رابطه التزام دانشجویان و رفتار تسهیم دانش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز: نقش میانجی خودکارآمدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی خودکارآمدی در رابطه التزام دانشجویان و رفتار تسهیم دانش آنان اجرا شده است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل همهدانشجویان علوم پزشکی دانشگاه تبریز در سال 1393-1394 به تعداد 1752 نفر بود که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، 317 نفر (149 نفر آقا و 168 نفر خانم) از آنان انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد التزام شوفلی و همکاران1 (2006)؛ خود کارآمدی شرر و همکاران[1] (1982) و رفتار تسهیم دانش بوک و همکاران[2] (2005) استفاده شد. روایی ابزار نیز با استفاده از روایی محتوایی و روایی سازه تأیید شد. نتایج نشان داد، ضریب همبستگی بین متغیر التزام با خودکارآمدی و تسهیم دانش، مثبت و معنی‌دار هستند. شدت این همبستگی از مقدار 21/0 تا 33/0 است. همچنین التزام دانشجویان با ضریب 18/0 دارای اثر مستقیم، مثبت و معنی‌دار بر خودکارآمدی دیده شد. همچنین خودکارآمدی دارای اثر مستقیم، مثبت و معنی‌دار بر تسهیم دانش با ضریب 24/0 دیده شد. درنتیجه نقش میانجی خودکارآمدی دانشجویان در رابطه بین التزام و تسهیم دانش در مدل مفهومی پژوهش تأیید شد.[1]. Sherer et al


[2] .Bock et al

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Students' Engagement and Student Knowledge Sharing Behavior in Tabriz Medical University: The Mediating Role of Self-Efficacy

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Ghasemzadeh Alishahi 1
  • Roghaye Vahdati 2
  • Maryam Samadi 3
1 ---
2 ---
3
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the mediating role of self-efficacy in the relationship between students' engagement and their knowledge sharing behavior. The research method was descriptive-correlation based on structural equation model. The statistical population was 1752 students in Tabriz Medical University of whom 317 (149 males and 168 females) were selected by stratified random sampling. Data were collected using standard questionnaires of engagement by Schaufeli et al. (2006); self-efficacy by Shereret et al. (1982) and knowledge sharing behavior by Bock et al. (2005). Validity of the instrument was also confirmed by content validity and construct validity. The results showed that the correlation coefficient between engagement variable with self-efficacy and knowledge-sharing were positive and significant. The rate of this correlation ranges between 0.21 and 0.33. Also, students' engagement with coefficient 0.18 had a direct, positive and significant effect on self-efficacy. Moreover, self-efficacy had a direct, positive and significant effect on knowledge sharing with a coefficient of 0.24. As a result, the mediating role of students' self-efficacy in the relationship between engagement and knowledge sharing in the conceptual model of research was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-efficiency
  • Knowledge-sharing behavior
  • Students' engagement
  • Tabriz Medical University
جعفری، اصغر (1396). پیش‌بینی انگیزش درونی- بیرونی برای یادگیری بر اساس سبک‌های اسنادی و خودکارآمدی در دانشجویان علوم پزشکی. نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11(1)، 8-14.
حبیبی، آرش؛ عدن‌ور، مریم (۱۳۹۶). مدل‌یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی،      ویرایش ششم.
دهقان سفیدکوه، مرتضی؛ شعبانی، احمد؛ رجائی‌پور، سعید (1396). بررسی رابطه تسهیم دانش با خودکارآمدی در        پژوهشگران دانشگاه صنعتی مالک اشتر. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 2(14)، 273-291.
رنجبر، منصور؛ محمدعلیزاده، پژمان؛ صادقی، فروزان؛ رضوی‌پور، مهران؛ یاسری‌فرد، علی؛ عمویی، فتانه (1398). سرزندگی تحصیلی و خودکارآمدی بر اساس یادگیری خودراهبر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران. مجله توسعه آموزش جندی‌شاپور، فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش در علوم پزشکی، 3(10)، 163-153.
ساعی، الهام؛ تعامی، عبدالزهرا؛ نیسی، عبدالکاظم (1391). ارتباط ابعاد مهم کنترل شغلی با التزام کاری پالایشگاه آبادان. فصلنامه تازه‌های روان‌شناسی صنعتی/ سازمانی، 10(3)، 84-73.
