بررسی نگرش دانشجویان فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه به کیفیت خدمات آموزشی (یک مدل تلفیقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

هدف: هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی نگرش دانشجویان فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه نسبت به کیفیت خدمات آموزشی بر اساس یک مدل تلفیقی بود.
روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل همه دانشجویان فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه در سال­ تحصیلی 99-98 به تعداد 2289 نفر بود. حجم نمونه با روش تصادفی طبقه­ای نسبتی و با استفاده از جدول مورگان 328 نفر از دانشکده فنی و مهندسی تعیین شد. ابزار پژوهش پرسشنامه کیفیت خدمات براساس مدل EDUQUAL و SERQUAL بود و روایی آن با روش اعتبار محتوا تأیید شده است.
یافته‌ها: نتایج مرتبط با فرضیه­های پژوهش گویای این بودند که در تمامی ابعاد کیفیت خدمات آموزشی شکاف منفی وجود دارد. نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد بیشترین شکاف مربوط به بعد تسهیلات فیزیکی و کمترین شکاف مربوط به بعد همدلی است. در ادامه، نتایج نشان‌دهنده آن بود که از نظر جنسیت و مقطع تحصیلی در دو وضعیت موجود و مطلوب کیفیت خدمات آموزش هیج تفاوتی وجود ندارد.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می­‌شود که از نظرات دانشجویان فنی و مهندسی در رابطه با تصمیم‌گیری‌های مرتبط با خدمات دانشگاه بهره گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the attitude of technical and engineering students of Urmia University towards the quality of educational services (an integrated model)

نویسندگان [English]

