تحلیل رابطه بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی دانشجویان و رضایت آنها از کیفیت آموزشی ارائه‌ شده در مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعۀ روستایی دانشگاه زنجان

2 استادیار گروه مدیریت و توسعۀ کشاورزی مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) وزارت جهاد کشاورزی

3 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده

هدف این تحقیق، تحلیل رابطۀ بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی دانشجویان و رضایت آنها از کیفیت آموزشی ارائه ‌شده در مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) بود. این مطالعه از نوع تحقیقات توصیفی ـ همبستگی است. جامعۀ آماری تحقیق 2264 نفر از دانشجویان این مرکز بودند (2264N=). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 168 نفر تعیین شد (168n=). روش نمونه‌گیری، طبقه‌ای تناسبی بود. ابزار تحقیق، پرسشنامه‌ای بود که روایی آن از سوی پانلی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی تأیید شد و میزان پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ بین 71/0 و 87/0 به ‌دست آمد. نتایج آمار توصیفی نشان داد میزان رضایت دانشجویان از کیفیت مدیریت، قوانین و مقررات آموزشی مرکز در بالاترین الویت و میزان رضایت آنها کیفیت امکانات و زیرساخت‌های آموزشی در پایین‌ترین اولویت قرار داشت. در کل سطح رضایت دانشجویان از کیفیت آموزشی نسبتاً مطلوب ارزیابی شد. نتایج آمار استنباطی نشان داد که بین متغیرهای سن، سابقۀ شغلی، معدل و رضایت از رشتۀ تحصیلی، همبستگی مثبت و معنی‌داری با متغیر رضایت از کیفیت آموزشی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Relationship between Demographic Characteristics of Students and Their Satisfaction about Educational Quality in Imam Khomeini Higher Education Center

نویسندگان [English]

  • Amir Naeimi 1
  • Seyed Davood Haji Mirrahimi 2
  • Parisa Najafloo 3
1
2
3
چکیده [English]

