بررسی ضرورت ایجاد مراکز توسعه آموزش در دانشگاه‌های کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی و مدرس مراکز تربیت معلم اصفهان

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

چکیده

از آنجا که یکی از کارکردهای اصلی دانشگاه‌ها، آموزش است، ارائه تدریس با کیفیت از اهمیت خاصی برخوردار است. مهم‌ترین ابعاد تدریس، تخصص در محتوای تدریس، مهارت‌های برنامه‌ریزی و طراحی تدریس، برقراری و حفظ ارتباط و تعامل با فراگیران، ارائه درس، مدیریت کلاس و ارزشیابی از تدریس و یادگیری می‌باشند. در این راستا، مراکز تدریس و یادگیری در آموزش اعضای هیئت علمی و دانشجویان نقش به سزایی ایفا می‌کنند. با توجه به این که چنین مراکزی در دانشگاه‌های کشور وجود ندارد و یا در صورت وجود، فعالیت‌های محدودی انجام می‌دهند، هدف از این مقاله، معرفی و بررسی فعالیت‌های مراکز تدریس و یادگیری در چند دانشگاه معتبر دنیا و زمینه‌یابی برای ایجاد این مراکز در دانشگاه‌های کشور می‌باشد. اساسی‌ترین فعالیت‌های این مراکز با بیشترین فراوانی مربوط به توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت علمی از طریق سمینارها و کارگاه‌های آموزشی، مشاوره فردی در زمینه تدریس و اعطای گواهینامه تدریس می‌باشد. همچنین موارد جدیدی با کمترین فراوانی مربوط به مقابله با سرقت ادبی، اخلاق پژوهش و دوره مقابله با اضطراب قابل توجه هستند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Necessity of Creating New Educational Centers at Our Universities

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Kalbasi 1
  • Ahmadreza Nasr 2
1 afkalbasi@yahoo. com
2 Isfahan University
چکیده [English]

As training is one of the most important goals in our universities, quality of education has its own significance. The most vital aspects of training are proficiency in teaching concept, having skills in lesson planning and material development, establishing good relationship with learners and maintaining such relationship, management of the class and assessment of teaching and learning. To approach these goals educational centers have to train teachers and learners. As far as teaching training centers have not existed in our universities, or even if there were any, they had very limited activity in this regard. Therefore, the aim of this research is to introduce and investigate the activities of such centers in several famous universities around the world and to create such centers in our universities. The most essential activities in such centers with maximum abundance are related to professional development of academic members via seminars and workshops, individual consultation surrounding teaching skills and granting teaching certificate. Furthermore, some new factors with less abundance are related to dealing with plagiarism, morality in research and confronting anxiety which are of great attention value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Guaranteeing quality in higher education
  • Teaching training centers
  • University
  • Educational development
  • Academic members
تاریخچه مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در شیراز. قابل دسترس در: http://edc.sums.ac.ir/history.html تاریخ دسترسی: 14/4/89
تاریخچه، نقش و وظایف مراکز توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار. قابل دسترسی در:
نصر، احمدرضا؛ اعتمادی‌زاده، هدایت‌الله و نیلی، محمدرضا (1386). برنامه درسی و طراحی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی. اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی.
 
 Barnett, R (1994). The limits of competence: Knowledge, higher education and society. Buckingham: SRHE and Open University Press. 47.
 Baume, D., Kahn, P. (2004). How shall we enhance staff and educational development? In: Baume D., Kahn, P, editors. Enhancing staff & educational development: 185-194.
Center for Development of Teaching and Lerning of the University of Singapore. Available from URL: http://www. cdtl. nus. edu Access date: 2010/07/04
Center for Teaching and Learning Develpoment of National Taiwan University. Available from URL: http://ctld. ntu. edu. tw/english/services Access date: 2009/10/25
Center for Teaching and Learning of the University of Pennsylvania. Available from URL: http://ctl. sas. upenn. edu/ Access date: 2009/10/25
Centre for Teaching and Learning of the Sacramento University (California). Available from URL: http://ctl. csus. edu/ Access date: 2010/7/5
Centre for Teaching and Learning of the University of Toronto. Available from URL: http://www. utsc. utoronto. ca/~ctl/ Access date: 2010/07/04
D'Andrea, V&  Gosling, D. (2001). Joining the dots: Reconceptualizing educational development. Learning in Higher Education; 2 (1):64-80.
Drek Bok Center for Teaching and Learning of Harvard University. Available from URL: http://bokcenter. harvard. edu/icb/icb. do Access date: 2010/07/04
Fallows, S. & Bhanot, R (2005). Educationl Development through information and communications technology. Taylor and Francis E-Library. 1-8.
Gosling, D. & D'Andrea, V. (2002). How educational development learning and teaching centres help education institutions manage change, Educational Developments; 3 (2): 1-3.
Gosling, D. (2001). Educational development units in the UK – what are they doing five years on? International Journal for Academic Development; 6 (1):74-90.
Gosling, D. (2009). Educational development in the UK: A complex and contradictory reality. International Journal for Academic Development. 14 (1): 5-18.
Harland, T. Staniforth, D. (2003). Academic development as academic work. International Journal for Academic Development. 8 (1/2):25-35.
Land, R. (2001). Agency- context and change in academic development. International Journal for Academic Development. 6 (1): 4-20.
Learning and Teahing Centre of Macquarie University. Available from URL: http://www. . mq. edu. au/ltc Access date: 2009/10/25
Macdonald, R. (2002). Educational development: Research, evaluation and changing practice in higher education. In: Macdonald R, Wisdom J, editors. Academic and Educational Development: 3-13.
Teachig and Academic Growth of the University of British Columbia. Available from URL: http://tag. ubc. ca/programs/ Access date: 2010/07/04
The center for teaching and learning of Stanford University. Available from URL: http://ctl. stanford. edu Access date: 2010/07/04
The Centre for the study of Higher Education at the University of Melbourne. Available from URL:
http://www.cshe.unimelb.edu.au. Access date: 2010/07/04
The Oxford Centre for Staff and Learning Development. Available from URL: http://www. brookes. ac. uk/services/ocsd/ Access date: 2010/07/04
UCL Centre for the Advancement of Learning and Teaching. Available from URL: http://www. ucl. ac. uk/teaching-learning Access date: 2010/07/04