دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، آذر 1389، صفحه 9-194 

مقاله پژوهشی

ارزیابی درونی کیفیت گروه آموزشی مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران

صفحه 9-37

محمد احمدی ده قطب‌الدینی؛ محمدعلی عبدلی؛ ولی الله فرزاد؛ علیرضا کیامنش