تبیین سبک‌های یادگیری دانشجویان در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی سبک‌های یادگیری دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند است. این تحقیق، از نوع توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق برابر 555 نفر بود که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 69 نفر تعیین گردید و برای انتساب مناسب نمونه‌ها، حجم نمونه 89 نفر ارتقاء یافت. برای انتخاب نمونه‌ها از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای- تصادفی استفاده شد. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ای شامل شاخص‌های سبک یادگیری سولمان و فلدر بود. روایی پرسشنامه توسط جمعی از متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه ضریب آلفای کرانباخ بین 84%- 64% برای بخش‌های مختلف پرسشنامه به دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی و آزمون t استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که به لحاظ بعد پردازش، دانشجویان بیشتر دارای سبک یادگیری فعال؛ به لحاظ بعد دریافت، بیشتر از سبک یادگیری شهودی؛ از نظر بعد ارائه، بیشتر دارای سبک یادگیری شفاهی و به لحاظ بعد درک و فهم / چشم‌انداز، بیشتر آنها دارای سبک یادگیری مرحله‌گرا می‌باشند. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین سبک‌های یادگیری و برخی انگاره‌های آموزشی (بهره‌گیری از سمینار و کنفرانس در تدریس، روش آموزشی کار در آزمایشگاه و کارگاه، استفاده از روش آموزشی کارآموزی، رضایت از تدریس واحدهای نظری و استفاده از ترکیبی ‌از منابع ‌آموزشی) رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. در این راستا، معلوم گردید که بین بهره‌گیری از روش سخنرانی به عنوان روش تدریس با نمرات کسب شده در سبک یادگیری فعال تفاوت منفی معنی‌داری وجود دارد. نتایج آزمون مقایسه میانگین‌ها (t استیودنت) نیز حاکی از این بود که بین سبک یادگیری و جنسیت، مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی دانشجویان تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Learning styles of Students in Agriculture Faculty of Birjand Branch, Islamic Azad University

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Sharifzadeh 1
  • Gholamhossein Abdollahzadeh 1
  • Koroush Roosta 2
1
2
چکیده [English]

The current research is aimed to identify the students’ learning styles from Agriculture Faculty of Islamic Azad University, Birjand branch. Methodologically, this research was carried out based on descriptive-survey strategy.
The statistical population of current research consisted of 555 students from which 69 samples were selected using Cochran Formula. Then for appropriate allocation, 89 samples considered as final using randomized stratified sampling method. A questionnaire, including Felder-Soloman index of Learning Styles was applied as the research tool. Validity of the questionnaire was established using comments of a group of experts. The durability of different sections of the questionnaire was confirmed based on calculating Cranach's alpha coefficient of reliability. Correlation coefficient and T test was exploited in order to analyze collected data. Results showed that most of students have active learning style as far as processing aspect is concerned, and in terms of perception, most of students have intuitive style. From presentational point of view, the majorities of students have verbal style and from the aspect of perspective/understanding, most of students follow sequential style. Results obtained from analyzing correlation coefficient suggested that there is a 5% significance level between students’ learning style and some educational patterns -using seminars and conferences in teaching, teaching method based on work in laboratories and workshop, utilizing internship as an efficient teaching method, satisfaction from teaching theoretical courses, and employing a combination of educational resources- which shows a positive relationship within this context. In addition, results revealed that there was also a significantly negative relationship between applying the presented lecture as the teaching method and active learning style score of students. T-test results showed there is no significant difference between students in terms of learning style score and gender, major or university degree levels. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural education
  • Learning style
  • Felder-Soloman index of Learning Styles
  • Birjand branch of Islamic Azad University
بازرگان، عباس (1381). ارزشیابی آموزشی. تهران: انتشارات سمت.
حجازی، یوسف (1385). چهار بنیان در آموزش کشاورزی و منابع طبیعی. تهران: نشر پونه.
حجازی، یوسف، شریف­زاده، ابوالقاسم، مرادنژادی، همایون (1383). گزارش نهایی طرح پژوهشی نقش راهبردهای تدریس و یادگیری در سبک‌های یادگیری دانشجویان کشاورزی. دانشکده اقتصاد و توسعه، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. تهران.
حسینی لرگانی، مریم (1377). مقایسه سبک‌های یادگیری دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد زن و مرد، قوی و ضعیف سه رشته علوم انسانی، پزشکی و فنی مهندسی دانشگاه‌های شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی. تهران.
رضایی، اکبر (1378). مقایسه بین سبک‌های یادگیری وابسته به زمینه و نابسته به زمینه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی. تهران.
سیف، علی اکبر (1376). روش‌های یادگیری و مطالعه. نشر دوران. تهران.
سیف، علی اکبر و حسینی لرگانی، مریم (1380). مقایسه سبک‌های یادگیری دانشجویان با توجه به جنسیت، مقاطع تحصیلی و رشته تحصیلی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، سال هفتم، شماره اول، (114-94).
شعبانعلی فمی، حسین، محمدزاده نصرآبادی، مهناز، سلطانی، شهره، شریف­زاده، ابوالقاسم (1385). شناخت و تحلیل عوامل موثر بر سبک­های یادگیری کشاورزان (مطالعه موردی در استان­های گیلان، مرکزی و بوشهر). مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 37-2، شماره 2.
مایر، ریچارد (1376). روانشناسی تربیتیبراساس رویکرد شناختی. ترجمه محمد تقی فراهانی. انتشارات جهاد دانشگاه تربیت معلم. تهران.
 
