تحلیلی بر جایگاه سیستم‌های اطلاعاتی (IS)‌ها در مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه دانشگاهی با تأکید بر پایگاه داده‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

در دنیای امروز که اطلاعات و پایگاه‌های اطلاعاتی، به عنوان پایه اصلی برنامه‌ریزی و مدیریت دانشگاهی محسوب می‌شود، ایجاد و استقرار نظام اطلاعاتی (IS) از جمله پیش‌شرط‌هایی است که می‌تواند در ارزیابی مستمر و به موقع عوامل مؤثر بر اثربخشی، کارآیی و دسترسی دقیق به اطلاعات مناسب و شایسته با توجه به شرایط و موقعیت‌های آموزش عالی کشور و نهایتاً تصمیم‌گیری مناسب، یاری‌رسان مدیران باشد. هدف اصلی این مقاله، تبیین و روشنگری نسبت به جایگاه سیستم‌های اطلاعاتی (با تأکید بر پایگاه داده‌ها) و کاربست آن در برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه دانشگاهی است که با بهره‌گیری از روش‌های تحلیل اسنادی انجام شده است. نتایج بررسی نشان می‌دهد با توجه به ساختار و ویژگی‌های سیستم دانشگاهی، استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی متناسب با سطوح مدیریتی و مناسب برای محیط‌های نسبتاً غیرساختاری و با پیوند سست (مانند دانشگاه‌ها) و با نگرش کل‌گرا به بهبود فرآیندهای برنامه‌ریز ی و مدیریت دانشگاهی یاری می‌رساند. همچنین شناخت اطلاعات، فهم پیچیدگی‌ها (نه فروکاست آن به ابعاد و مؤلفه‌های محدود)، شناخت قابلیت‌ها و توانایی‌های سیستم‌های اطلاعاتی بر مبنای ترسیم جایگاه پایگاه داده‌ها و اختصاص جایگاه مناسب برای آن در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بسیار اساسی است. گوش کردن

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Role of the Information Systems (IS) in management and university development planning with an emphasis on databases

نویسندگان [English]

  • Eisa Samari 1
  • Ali Mohammad Ahmadvand 2
1
2
چکیده [English]

In today’s world, information and databases serve as the foremost basis in academic planning and management. For this reason, establishing Information systems (IS) is a prerequisite for managers and can be helpful in consistent and in-time evaluation of factors affecting the effectiveness, efficiency and access to accurate and appropriate information according to the conditions of higher education system in a country  which ultimately leads to "suitable decision making" in turn.
The main purpose of this paper is to explain the role of information systems with an accent on databases and their use in university planning and management. The method used for this research is a documentary analysis method. The results suggest that with regard to structure and features of academic systems, using information systems according to management levels which are appropriate for relatively weak-link and non-structural environments (such as universities) and considering a holistic method help to improving planning processes and managing universities. Furthermore, acknowledging information, perception of the complexities (not their diminution to limited aspects and features), knowing the capabilities and potentials of data bases based on imaging the clear status of databases and specifying proper role for them in planning and decision making seems crucial.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • information systems
  • University
  • databases
  • system
  • Management
  • development planning
  • Higher Education
احمدوند، علی محمد (1377). متدولوژی یادگیری در تدوین استراتژی. دانش مدیریت. سال یازدهم، شماره 41 و 42: 127الی146.
احمدی دستجردی و همکاران، 1383 ص40) فنّاوری در آموزش عالی. دایره المعارف آموزش عالی، انتشارات بنیاد بزرگ دانش‌نامه فارسی.
بازرگان، عباس (1374). ارزیابی درونی دانشگاه و کاربرد آن در برنامه‌ریزی توسعه دانشگاهی. فصلنامه پژوهش وبرنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 3 و 4.
بینش، مسعود (1384). اندیشه‌های هنری مینتزتبرگ. مجله تدبیر، سال شانزدهم، شماره 164.
تقی پورظهیر، علی (1370). رسالت و شش مدیریت دانشگاه‌ها در جهان امروز، درآمدی بر مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش عالی، مدیریت دولتی، دوره جدید شماره 12.
ثاقب تهرانی، مهدی و تدین، شبنم (1380). مدیریت فنّاوری اطلاعات. تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
جوادی آملی، مرتضی (1372). نحوه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در مدیریت اسلامی. فصلنامه مدیریت دولتی، شماره 23 ص 1 و2.
رابینز استیفن، مدیریت رفتار سازمانی ترجمه علی پارسائیان‌ و محمد اعرابی (1374)  موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
سعادت، اسفندیار (1372). انسان عقلایی انسان خودیاب. دانشمدیریت، شماره 6 و7
غفاریان، وفا (1380). استراتژی اثربخشی. تهران، فرا.
فراستخواه، مقصود (1383). دانشگاه در موج سوم، یادگیری برای عبور از بحران، فصلنامه علم و آینده،سال سوم شماره 9.
کیذوری، امیرحسین، احمدوند، علی محمد، نوروززاده، رضا (1388). سیستم‌های اطلاعات مدیریت ؛ ابزاری کارآمد در برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی، نامه آموزش عالی، سال دوم، شماره 8 صص 9 الی 33
کافمن، راجر و هرمن جری. برنامه‌ریزی استراتژیک در نظام آموزشی. ترجمه فریده مشایخ و عباس بازرگان (1374). تهران، مدرسه.
لاودن، کنث‌سی و لاودن، جین پی (2006). سیستم‌های اطلاعات مدیریت، ترجمه حبیب رود ساز، سینا محمد نبی و امیرحسین بهروز (1388). تهران: دانشگاه علامه طباطبائی
ملکی، عباس (1385). برنامه‌ریزی مبتنی بر سناریو. مجله راهبرد یاس، شماره 8 زمستان
یمنی‌دوزی سرخابی، محمد (1382). برنامه‌ریزی توسعه دانشگاهی، مفاهیم. تجارب و نظریه‌ها، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
یمنی‌دوزی سرخابی، محمد (1380). درآمدی بر عملکرد سیستم‌های دانشگاهی. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
 
Drucker,P. F (1995). The informaiton executive truly need. Harvard Business Review. Jannary February, 73. Pp54-62.
 Eugen c. Craven (1975). Information decision systems in higher education. Journal of Higher Education. Vol. 51 No. 2, pp: 125-39.
Juhary, J. (2005). Malaysian defense a elearning. US-china Education Review, vol. 2No. 9, pp. 35-41.
Jihn L. Thomson (1993). Strategic Management, Second Edition, Chapman hall, p, 63
Lanser, michael A. (1998). Design of a strategic information system to assist executive and management staff at universities. Dissertation of Doctor of Education Nova Southeastern University.
Rowley,D. J. Lujan,H. D and Dolence, M. G. (1997). Strategic change in colleges and universities, Jossey – Bass. San Francisco,CA.
Vaskevitch. D. (1995). Client server strategies: A survival guide for corporte reegineers (2nd ed). Foster City. CA: IDG Books Worldwide. Inc.
wiggins, R. w. (1995). The internet for everyone: a guide for users and providers, Mc Graw Hill, New York, NY.
George. J. F, etal (1996). Modern systems analysis and design. New York. NY. The Benjamin Publishing Company. Inc.
Ismail, N. A etal. (2006). Information technology usage amony public institutes of higher learning in Malaysia, Faculty of Assountancy, University Utra Malaysia, Sintor.