The purpose of this research was the analysis of relationship between demographic characteristics of students and their satisfaction about educational quality in Imam Khomeini Higher Education Center. Research method of this study was descriptive and correlational method. Statistical population of study were students who involved in Imam Khomeini Higher Education Center (N=2264). Sample size was determined by Cochran’s formula (n=168). Sampling method was stratified random sampling. Research instrument was questionnaire. Face and content validity verified by faculty members of agricultural extension and education.  Also, reliability of instrument was determined by Cronbach's alpha (α = 0.71-0.87). Descriptive results showed that student satisfaction about “quality of educational management and rules” was highest priority but their satisfaction about “quality of educational facilities and infrastructure” was lowest priority. Generally, satisfaction level of students about educational quality was assessed relatively favorable. Inferential statistics results showed that there is a positive and significant correlation between variables such as age, job background, average, satisfaction of major and satisfaction of educational quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satisfaction
  • educational quality
  • Educational characteristics of Imam Khomeini Higher Education Center
امینی، محمد؛ گنجی، محمد و یزدخواستی، علی (1391). ارزیابی کیفیت برنامۀ درسی رشته‌های مهندسی از دیدگاه دانشجویان (مطالعۀ موردی: دانشگاه کاشان). فصلنامۀ آموزش مهندسی ایران. 55، 61-87.
بازرگان، عباس؛ حجازی، یوسف و اسحاقی، فاخته (1386). فرایند اجرای ارزیابی درونی در گروه­های آموزشی دانشگاهی (راهنمای عملی). تهران: نشر روان.
بحرینی، مسعود؛ مؤمنی دانایی، شهلا؛ شهامت، شهره؛ خاتونی، علیرضا؛ قدسی، سحر و هاشمی، محسن (1390). شکاف در کیفیت خدمات آموزشی: فاصلۀ وضع موجود با وضع مطلوب از دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی.  مجلۀ ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 7 (11)، 685-695.
پاکاریان، سارا (1389). بررسی عوامل افزایش کیفیت آموزشی در دانشگاه اصفهان و پیشنهاداتی برای بهبود آن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشتۀ علوم تربیتی دانشگاه اصفهان.
پورجم، محمد؛ محمدی، رضا و قلی‌زاده، آذر (1385). ارزیابی درونی رویکرد مطمئن تضمین کیفیت مدیریت آموزش عالی. پژوهشنامۀ علوم انسانی و اجتماعی، 21، 13-38.
چوپانی، حیدر؛ حیات، علی‌اصغر و زارع خلیلی، مجتبی (1390). ارزیابی کیفیت در نظام آموزش عالی ایران؛ موانع، چالش‌ها و ارائۀ راهکارها، اولین همایش بین‌المللی مدیریت، آینده‌نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی، سنندج، دانشگاه کردستان. قابل بازیابی در:
  http://www.civilica.com/Paper-IICMFEIHE01-IICMFEIHE01_013.html
حسین‌زاده، حسین (1389). مدیریت جامع کیفیت: نگرش یکپارچه. تهران: نشر بینا.
شاد، بیژن (1389). گزارش نهایی طرح ارزشیابی درونی گروه آموزشی بیماری­های قلب و عروق. گیلان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان.
شریف‌زاده، ابوالقاسم و عبدالله‌زاده، غلامحسین (1390). بررسی رضایت دانشجویان کشاورزی از کیفیت آموزشی. فصلنامۀ پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 17(62)، 51-74.
زوار، تقی؛ بهرنگی، محمدرضا؛ عسگریان، مصطفی و نادری، عزت‌اله (1387). ارزشیابی کیفیت خدمات مراکز آموزشی دانشگاه‌های پیام ‌نور استان آذربایجان شرقی و غربی بر اساس دیدگاه دانشجویان. فصلنامۀ پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 13 (46)، 67-99.
 غنجی، مستانه؛ حسینی، سیدمحمود و حجازی، یوسف (1391). تحلیل عاملی مؤلفه‌های مدیریتی تأثیرگذار بر کیفیت آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیئت علمی پردیس‌های کشاورزی دانشگاه تهران. پژوهش‌هایترویجوآموزشکشاورزی.2، 36-42.
فعلی، سعید؛ بیگلری، نگین و پزشکی‌راد، غلامرضا (1390). رضایت‌مندی دانشجویان دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس از کیفیت خدمات آموزشی ارائه‌شده به آنها با استفاده از مدل کیفیت خدمات SERVQUAL. مجلۀ تحقیقات اقتصاد و توسعۀ کشاورزی ایران. 2، 199-207.
قلی‌فر، آرین؛ حجازی، یوسف و حسینی، محمود (1389). تحلیل عاملی مهارت­های حرفه­ای لازم برای موفقیت شغلی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشکده­های کشاورزی ایران. فصلنامۀ پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزشی عالی. 57، 125- 141.
نجفلو، پریسا و یعقوبی، جعفر (1393). وضعیت دانش اطلا‌ع‌یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی دانشگاه زنجان. فصلنامۀپژوهشمدیریتآموزشکشاورزی. 29، 24-32.
نجفلو، پریسا؛ یعقوبی، جعفر و عباسی، عنایت (1394). بررسی مؤلفه‌های رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی دانشگاه زنجان. تحقیقات اقتصاد و توسعۀ کشاورزی ایران. 3، 541-550.
 
Berry, L., Zeithaml V.A. and Parasuraman, A. (2008). SERVQUAL: a multi- item scale for measuring customer perceptions of service. Journal of Retailing, 64:12-20.
Karydis, A., Komboli, M. and Panis, V. (2001). Ezpectations and perceptions of Greek Patients Regarding thequality of dental health care. International Journal for Quality in Health Care, 13: 409-16.
Mac Beath, J. and Mac Glynn, A. (2008). Self – Evaluation, What’s in it for schools. First published by Routledge Flamer. New Delphi, SAGE Publication.
Ruby, A. C. (1998). Assessing satisfaction with selected student services using SERVQUAL, a market – driven model of service quality. NASPA Journal, 35(4):331-341
Zineldin, M. (2007). The quality of higher education and student satisfaction: A 5Qs model. Economics and Strategic Relationship Management. School of Management and Economics Växjö University, Sweden.