برنامه درسی بین‌رشته‌ای در آموزش عالی: چیستی و چگونگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه کردستان

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در سال‌های اخیر، حوزه بین‌رشته‌ای یا بین‌رشتگی[1]، به عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پژوهش در زمینه آموزش به طور کلی و آموزش عالی به طور خاص، از اهمیت دوچندان برخوردار شده است. در بیشتر نظام‌های آموزش عالی دنیا، سرمایه‌گذاری در دوره‌های تلفیقی در سطوح سه گانه کارشناسی، ارشد و دکتری به امری رایج و معمول تبدیل شده است. یکی از این موارد را می‌توان تحقیقاتی مثال زد که در حوزه علوم بسیار پیچیده در مؤسسات معتبر دانشگاهی کشورهایی چون ایالات متحده آمریکا و کانادا در حال انجام است. این مؤسسات اغلب در پی تربیت متخصصان در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری هستند. اما نتایج حاصل از گزارش‌های منتشر شده در خصوص برنامه‌های درسی بین‌رشته‌ای، کارگزاران امر آموزش عالی را با سئوال‌های جدی و نشأت گرفته از واقعیات روبه‌رو ساخته است که باید به آنها پاسخ داده شود. از جمله اینکه: ما چگونه بایستی مواد آموزشی بین‌رشته‌ای را برای گروهی از افراد تدریس نماییم که دارای پیش‌زمینه متفاوت از تحصیلات، توانایی و تجارب هستند؟ مباحث مطرح در رویکرد بین‌رشته‌ای کدامند؟ طراحی بین‌رشته‌ای در هر کدام از دوره‌های تحصیلات تکمیلی چگونه است؟ در این مقاله، سعی بر آن است که از طریق بازخوانی ادبیات مربوط به حوزه بین‌رشته‌ای در آموزش عالی، پاسخ‌های مناسب و درخور به این سئوال‌ها داده شود، ضمن اینکه، سعی خواهد شد تا به نتایج و پیامدهای حاصل از اجرای این برنامه‌ها اشاره گردد. در بخش دیگر مقاله؛ ضمن اینکه به بررسی پایه‌های تئوریک رویکرد بین‌رشته‌ای پرداخته می‌شود، سعی خواهد شد آنچه تحت عنوان «علوم پیچیده[2]» و تأثیر آن بر برنامه درسی بین‌رشته‌ای در آموزش عالی از آنها نام برده می‌شود، واکاوی و مورد بحث قرار گیرد.[1]. Interdisciplinary or Interdisciplinarity


[2]. Complex Sciences 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interdisciplinary curriculum in higher education: Its quiddity and modality

نویسندگان [English]

  • Jamal Salimi 1
  • Hasan Maleki 2
چکیده [English]

In recent years, interdisciplinary areas or Interdisciplinarity is of crucial importance as one of the most significant areas of research in education in general and higher education in particular. In majority of higher education systems in the world, investment in integrated courses in three levels of BS, MS and PhD has become a routine practice. A vivid example of such case is handfuls of ongoing research projects in complex areas of science at prestigious academic institutions in countries such as USA and Canada. These institutions are often seeking for training academic experts in MS and PhD levels in one hand and on the other hand, higher education experts are experiencing some serious questions that have arisen from some basic facts from investigation in the area of interdisciplinary curricula. These questions are to be answered: How should we define and train interdisciplinary educational materials for a group of people with different educational backgrounds, abilities and experiences? What are concerned Issues in interdisciplinary approaches? How is it possible to design an interdisciplinary area for different levels of academic education i.e. BS, MS and PhD? In this article, we tried to review literature in interdisciplinary fields of higher education to appropriately response to these questions and lots of others; we tried to refer to the results and outcomes of such newly-born fields of study as well. In another part of this article, we studied the theoretical principles of interdisciplinary approach. We also probed into what is called “complex sciences” with the aim of finding its impacts on interdisciplinary curriculum in higher education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • Curriculum
  • Interdisciplinarity
  • Higher Education Curriculum
  • Interdisciplinary Higher Education Curriculum
برازو، ژاک (1387). دانش میان‌رشته‌ای و تحصیلات عالیه، ترجمه ملاباشی، از مجموعه چالش‌ها و چشم‌اندازهای مطالعات میان رشته‌ای، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
خورسندی صاسکوه، علی (1387). گفتمان میان‌رشته‌ای دانش، چاپ اول، تهران:پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
سلیمی، جمال؛ ملکی، حسن؛ مهرمحمدی، محمود و ابراهیمی قوام، صغری (1389). طراحی یک الگوی نظری برنامه درسی بین‌رشته‌ای در حوزه آموزش عالی، پذیرفته شده در دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، زیر چاپ.