Cano, J.; Garton, B. L. (1994). The Relationship Between Agriculture Pre-service Teachers Learning Styles and Performance in Methods of Teaching Agriculture Course. Journal of Agricultural Education, (35): 6-10.
Cano, J.; Garton, B. L. and Raven, M. R. (1992). Learning Styles, Teaching Styles and Personality Styles of Pre-service Teachers of Agriculture Education. Journal of Agricultural Education, (38): 46-52.
Dunkin, M. J. and Bridle, B. J. (1974). The Study of Teaching. Holt, Rinehart and Winston. New York.
Dyer, J. E. (1995). Effects of Teaching Approach on Achievement, Retention, and Problem Solving Ability of Illinois Agriculture Education Students with Varying Learning Styles. Doctoral dissertation, University of Illinois at Urbana-Champaign. USA.
Dyer, J. E.; Lacey, R. and Osborne, E. W. (1996). Attitudes of University of Illinois College of Agriculture Freshmen toward Agriculture. Journal of Agricultural Education, (37): 43-52.
Felder, R. M.; Henriques, E. R. (1995). Learning and Teaching Styles in Foreign and Second Language Education. Foreign Language Annals, (28): 21–31.
Felder, R. M. and Silverman, L. K. (1998). Learning and Teaching Styles. Journal of Engineering Education, (78): 674–681.
Fuji, D. E. (1996). Kolb's Learning Styles Potential Cognitive Remediation of Brain Injured individuals: An Expletory Factor Analysis. Journal of Study Professional psychology, Research and Practice, (27): 266-271.
Garton, B.L. & Raven, M.R. (1994). Enhancing Teaching and Learning through the Knowledge of Learning Styles. Journal of Education, (35): 6-10.
Kolb, D.A. (1984). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Prentice-Hall, Englewood Cliffs. New York.
Lawrence, G. (1982). People Types and Tiger Stripes: A Practical Guide to Learning Styles (2nd edit). Center for Applications of Psychological Type, Gainesville, Fla. USA.
Raven, M. R., M. D. Wright., V, Shelhamer. (1994). Learning and Teaching Styles of Agricultural and Technology Education Teacher Educators and Pre-service Teachers. Paper Presented at the 21st Annual National Agricultural Education Educational Implications. Review of Educational Research Meeting, Dallas, TX.
Soloman, R. B., Felder, R. M. (2001). Learning Styles and Strategies. [Available online at]
http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/ILSdir/styles.htm
Soloman, R. B. and Felder, R. M. (2002). Index of Learning Styles Questionnaire; Department of Chemical Engineering .North Carolina State University Raleigh, [Available online at] http://www.engr.ncsu.edu/learningstyles/ilsweb.htmlwww4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/ILSpage.html
UNESCO. (1987). Glossary of Educational Technology Terms (Translated into Persian by Maryem Golbabai). Islamic Azad University, Tehran South Branch, Tehran, 2003.
Woolfolk, A. E. (1995). Educational Psychology. 6th ed. Allyn and Bacan, London.