالی (جلد اول). تهران: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.
-     پورجم، محمد (1383). ارزیابی درونی کیفیت دوره‌های آموزشی مقطع کاردانی دانشگاه جامع علمی- کاربردی. پایان‌نامه کارشناسی ‌ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان.
-جمالی مهموئی، حمیدرضا (1390). ارزیابی پژوهش: رویکردها، شیوه‌ها و چالش‌ها. رهیافت، 49.
-     حاتم‌زاده، علیرضا و دیگران (1391). ارزیابی درونی مراکز آموزش دولتی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور (با رویکرد تحلیل عوامل). دومین کنفرانس ارزشیابی و تضمین کیفیت. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
-     دانشگاه جامع علمی-کاربردی (1393). دسترسی در سایت: www.uast.ac.ir
-      دانشگاه فنی و حرفه ای (1394) . دسترسی در سایت: www.tvu.ac.ir
-     سازمان سنجش آموزش کشور(1392). دسترسی در سایت: www.sanjesh.org
-     سلطانی، ایرج (1383). ارائه الگوی پویا و عملیاتی اثربخشی آموزش‌های علمی و کاربردی. سومین کنگره ملی آموزش‌های علمی- کاربردی، آذرماه 1383. پژوهشگاه نیرو. صص 97-88.
-     کمالان، سید مهدی (1390). قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (13941390)، تهران: انتشارات کمالان.
-محمدعلی، محبوبه (1390). آموزش‌های فنی وحرفه‌ای و راه‌های اصلاح آن. رشد آموزش فنی و حرفه‌ای، 7 (1): 10 – 18.
-میرزا محمدی، محمدحسن (1392).گردهماییکارشناساننظارتوارزیابیواحدهایاستانی. تهران، آبان ماه 1392.
 -نویدی ، احد و دیگران (1382). آموزشفنیوحرفه‌ای، تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت آموزش و پرورش.
-     میرزامحمدی، محمدحسن (1376). بررسی و طراحی الگوی مناسب برای ارزیابی درونی کیفیت آموزشی در مراکز آموزشی وزارت نیرو. پایان‌نامه کارشناسی ‌ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی.
-Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET). (2013). Available at: http://www.abet.org/History/
-Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders, accreditation (2013). Available at: http://nvao.com/accreditation
-Abayomi Olumade, Sofoluwe (2013). Re-engineering vocational and technical education (VTE) for sustainable development in North Central Geo-Political Zone, Nigeria. Educational Research and Reviews, 8 (19): 1842-1849.
-Applied Science Accreditation Commission. (2012). criteria for accrediting applied science programs , Effective for Reviews During the 2013-2014 Accreditation Cycle. Incorporates all changes approved by the ABET.
-Australian Qualifications Framework (AQF). (2013). Available at:
-Australian Skills Quality Authority (ASQA). (2014). Available at: http://www.asqa.gov.au/
-Blom, Kaaren & Meyers, David (2003).Quality indicators in vocational education and training International perspectives. National Centre for Vocational Education Research (NCVER)
-Brand, B. )1998 .(The process of change in vocational education and training in the United States, in Finlay, I.; Niven, S. & Young, S. (Eds), changing vocational education and training: A comparative prespsctive, New York: Routledge.
--
-Commission for Academic Accreditation Ministry of Higher Education and Scientific Research United Arab Emirates. (2009). Standards for Licensure and Accreditation of Technical and Vocational education and training.
-Finnish Higher Education Evaluation Council (2011) Project plan Evaluation of research, development and innovation activities at universities of applied sciences.FINHEEC17 March 2011
Conference of Finnish Universities of Applied Sciences(2013). Available at:            http://www.arene.fi/sivu.asp?luokkaid=42&main=3
-Council for Quality Assurance in general and further education and training (umalusi) (2014). Annual Report 2011/12 I A DECADE OF SUCCESS. available at: http://www.umalusi.org.za
-Hanze University of Applied Sciences, Groningen (2013). Available at:
           http://www.hanze.nl/home/
-Maclean, Rupert; Jagannathan, Shanti & Sarvi, Jouko (2012). Skills Development for Inclusive and Sustainable Growth in Developing Asia-Pacific. New York & London: Springer Dordrecht Heidelberg.
-Ministry of Education and Culture (MEC) 2013. University Education inFinland. available at:http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus
NIAD-UE (National Institution for Academic Degrees and University Evaluation) (2011).Overview of the Quality Assurance System in Higher Education: The Netherlands. Tokyo: Japan. Available at: http://www.niad.ac.jp
-National Consortium for Product Quality in Vocational Education (2001).  Available at:
-National Skills Standards Council (NSSC). (2014). Available at: http://www.nssc.natese.gov.au/
- Pyykkö, Riitta (2010). Audit Outcomes 2005–2008, The Finnish Higher Education Evaluation Council (FINHEEC).
-Rotterdam University of Applied Sciences (2011). Rotterdam University of Applied Sciences and the Dutch education system. Netherlands: Hogeschool Rotterdam. Available at:
-Training Accreditation Council (TAC). (2013). Western Australia. Available at:
            http://www.tac.wa.gov.au/ 
-Umalusi (2014). Application for Accreditation. Available at: http://www.umalusi.org.za
-UNESCO. (2013). World TVET database. UNESCO. Paris. Available at:             http://www.unevoc.unesco.org/worldtvetdatabase.php
-UNESCO-UNEVOC .Publication Date: 2014-01-17.available at:          http://www.unevoc.unesco.org/worldtvetdatabase1.php?ct=ZAF
-United Nations Educational, Scientific and Cultural Oraganization-International Center for Technical and Vocational Education and Training (2012). World TVET Database: United Arab Emirates. Geneva: UNESCO. Available at:                                                   http://www.unevoc.unesco.org/worldtvetdatabase1.php?ct=ARE 
-United Nations Educational, Scientific and Cultural Oraganization-International Center for Technical and Vocational Education and Training (2012). World TVET Database: Australia. Geneva: UNESCO. Available at:http://www.unevoc.unesco.org/worldtvetdatabase1.php?ct=AUS
-Victorian Registration and Qualifications Authority (VRQA). (2013). State of Victoria (Department of Education and Early Childhood Development). Available at:             http://www.vrqa.vic.