بررسی رابطه میزان اعتقاد به مبانی دینی و هوش عاطفی کارکنان در دانشگاه یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس دانشگاه

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین میزان اعتقاد دینی و هوش عاطفی کارکنان دانشگاه یزد می‌باشد. این تحقیق از نوع توصیفی و به روش همبستگی انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه یزد می‌باشد. با استفاده از معادله حجم نمونه، تعداد 112 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه عمل به باورهای دینی و پرسشنامه بار- اون استفاده شد. روایی پرسشنامه، براساس نتایج حاصل از کاربرد سایر پژوهشگران حاصل شده است. برای تعیین پایایی پرسشنامه‌ها از آلفای کرانباخ استفاده شده است. پایایی پرسشنامه (1) برابر 92% و پرسشنامه (2) 93% به دست آمد. داده‌های جمع‌آوری شده بر اساس شاخص‌های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و...) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی) بهره‌گیری گردید. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین اعتقاد به مبانی دینی و بهبود وضعیت روانی کارکنان رابطه‌ای مثبت، مستقیم و معنی‌دار وجود دارد. بر این اساس پیشنهاد می‌شود، به منظور بهبود سطح‌ هوش‌ عاطفی در بین کارکنان روی ارتقای سطح اعتقادات دینی آنان سرمایه‌گذاری بیشتری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of relationship between belief in religion bases and emotional intelligence of staffs in university of Yazd

نویسنده [English]

  • Alireza Rajabipoor
چکیده [English]

The goal of this research is to study the relationship between belief in religion bases and emotional intelligence of staffs in university of Yazd. This investigation is of descriptive type and it has been carried out using correlation method. Statistical population contains all of the personnel in university of Yazd. Using the equation of sample size, 112 members of personnel have been determined as the sample size. We employed two types of questionnaires to collect information namely Practicing Religious Beliefs and Bar-On Emotional Quotient Inventory. Validity of questionnaires has been gained using study results of other researchers. We have applied Cranach's alpha coefficient for determining the durability of the questionnaires. According to Cranach's alpha coefficient, the durability of questionnaire (1) is 92% and the other’s is 93%. Collected data was analyzed based on descriptive statistics indexes (mean, standard deviation,…) and that of inferential statistics (correlation coefficient). Results demonstrate that there is a positive, direct and significant relationship between belief in religion bases and emotional intelligence of staffs. Accordingly, it is suggested that in order to improve the level of emotional intelligence among staffs, we should set up a special fund to increase their level of religious beliefs. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religion Bases
  • Emotional Intelligence
  • staffs in university of Yazd
اکبرزاده، نسرین (1383). هوش هیجانی، تهران، انتشارات فارابی.
جلالی، سید احمد (1380). هوش عاطفی، ویژه‌نامه ارزشیابی تحصیلی، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 69 و 70.
خشنودی­فر، مهرنوش (1384). هوش هیجانی و تعلیم و تربیت، فصلنامه نواندیش، شماره چهارم.
قمرانی، امیر و جعفری، حمیدرضا (1383). درآمدی به هوش هیجانی و نابینایی، به  آدرس: http://www.ensani.ir/fa/content/121667/default.aspx
کاشانی، مجتبی (1375). نقش احساسی عاطفی در کامیابی افراد و سازمان ها، ماهنامه تدبیر، شماره 70.
گلزاری، محمود (1379). ساخت مقیاس سنجش ویژگی­های افراد دینی و رابطه این خصوصیات با بهداشت روان، رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
لشگری، محمد (1381)، بهداشت روانی در اسلام، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی­درمانی قزوین، شماره 24.
 
Ellison, C. G. (1993). Religious Involvement and Self-Perception among Black Americans. Social Forces, 71, 1027-1055.
Gartner, J. (1996). Religious commitment, mental health, and prosocial behavior, A review of the empirical literature. American Psychological Association.
Goleman, D. P. (2009). Ecological Intelligence: How Knowing the Hidden Impacts of What We Buy Can Change Everything.
Gordon, E. W. & Song, L. D. (1994). Variations in the experience of resilience, In M. C. Wang, & E. W. Gordon (Eds.) o. Document Number)
Granacher, J. (2000). Emotional intelligence and the impacts of morality.
Hardin, R. (1997). The economics of religious belief. Journal of Institutional and Theoretical Economics (153), 259–278.
King, V., Elder Jr, G. H., & Whitbeck, L. B. (1997). Religious involvement among rural youth, an ecological and lifecourse perspective. Journal of Research on Adolescence, 7, 431–456.
Koenig, H. G., Hays, J. C., George, L. K., Blazer, D. G., Larson, D. B., & Landerman, L. R. (1997). Modeling the cross-sectional relationships between religion, physical health, social support and depressive symptoms. American Journal of Geriatric Psychiatry, 5, 131–144.
Konstantinos, N. F., Melina, S., Stamatia, M., & George, K. (2008). Late-life depression, religiosity, cerebrovascular disease, cognitive impairment and attitudes towards death in the elderly: Interpreting the data. Medical hypotheses, 70(3), 493-496.
Levin, J. S., & Taylor, R. J. (1998). Panel analyses of religious involvement and well-being in African-Americans, Contemporaneous vs longitudinal effects. Journal for the Scientific Study of Religion, 37, 695–709.
Lewis, C. A., Shevlin, M., Lloyd, N. S. V., & Adamson, G. (1998). The Francis Scale of Attitude Towards Christianity (Short Scale), exploratory and confirmatory factor analysis among english students. Journal of Social Behavior and Personality, 13, 167–175.
Markstrom, C. (1999). Religious involvement and adolescent psychosocial development. Journal of Adolescence, 22, 205–221.
Maynard, R. (1997). Kids having kids: Economic costs and social consequences of teen pregnancy: Washington, DC: The Urban Institute Presso. Document Number)
Meier, A. M. (2003). Adolescents’ transition to first intercourse, religiosity, and attitudes about sex. Social Forces, 81, 1031–1052.
Nonnemaker, J. M., McNeely, C. A., & Blum, R. W. (2003). Public and private domains of religiosity and adolescent health risk behaviors. Evidence from the National Longitudinal Study of Adolescent Health. Social Science and Medicine.
Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional Intelligence. Imagination, Cognition and Personality. (9), 185–211.
Salovey, P., Brackett, M. A., & Mayer, J. D. (2004). Emotional Intelligence: Key Readings on the Mayer and Salovey Model.
Smith, H. C. (Ed.). (1973). Sensitivity training. New York: McGraw-Hill.
Spilka, Hood Jr, R. W., & L, G. R. (Eds.). (1985). The psychology of religion: an empirical approach: Prentice Hall.
Wilde, A., & Joseph, S. (1997). Religiosity and personality in a Moslem context, Personality and Individual Differences. 23(5), 899– 900.
Winfield, L. F. (1995). The knowledge base on resilience in African-American adolescents o. Document Number)
Yang, K.-P., & Mao, X.-Y. (2007). A study of nurses’ spiritual intelligence: A cross-sectional questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies 44, 999–1010.