ملکی، حسن و سلیمی، جمال (1389). از نظام دیسیپلینی تا ررویکرد بین‌رشته‌ای در برنامه درسی آموزش عالی، دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال اول، شماره 1، بهار و تابستان 1389.
مهرمحمدی، محمود (1388). مطالعات اساسی در باب سیاستگذاری توسعه علوم میان‌رشته‌ای در آموزش عالی از منظر فرایند تکوین، فصلنامه مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، سال اول، شماره 3، تابستان 88، صص 1-18.
والاد، برنار (1387). موضوع میان رشتگی، ترجمه ملاباشی، از مجموعه مقالات مبانی نظری و روش‌شناسی مطالعات میان رشته‌ای، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 
Academic honesty and plagiarism (2003). Retrieved 20/12, 2003, from:http://www.services.unimelb.edu.au/plagiarism/plagiarism.Html
Ackerman, D. B. (1989). Intellectual and practical criteria for successful curriculum integration.In H. H. Jacobs (Ed.), Interdisciplinary curriculum: Design and implementation. (pp. 25–38). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
Ackerman, D. B., & Perkins, D. N. (1989). Integrating thinking and learning skills acrossthe curriculum. In H. H. Jacobs (Ed.), Interdisciplinary curriculum: Design and implementation. (pp. 77–96). Alexandria, VA: Association for Supervision and CurriculumDevelopment.
Arthur K. Fllis and Jeffrey T. Fouts (2001). Interdisciplinary Curriculum: The Research Base; Music Educators Journal 87; 22.
Beane, N. & Jacobs. R (1994). Designing Interdisciplinary Courses: an Interdisciplinary Study Today. New Directions for Teaching and Learning 58, ed. Julie T. Klein and William G. Doty. San Francisco: Jossey-Bass.
Becher, T (1981). Towards a definition of disciplinary cultures, Studies in Higher Education, 6:2, pp. 109-122.
Beyer, J., & Lodahl, T (1976). A comparative study of patterns of influence in United States and English universities, Administrative Science Quarterly, 21, pp. 104-129.
Chi, M; Glaser, R & Farr, M (1988). The Nature of Expertise (Hillsdale, N. J.: Lawrence Erlbaum).
Cornwell, G. and Stoddard, E (1994, fall). Things fall together: A critique of multicultural curricular reform. Liberal Education, 40-51.
Davidson, M (2004). Bones of contention: Using self and story in the quest to professionalize higher education, an interdisciplinary approach, teaching in Higher Education, 9:3), pp. 299-310.
Davidson, M (2004). Bones of contention: Using self and story in the quest to professionalize higher education, an interdisciplinary approach, teaching in Higher Education, 9:3), pp. 299-310.
Davies, M. & Devlin M., Interdisciplinary higher education: Implications for teaching and learning, available online at http://www. cshe.unimelb.edu.au/, CSHE (2007).
Devlin, M (2008). An international and interdisciplinary approach to curriculum: The Melbourne Model. Keynote address at the Universities 21 Conference, Glasgow, University, Scotland 21-22 February.
Doz, Y (1996). The evolution of cooperation in strategic alliances: Initial conditions or learning processes? Strategic Management Journal, 17, pp. 55-83.
Fellingham, J (2006). Is accounting an academic discipline? Paper presented at the American Accounting Association Plenary Meeting, Washington.
