بررسی علل و انگیزه‌های تحصیل در رشته‌های فنی و حرفه‌ای در ایران، مطالعه موردی: آموزشکده فنی- حرفه‌ای آیت‌الله حسن‌زاده آملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

با وجود ورود به عصر اطلاعاتی و اقتصاد دانش، زیرساخت‌های صنعتی و مهارت‌های مرتبط با آن برای جوامع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. برای رسیدن به این هدف، توسعۀ آموزش‌های فنی حرفه‌ای ضروری به نظر می‌رسد. تحقیق حاضر با روش توصیفی به بررسی علل و انگیزه‌های تحصیل در رشته‌های فنی حرفه‌ای در ایران پرداخته است. جامعۀ آماری دانشجویان آموزشکدۀ فنی-حرفه‌ای آیت‌الله حسن‌زاده آملی به تعداد 148 نفر است. با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تک مرحله‌ای رشته‌های (ساخت و تولید قالب‌سازی، مکانیک خودرو و الکترونیک) به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شد و با پرسشنامه داده‌ها گردآوری شد. یافته‌ها نشان داد از دیدگاه دانشجویان؛ قابلیت اشتغال‌زایی، کوتاه‌مدت بودن دوره‌ها و نگرش جامعه نسبت به آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای تأثیر کمتر و در مقابل امکان تحصیل در مقاطع بالاتر، درآمدزایی، فرصت‌های شغلی و تشویق خانواده‌ها تأثیر بیشتری برای ورود به این آموزشکده‌ها داشته است. بر اساس متغیرهای زمینه‌ای و رشتۀ تحصیلی بین دیدگاه پاسخ‌دهندگان در خصوص عوامل هفت‌گانه به جز شغل مادر، تفاوت معنی‌داری مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Causes and Motivation of Study in Vocational-Technical Courses in Iran: A Case Study

نویسندگان [English]

  • Javad Hatami 1
  • Reza Hassanzadeh 2
1
2
چکیده [English]

Together with the arrival of the information age and knowledge economy, still industrial infrastructure and related capabilities and skills for different communities is important. To achieve this objective, the strengthening and development of professional training seem necessary. This paper aimed to study the causes and motives for attending technical college and professional employing descriptive research design. The population was students of the Ayatollah Hassanzadeh Amoli Vocational-Technical Training Institute which of them a sample of 148 students have been selected using single stage clustering methodology. Data collected by questionnaire. Results showed that from the view point of students, potential employment, short-term training and technical school, society attitude have the less impact on students’ enrollment. In contrast, the effect of factors such as the possibility of higher education, income, employment opportunities and families’ encouragement was high. Based on demographic and contextual variables, there was significant difference among students’ attitudes on seven studied factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational motivation
  • Vocational technical schools
  • Causes
  • Impacting factors
بخشی جهرمی، آرمان و شهیدی زندی، کاوه (1388). بررسی انگیزۀ تحصیل دانشجویان رشته‌های کشاورزی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی کرمان. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 5 (2)، 57-71.
تقی پورظهیر، علی (1389). مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی، تهران: انتشارات آگاه.
سیف، علی‌اکبر (1390). روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش، تهران: انتشارات دوران.
صالحی، صادق (1384). تحول آموزش فنی حرفه‌ای و مکانیزم نوسازی. مجموعه مقالات دومین همایش نقش آموزش‌های فنی حرفه‌ای در تحولات اقتصادی و اجتماعی (جلد اول)، مازندران.
صالحی عمران، ابراهیم (1383). بررسی عوامل مؤثر بر کاریابی آموزش‌دیدگان فنی حرفه‌ای (مورد مطالعه: استان مازندران). پژوهشنامۀ علوم انسانی و اجتماعی. 12، 195-201.
صالحی، محمد و دیگران (1389). بررسی عوامل مؤثر بر کاهش انگیزۀ تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران. فصلنامۀ تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، 9، 89-102.
رشید، خسرو و دیگران (1391). انگیزۀ تحصیلی دانش‌آموزان دورۀ متوسطه در رابطه با عوامل محیطی. مجلۀ فنّاوری آموزش (فنّاوری و آموزش)، 2،  99-108.
رمضانی، عباسعلی و دیگران (1389). بررسی میزان انگیزۀ تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل. فصلنامۀ علمی پژوهشی رستمینه، دانشگاه علوم پزشکی زابل، 2، 126-145.
کمالی، حسین (1380). اقتصاد سیاسی روابط کار در ایران. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات.
روحی، قنبر و آسایش، حمید (1391). بررسی وضعیت انگیزۀ تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان. مجلۀ ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 3، 152-159.
طالبی، هوشنگ؛ عابدی، احمد و صدر‌‌زاده، امید (1391). ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش انگیزۀ تحصیلی دانشجویان دورۀ کارشناسی دانشگاه اصفهان بر اساس نظریۀ خودمختاری. پژوهشنامۀ علوم انسانی و اجتماعی، 15، 137- 153.
الوانی، مهدی و معمارزاده، غلامرضا (1390). رفتار سازمانی. تهران: انتشارات مروارید.
مولوی، پرویز و دیگران (1386). بررسی عوامل مؤثر در کاهش انگیزۀ تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. مجلۀ علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران. 1، 53-58.
 
Huffman, K. (2006). Living Psychology, John Wiley & Sons.
Maslow, A. H. (1995). Motivation and personality (2nd ed). New York: Harper and Row.
Russel, I. V. (1976). Motivation, Dubuque, Iowa: W.M.C. Brown.
Rojewski, Jay W. (2002). Preparing the Workforce of Tomorrow: A Conceptual Framework for Career and Technical Education. National Dissemination Center for Career and Technical Education, the Ohio State University, Arizona.
voladofciki, A. (2008). The tip of the iceberg: Factors affecting learner motivation.
http://www.portal1.teg-eaedu.ir/tabid/4111/Default.aspx