سلیمی، قاسم؛ حیدری، الهام؛ کشاورزی، فهیمه ( 1392). تببین رابطه بین التزام دانشجویان و رفتار تسهیم دانش در دانشگاه: سهم متغیر نگرش به تسهیم دانش. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 41(4)، 351-374.
سلیمی، قاسم؛ صباغیان، زهرا؛ دانایی‌فرد، حسن؛ ابوالقاسمی، محمود (1390). تسهیم دانش بین اعضای هیئت علمی در محیط‏های دانشگاهی؛ نگاهی میان‌رشته‌ای. فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 23(3)، 51-74.
سینایی، حسینعلی؛ فریسات، حمیده؛ نداف، مهدی (1396). بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش و تأثیر آن بر عملکرد فرد در صنعت مالی و بانکداری. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 9(55)، 143-168.
شائمی برزکی، علی؛ کیان‌پور، مسعود؛ شاکری، فاطمه (1391). فرایند درون‌فردی و مشارکت در تسهیم دانش. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 88(27)، 103-141.
شماعی‌زاده، مرضیه؛ عابدی، محمدرضا (1384). بررسی تأثیر مشاوره شغلی بر افزایش خودکارآمدی کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 23، 29-38.
فرخ، بتول؛ شاه‌طلبی، بدری (1397). رابطه بین یادگیری خود راهبر، خودکارامدی و سواد اطلاعاتی با رفتار تسهیم دانش. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 29(2)، 148-161.
فیروزی، مریم؛ فیضی، عمار (1396). فراتحلیلی بر پژوهش‌های انجام شده در خصوص رفتار تسهیم دانش سازمان‌های ایرانی. پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری، 26، 42-29.
کفاشان کاخکی، مجتبی؛ کمال‌زاده، سهیلا؛ نجی، آرزو؛ رجبی، مریم (1395). پیش‌شرط‌ها و پیامدهای قصد اشتراک دانش در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. فصلنامه علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی، 19(75)، 73-97.
کوچکی سیاه‌خاله‌سر، مروارید؛ قیومی، عباسعلی؛ حسن‌مرادی، نرگس (1391). بررسی فرهنگ سازمانی (مدل کویین) با امکان‌پذیری استقرار مدیریت دانش در شرکت انتقال گاز ایران. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 12(4)، 101-124.
منصوری، حسین؛ طاهری دمنه، محسن؛ کنجکاو منفرد، امیررضا (1390). ارزیابی تأثیر راهبرد مدیریت دانش بر کارکردهای مدیریت منابع انسانی در کتابخانه‌های دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی با استفاده از رویکردBSC . پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 27(1)، 263-278.
Adams, A. M., Wilson, H., Money, J., Palmer-Conn, S., & Fearn, J. (2020). Student engagement with        feedback and attainment: the role of academic self-efficacy. Assessment & Evaluation in Higher Education45(2), 317-329.
Analoui, B. D., Sambrook, S., & Doloriert, C. H. (2014). Engaging student's in-group work to maximize tacit knowledge sharing and use. The International Journal of Management Education12(1), 35-43.
Aslam, I., Safdar, T., & Shafiq, M. (2018). Does Self-Efficacy Moderate the Relationship between Knowledge Sharing and Organizational Citizenship Behavior? (A quantitative Research in Civil Secretariat Quetta). European Online Journal of Natural & Social Sciences: Proceedings7(3), 227-232.
Asurakkody, T. A., & Hee, S. (2020). Effects of Knowledge Sharing Behavior on Innovative Work Behavior among Nursing Students: Mediating role of Self-Leadership. International Journal of Africa Nursing Sciences, 12, 100190.
Bock, G., Zmud, R. W., Kim, Y. G., Lee J. N. (2005). Behavioral intention formation in knowledge sharing: Examining the roles of extrinsic motivators, social-psychological forces, and organizational climate. MIS Quarterly, 29(1), 87−111.
Brooke, J., Mohd Rasdi, R., & Abu Samah, B. (2017). Modelling knowledge sharing behavior using self-efficacy as a mediator. European Journal of Training & Development41(2), 144-159.
Chang-qin, L., Oi Ling, S., Cooper, C. L. (2005). Managers' occupational stress in China: The role of self-efficacy. Personality & Individual Differences, 38(2), 269-578.
Cohen, M. J., Marx, M., Freedman, L., Murad, H., Regier Thin, K. M. (2011). The Comprehensive Process Model of Engagement. The American Journal of Geriatric Psychiatry, 19(10), 859-870.