Feyerabend, P (1993). Against method 3rd ed (London: Verso).
Fiedler, I, and Schwarz, A (2005). Focus constructions and relative clauses. In Interdisciplinary Studies on Information Structure 3, eds. Shinichiro Ishihara, Michaela Schmitz and Anne Schwarz, 111-142. Potsdam: Potsdam University.
Field, M. & Lee, R (1992). Assessment of interdisciplinary programs, European Journal of Education, 27:3, pp. 277-283.
Field, M.; Lee, R. & Field, M. L. (1994). Assessing interdisciplinary learning. New Directions for Teaching and Learning, 58, 69–84.
Finkenthal, M (2001). Interdisciplinarity: Toward the definition of a Meta- discipline. New York: P. Lang Press.
Flood, R. & Carson, E (1993). Dealing with Complexity: An introduction to the theory and application of systems science (2nd ed.), New York: Plenum Press.
Flood, R. and Jackson, M (1991). Creative Problem Solving, Chichester: Wiley and P Checkland.
Golde, C. M. & Gallagher, H. A (1999). The challenges of conducting interdisciplinary research in traditional doctoral programs, Ecosystems, 2, pp. 281-285.
Golde, H. A. Gallagher, C. M (1999). The challenges of conducting interdisciplinary research in traditional doctoral programs, Ecosystems 2, 281–285.
Grosskinsky, S (2008). Personal notes taken by during the Complexity Science. DTC annual retreat at the Stanton Guildhouse.
Hanson, N. R (1975). Patterns of discovery: An enquiry into the conceptual foundations of science (Cambridge: Cambridge University Press).
Haynes, C. Ed (2002). Innovations in Interdisciplinary Teaching, Westport, CT: Greenwood Press.
Hoskin, K. W (2003). Education and the genesis of disciplinarity: The unexpected reversal. In E. Messer-Davidow, D. R. Shumway, & D. J. Sylvan (Eds.), Knowledges: Historical and critical studies in disciplinarity (pp. 271–304). Charlottesville: University of Virginia Press.
Hübenthal, U (1994). Interdisciplinary thought. Issues in Integrative Studies, 12, 55-75.
Hythornthwaite, C; Lunsford, K & Bruce (2006). Challenges for Research and Practice in Distributed, Interdisciplinary Collaboration, USA: Urban-Champaign, University of Illinois.
Ivanitskaya, L ; clark,d; Montgomery,g & primeau, r (2002). Interdisciplinary learning: process and outcomes, Innovative higher education, vol. 27, no. 2.
Jacobs, H. H (1989). Interdisciplinary curriculum. Alexandria, VA: Association for Supervision and curriculum Development
Johnston, R (2003). Reducing analytic error: Integrating methodologists into teams of substantive experts, Studies in Intelligence, 47: 1, pp. 57-65.
Jyothi, G (2006). A Model for Interdisciplinary Service-Learning Experience for Social Change, Journal of Physical Therapy Education, Available at: http://findartivles. com/p/artivles/mi_qa3969/is_200612/ai_n21099496
Katz, C (2001). Disciplining Interdisciplinarity. Feminist Studies, 27 (2), 519-525.
Kezar, A (2005). Redesigning for collaboration within higher education institutions: An exploration into the developmental process, Research in Higher Education, 46:7, pp. 831-880.
Klein, J., and Newell, W (1997). Advancing interdisciplinary studies. In J. Gaff and J. Ratcliffe (Eds.), Handbook of the undergraduate curriculum: A comprehensive guide to purposes, structures, practices, and changes (pp. 393-415). San Francisco: Jossey-Bass.
Kuhn, T (1962). The structure of scientific revolutions (Chicago, Ill. : Chicago University Press). List of academic disciplines.
Lake, K (2001). Integrated Curriculum. SIRS.
Lattuca, L (2001). Creating Interdisciplinarity: Interdisciplinary Research and Teaching Among College and University Faculty. Nashville, TN: Vanderbilt University Press.
