شناسایی موانع ایجاد همخوانی بین موضوعات پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی با نیازهای جامعه از نظر اعضای هیئت ‌علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

3 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع ایجاد همخوانی بین موضوعات پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی با نیازهای جامعه از نظر اعضای هیئت ‌علمی انجام شده است. روش این مطالعه کمی از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه‌ آماری پژوهش، مشتمل بر 50 نفر از اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه‌های اصفهان، آزاد اسلامی خوراسگان و پیام نور اصفهان است که در سال تحصیلی 93- 1392 مشغول به تدریس بودند. در این پژوهش به دلیل محدودیت تعداد اعضای هیئت‌ علمی از روش نمونه‌گیری سرشماری کامل استفاده شد. برای گردآوری اطلاعات و داده‏های لازم از پرسشنامه محقق ساخته، با 24 سؤال بسته پاسخ استفاده شد. اعتبار پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 91/0 برآورد شد که نشان از اعتبار بالای ابزار اندازه‌گیری دارد. روایی آن را نیز کارشناسان و متخصصان علوم تربیتی تائید کردند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و درصد) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که از نظر اعضای هیئت ‌علمی، موانع اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، سازمانی در ایجاد همخوانی بین موضوعات پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد با نیازهای جامعه مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the lack of compliance among Postgraduate thesis Topic Siu Educational Sciences threads with the needs society

نویسندگان [English]