Dahalan, N., Hassan, M. H., Atan, H. (2012). Student Engagement in Online Learning: Learners Attitude toward E-Mentoring. Social & Behavioral Sciences, 67, 475-464.
Ervin, S. E. L. (2010). Examining student engagement of African American community college students: Focusing on the CCSSE benchmarks. Morgan State University.
Fullwood, R., Rowley, J., & Delbridge, R. (2013). Knowledge sharing amongst academics in UK        universities. Journal of Knowledge Management, 1(17), 123-136.
Goh, G. G. (2012). Managing Effective Knowledge Transfer, an Integrative framework and Some Practice       Implications. Journal of Knowledge Management, 6(1), 23-30.
Huang, T. (2020). The Impact of Organizational Development Interventions on Self-efficacy and Motivation to Improve Student Class Engagement—a Case Study of Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages in China. ABAC ODI Journal Vision. Action. Outcome7(1), 48.
Joseph, D. L., Newman, DA., Hulin, CL. (2010). Job attitudes and employee engagement: a meta- analysis        of construct redundancy. Academy of Management Annual Meeting Proceedings, 8(1), 1-6.
Kim, H., Lee, J., & Oh, S. E. (2019). Individual characteristics influencing the sharing of knowledge on         social  networking services: online identity, self-efficacy, and knowledge sharing intentions. Behavior & Information Technology, 1-12.
Kuh, G. D., Chen, D., Laird, T. F. N. (2007). Why Teacher-Scholars Matter: Some Insights from FSSE and NSSE. Liberal Education, 93(4), 40-45.
Lee, J. H., Kim, Y. G., & Kim, M. Y. (2006). Effects of managerial drivers and climate maturity on knowledge-management performance: Empirical validation. Information Resources Management Journal, 19(3), 48−60.
Lin, C. Y., & Huang, C. K. (2020). Understanding the antecedents of knowledge sharing behavior and its relationship to team effectiveness and individual learning. Australasian Journal of Educational Technology, 89-104.
Mosby, A. D. (2012). Exploring older workers' full employee engagement in knowledge sharing in federal sector success: An exploratory qualitative inquiry. Doctoral dissertation, Capella University.
Nisar ul Haq, M., & Haque, M. (2018). Investigating the Knowledge Sharing among students in Pakistan. European Online Journal of Natural & Social Sciences: Proceedings7(1(s)), 32-39.
Rupayana, D. D. (2010). Developing SAENS: Development and validation of a student academic engagement scale (SAENS). Doctoral dissertation, Kansas State University.
Schaufeli, W. B., Bakker, A. B., & Salanova, M. (2006). The Measurement of Work Engagement with a Short Questionnaire: A Cross-National Study. Educational & Psychological Measurement, 66(4), 701         -716.
Seba, I., Rowley, J., & Lambert, S. (2012). Factors affecting attitudes and intentions towards knowledge sharing in the Dubai Police Force. International Journal of Information Management, 32(4), 372-380.
Sherer, M., Maddux J. E., Mercandante, B., Prentice- Dunn S., Jacobs, B., & Rogers, R. W. (1982). The self-efficacy scales: Construction and validation. Psychological Reports, 51.
Singh, K., Granville, M., & Dika, S. (2012). Mathematics and Science Achievement: Effects of Motivation, Interest, and Academic Engagement. The Journal of Educational Research, 95(6), 323-332.
Solano, B. R. (2009). Organizational politics, personality and willingness to share knowledge: The mediational role of employee engagement. Doctoral dissertation, Alliant International University,   Marshall Goldsmith School of Management, San Diego.
Teoh, H. C., Abdullah, M. C., Roslan, S., & Daud, S. (2013). An Investigation of Student Engagement in a Malaysian Public University. Sixth International Conference on University Learning and Teaching. Procedia - Social & Behavioral Sciences, 142 – 151.
Teh, P. L., Chong, C. W., Yong, C. C., & Yew, S. Y. (2010). Internet self-efficacy, computer self-efficacy and cultural factors on Sharing Knowledge behavior. African Journal Business Management, 4(18), 4086-_4095.
Wang, S., Noe, RA. (2010). Knowledge sharing: A review and directions for future research. Human Resource Management Review, 20(1), 115–131.
Yilmaz, R. (2016). Knowledge sharing behaviors in e-learning community: Exploring the role of academic self-efficacy and sense of community. Computers in Human Behavior63, 373-382.