Lattuca, L. R.; Voight, L. J. and Fath, K. Q. (2004). Does interdisciplinarity promote learning? Theorital support and researchable questions, The Review of Higher Education 28 (1), 23–48.
Lenoir, T (1993). The discipline of nature and the nature of disciplines, E. Messer-Davido, D Shumay and D. Sylvan, Knowledges: Historical and Critical Studies in Disciplinarity. Charlottesville, USA: University Press of Virginia,
Moran, J (2002). Interdisciplinarity (New Critical Idiom Series). London: Routledge.
Newell, W. H (1992). Academic disciplines and undergraduate interdisciplinary education: lessons from the School of Interdisciplinary Studies at Miami University, Ohio, European Journal of Education 27 (3), 211–221.
Newell, William H., ed (1998). Interdisciplinarity: Essays from the Literature. New York: The College Board.
Palmer, C. L (1998). Ways of working and knowing across boundaries: Research practices of interdisciplinary scientists. In C. LaGuardia & B. A. Mitchell (Eds.), Finding Common Ground: Creating the Library of the Future without Diminishing the Library of the Past—Proceedings, 1996, Cambridge, MA (pp. 253–261). New York: Neal-Schuman.
Palmer, J (1991). Scientists and information: 1. Using cluster analysis to identify information style. Journal of Documentation, 47, 105–129.
Pellmar, T. C., & Eisenberg, L (Eds.) (2000). Bridging disciplines in the brain, behavioral, and clinical sciences. Washington, DC: National Academy Press.
Petrie, H (2000). Interdisciplinary education: Are we faced with insurmountable opportunities? In G. Grant (Ed.), Review of research in education (Vol. 18, pp. 299-333). Washington, DC: American Educational Research Association.
Petrie, H. G (1976). Do you see what I see? The epistemology of interdisciplinary inquiry, Educational Researcher, February, pp. 9-15.
Petrie, H. G (1976). Do you see what I see? The epistemology of interdisciplinary inquiry, Educationalresearcher, February, 9–15.
Reich, S. M. & Reich, J. A (2006). Cultural competence in interdisciplinary collaborations: A method for respecting diversity in research partnerships, American Journal of Community Psychology, 38, pp. 51-62.
Roth, K. J (2000). Photosynthesis of Columbus: Exploring interdisciplinary curriculum from the students’ perspectives. In S. Wineburg & P. Grossman (Eds.), Interdisciplinary curriculum: Challenges to implementation (pp. 153–179). New York: Teachers College Press.
Schommer-Aikins, M.; Duell, O. K. & Barker, S (2003). Epistemological beliefs across domains using biglan's classification of academic disciplines, Research in Higher Education, 44:3, pp. 347-366.
Senge, P., Ed (2000). Schools that learn: A fifth Discipline Field book for educators, Parent and everyone who cares about Education, New York: Doubleday Dell Publishing Group.
Solomon, S. Complexity Roadmap, available online at http://shum. huji. ac. il/_sorin/Sorin’s-Complexity-Report-002. doc.
Squires, G (1992). Interdisciplinarity in higher education in the United Kingdom, European Journal of Education 27 (3), 201–210.
Steiner, G. & Posch, A (2006). Higher education for sustainability by means of transdisciplinary case studies: An innovative approach for solving complex real-world problems, Journal of Cleaner Production, 14:6, pp. 877-890.
Stember, M (1991). Advancing the social sciences through the interdisciplinary enterprise. Social Science Journal, 28 (1), 1-14.
Student feedback forms for the Complexity Science DTC core modules; minutes by Jamie Luo of SSLC meetings from 14. 11. 07, 16. 01. 08 and 20. 02. 08.
Trait, J and Lyall, C (2007). Short Guide to developing Interdisciplinary Research Proposals, (ISSTI), University of Edinburgh.
Turner, B (1990). The interdisciplinary curriculum from social medicine to postmodernism. Sociology of Health and Illness, 12 (1), 1-23.
Wineburg, S. & Grossman, P (Eds.) (2000). Interdisciplinary curriculum: Challenges to implementation. New York: Teachers College Press.