دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، اسفند 1389، صفحه 9-144