  • Mahvash Khosravi 1
  • Mohammad Reza Nili 2
  • Bibieshrat Zamani 3
باقری مجد، روح‌الله؛ قلاوندی، حسن؛ میرآقایی، علی‌عباس؛ صدقی، ناصر و باقری مجد، امیر (1393). تحلیل شکاف پژوهش‌های علوم انسانی در آموزش عالی. فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی، 1 (3)، 79 -90.
پالیزبان، فاطمه (1386). بررسی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها وتهدیدهای فراروی فعالیت‌های پژوهشی در دانشگاه‌های غرب ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشکده‌ روان‌شناسی و علوم تربیتی.
تصدیقی، محمدعلی و تصدیقی، فروغ (1388). موانع تحقیق و فرهنگ پژوهش در نظام آموزش عالی. ماهنامه مهندسی فرهنگی، 4 (35 و 36)، 37 – 47.
تیرگر، هدایت و محمدطهرانی، حسن (1387). موانع عمده توسعه پژوهش‌محوری در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان. فصلنامه دانش و پژوهش در علوم تربیتی، 5 (17 و 18)، 99 – 118.
جعفری، عفت (1388). بررسی موانع و مشکلات دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان در فرآیند تدوین پایان‌نامه از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئت ‌علمی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه اصفهان، دانشکده‌ روانشناسی و علوم تربیتی.
حسن‌زاده، رمضان (1383). بررسی موانع و عوامل کاربست یافته‌های پژوهشی توسط دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی. فصلنامه تعلیم و تربیت، 20 (4)، 1- 31.
حسین‌پور، محمد (1390). بررسی عوامل بازدارنده فعالیت پژوهشی اعضای هیئت ‌علمی رشته‌های علوم انسانی. یافته‌های نو در روان‌شناسی، 6 (19)، 59 -79.
حسینقلی‌زاده، رضوان (1390). تناسب آموزش عالی با تأکید بر نقش اجتماعی دانشگاه در جامعه دانش‌محور. نامه آموزش عالی، 4 (13)، 121 -142.
حسینی، امین و جاهد، حسینعلی (1391). شناسایی موانع انجام فعالیت‌های پژوهشی از منظر اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه تبریز. فصلنامه سیاست علم و فناوری، 4 (4)، 49 – 64.
خاکی، غلامرضا (۱۳۸۷). روش تحقیق با رویکردی به پایاننامه نویسی. تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی و همکاری کانون فرهنگی انتشاراتی درایت.
رومیانی، یاراله؛ میرشاه جعفری، سید ابراهیم و نصر اصفهانی، احمدرضا (1385). موانع سازمانی و آموزشی مربوط به فعالیت‌های پژوهشی دبیران آموزش و پرورش. مطالعات روان‌شناسی تربیتی، 3 (4)، 59 – 74.
زارع احمدآبادی، حبیب؛ منصوری، حسین و طاهری دمنه، محسن (۱۳۸۸). واکاوی موانع انجام پژوهش در دانشگاه‌ها TOPSIS فازی از دیدگاه اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه یزد. فصلنامه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، 13(4)، 113 – 138.
زمانی، حکیم و قربان‌نژاد، اقدس (1385). بررسی مشکلات و موانع موجود در امر پژوهش. مجموعه مقالات همایش منطقهای بررسی مشکلات پژوهش و ارائه راهکارهای مناسب و کاربردی جهت بهبود آن. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان.
سرشتی، منیژه؛ کاظمیان، افسانه و دریس، فاطمه (1389). موانع انجام تحقیقات از دیدگاه اساتید و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 3 (2)، 51 -57.
سلیمانی، مجید (1391). نگاهی به پژوهش در ایران. هفته‌نامه خبری- تحلیلی برنامه،10(452)، 1- 5.
سند نقشه جامع علمی کشور (1389). دسترسی در سایت: www.msrt.ir/fa/SiteCollectionImages/M01.pdf
شریعتمداری، مهدی (1390). آسیب‌شناسی موانع اجرای پژوهش در میان اعضای هیئت ‌علمی و ارائه راهکارهای کاربردی. فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، 3 (1)، 45 -60.
عنایتی، ترانه؛ ضامنی، فرشیده و قربانی، طلعت (1391). بررسی موانع پژوهش از دیدگاه دبیران دوره راهنمایی بهشهر. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 3 (4)، 189 -205.
فراستخواه، مقصود (1389). بررسی الگوی تعاملات آموزش عالی و دانشگاه‌ها با سایر نظام‌های تولید و خدمات. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 16 (3)، 45 – 65.
فضل‌الهی، سیف‌اله (1391). عوامل بازدارنده مؤثر بر پژوهش‌های دانشجویی. فصلنامه اسلام و پژوهش‌های تربیتی، 4 (1)، 165 -184.
مرادی، محمود؛ دوستار، محمد؛ قادری‌فر، اسماعیل و زنجانی، بهناز (1392). شناسایی و اولویت‌بندی موانع فراروی پژوهش، مطالعه موردی پژوهشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. فصلنامه سیاست علم و فناوری، 6 (1)، 35 – 47.
مطلق، معصومه و چرخچی، ایرج (1387). نگاهی به موانع و کاستی‌های توسعه تفکر پژوهش در مدارس به‌عنوان بخشی از نظام آموزشی ایران. پژوهشنامه علوم اجتماعی، 2 (1)، 179 - 203.
منصوریان، یزدان (1389). صد نکته در پایان‌نامه‌نویسی. کلیات کتاب ماه، 18 (151)، 78 – 93.
میرسپاسی، ناصر و افقهی، بابک (1391). مقایسه تحلیلی هوش سازمانی در آموزش عالی: مطالعه‌ای موردی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 18 (3)، 67 – 86.
نقیب‌السادات، سید رضا (1388). رفع مشکلات و موانع تحقیق در کشور، یک ضرورت. ماهنامه کتاب ماه علوم اجتماعی، 13 (14)، 1 – 3.
نیستانی، محمدرضا و رفیعی، مریم (1392). کاربست الگویابی در ارزیابی و برنامه‌ریزی بهبود کیفیت در دانشگاه‌ها. مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام‌های دانشگاهی، تهران: سازمان سنجش آموزش کشور.
نیک‌روز، لیلا؛ روزی‌طلب، مهین؛ رایگان شیرازی، علی‌رضا؛ نقی‌زاده، محمدمهدی و تقوی، فرزانه (1391). بررسی عوامل بازدارنده اجرای طرح‌های تحقیقات دانشجویی از دیدگاه دانشجویان. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2 (2)، 113 – 119.
هاشمی، سید احمد (1392). آموزش عالی (مفاهیم و رویکردها). شیراز: دانشگاه آزاد اسلامی (لامرد) و نوید شیراز.
 
Atkinson, R. & Blanpied, W. (2008). Research Universities: Core of the US science and technology system. Technology in Society, 30 (1), 30-48.
Griffin, M. F. & Hindocha, S. (2011). Publication practices of medical students at British medical schools: Experience, attitudes and barriers to publish. J. Medical Teacher, 33 (1), 1-8.
Hemsley-Brown, J. (2004). Facilitating research utilization: a cross-sector review of the re- search evidence. International Journal of Public Sector Management, 17 (6), 52-534.
Manjarres, H. L.; Gutierrez, G. A.; Carrion, G. A. & Veqa, J. J. (2009). University- industry relationship (UIR) and Academic research effects on the scientific performance: Synergy or substitution? Research in Higher Education, 50 (8), 795-811.
Science Council of Japan (SCJ). (2013). Statement: Code of Conduct for Scientists –Revised Version. Science Council of Japan. Approved at the executive board of the Science Council of Japan on Jan. 25, 2013, and translated from the original Japanese version, Original Document (Japanese). www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-s168-1.pdf.1-7.
Weber, L. & Bergan, S. (Eds). (2012). the public responsibility for higher education and research (Vol. 2). Council of Europe.
Ylijoki, o. (2001). Master's thesis writing from a narrative approach. Journal of studies in Higher Education, 26 (1), 21-34.