  • Hassan Galavandi 1
  • Zakarya Ahmadyan 2
1 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia, Iran
2 PhD student in Educational Management, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to investigate the attitude of technical and engineering students of Urmia university towards the quality of educational services based on an integrated model.
Methods: The research method was descriptive correlational and the statistical population included all 2289 technical and engineering students of Urmia University in the academic year of 2019-2020. The sample size was determined by stratified proportional random sampling method using Morgan table of 328 people from the Faculty of Engineering.
 The research instrument was Service Quality Questionnaire based on EDUQUAL and SERQUAL models and its validity was confirmed by content validity method. The reliability of the questionnaire was also calculated using Cronbach's alpha coefficient of 0.89.
Results: The results related to the research hypotheses indicated that there is a negative gap in all aspects of the quality of educational services. The results of Friedman test also showed that the largest gap is related to the dimension of physical facilities and the lowest gap is related to the dimension of empathy. Furthermore, the results showed that in terms of gender and educational level, there is no difference between the two existing and desirable conditions of the quality of education services.  
Conclusion: Based on the obtained results, it is suggested to use the opinions of technical and engineering students in relation to decisions related to university services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Quality Assessment
  • Technical And engineering Students
  • Educational Services
  • Integrated Model
بهشتی راد؛ رقیه؛ قلعه ای، علیرضا و قلاوندی، حسن(1392). کیفیت خدمات آموزشی؛ شکاف وضع موجود و مطلوب، مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 6(1)، 54-49.
توفیقی، شهرام و همکاران(1390). کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان؛ مدل سروکوال. فصلنامه راهبردهای آموزش، 1، 26-21.
جعفری نیا، سعید(1396). سنجش کیفیت خدمات در مؤسسات آموزشی بر مبنای مدل سروکوال، فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 6(23)، 20-1.
حیدری، زهرا و محمدی، رضا(1394). ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ بر اساس مدل سروکوآل از دیدگاه دانشجویان، فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 5(11)، 142-119.
خسروی، محبوبه(1397). طراحی و اعتباریابی الگوی کیفیت خدمات آموزشی در موسسه­ها و دانشگاه­های مجازی ایران، پژوهش در نظام­های آموزشی، 42، 191-173.
دادرس، محمد؛ خوران، زهرا؛ یوسفی افراشته، مجید و فرجی ده سرخی، حاتم (1396). ارزیابی کیفیت خدمات دانشگاهی از منظر دانشجویان،  مقایسه دانشکده­های فنی  مهندسی یک دانشگاه جامع و یک دانشگاه صنعتی در تهران. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 19(74)، 149-129.
رحیمی، حامد و همکاران (1393). بررسی شکاف کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 1392،  مجله علمی صدر، 2(1)، 172-161.
رسول آبادی، مسعود، شفیعیان، مجید و غریبی، فردین(1392). تعیین شکاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان از خدمات آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 18(1)، 35-18.
شریفخانی و همکاران ( 1391 ). دفترک معرفی دانشگاه صنعتی شریف برگرفته از نشانی الکترونیکی: dba4-0e27-49b7-96d9-e9dfd0387783&groupId=145026.
شهرکی، محمدرضا و ناروئی، مینا(1398). ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی و رضایت دانشجویان مهندسی بر اساس مدل سروکوال و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: دانشکده مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان)، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 21(82)، 91-73.
صادقی، زینب(1392). ارتباط میان خدمات آموزشی ارائه شده و رضایتمندی دانشجویان فنی – مهندسی از نظام آموزش عالی. فصلنامة آموزش مهندسی ایران، 59، 37-25.
عباس پور اسفدن، قنبر؛ شجاعی، امیرعباس و شیری، مهران(1389). سنجش و اولویت کیفیت خدمات واحد آموزش ایران خودرو با استفاده از ابزار سروکوال(SERVQUAL) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( AHP) پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، 1، 42-31.
عباسیان و همکاران(1392). تحلیل شکاف بین ادراکات و انتظارات دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی با استفاده از مدل سروکوال. مجله دانشگاه علوم پزشکی، 7، 9-2.
عباسیان، مریم؛ چمن، رضا؛ موسوی، سید عباس؛ امیری، محمد؛ غلامی طارمسری، مهشید؛ ملکی، فهیمه و راعی، مهدی(1393). حلیل شکاف بین ادراکات و انتظارات دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی با استفاده از مدل سروکوال، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، ش7، 9-2.
عبدلی یزدی،  نوشین؛ اشرف گنجویی ، فریده؛ پویان فرد، علیرضا و اولیا، محمد صالح (1395).  ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی و طراحی الگوی آن در دا نشکده­های تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی کاوش­های مدیریت بازرگانی، 8(16)، 120-99.
فتحی واجارگاه، کوروش و محمدهادی، فریبرز (1392). مبانی مدیریت کیفیت در آموزش و بهسازی منابع انسانی.نشر: آییژ. تهران 1392.
قلاوندی، حسن؛ بهشتی راد، رقیه و قلعه ای، علی رضا (1391). بررسی وضعیت کیفیت آموزشی دانشگاه دانشگاه ارومیه براساس مدل سروکوال .فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، 81، 66-49.
قلاوندی،حسن؛ اشرفی سلیم کندی، فرشید و آقازاده، کیوان(1395). ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی بر اساس مدل هدپرف. فصلنامه مطالعات و اندازه­گیری آموزشی.6(88)، 67-16.
کاوسی، زهرا؛ رحیمی، حامد؛ قنبری، پروین؛ حیدریف لاله و بهمئی، جمشید(1393). بررسی شکاف کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مجله علمی صدرا، 2، 172-161.
معماریان، حسین (1388). ارزیابی داخلی برنامه­های آموزش مهندسی ایران. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 11(42)، 18-1.
نجفی، رامین؛ خراسانی، اباصلت؛ محمدی، رضا و گلوی، میترا(1393). ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی بر اساس مدل سروکوال، فصلنامه مطالعات اندازه­گیری و ارزشیابی آموزشی، 4(6)، 27-11.
همتی نژاد، زهرا و همتی نژاد، مهرعلی(1393). ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گیلان بر اساس مدل سروکوال. مطالعات مبانی مدیریت در ورزش. 1(3)، 49-31.
یاسبلاغ شراهی، بهمن؛ هواس­بیگی، فاطمه و موسوی پور، سعید(1394). سنجش کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به دانشجویان دانشگاه اراک بر اساس مدل سروکوال. نشریه آموزش و ارزشیابی، 8(30)،  44-29.
Arambewela R, Hall J.(2006).  A comparative analysis of international education satisfaction using SERVQUAL. J Serv Res, 6 , 141-63.
Bayraktaroglu G, Atrek B.(2010). Testing the superiority and dimensionality of SERVQUAL vs. SERVPERF in higher education. Quality Management Journal, 17(1), 47-59.
Chowdhury,Sh, Hossain,M & Rahman,A.(2013). Extended GAPs Model to Assess the Quality of Education for Higher Educational Institutions in Bangladesh .Journal of Business Studies, 3(1), 78-93.
Damirchili, F. and Tajari, M. (2011). Explaining internal factors effective on educational quality improvement based on views of students from Zanjan Azad Universities. Social and Behaavioral Sciences, 30, 363-366.
Faganel A.( 2010).Quality perception gap inside the higher education institution .International Journal of Academic Search, 2, 213-215.
Khan,M.(2007). Studies on Some Aspects of Service Quality Evaluation with Specific Relevance to Indian Service Industries.
Khan,M.(2015). Quality Of Education in Haigher Educational Institutions: A Comparative study of Perceptions and Expectations of Business Students. Journal of Quality and Technology Management,1(2), 137 – 162.
Mahapatra, S. S.  & Khan, M. S.(2007). “A neural network approach for assessing   quality in technical education: an empirical study”, International Journal of  Productivity and Quality Management, 2(3), 287-306
Maja, A.; Selma, K. & Muris, C. (2014). Students’ Perceptions about Role of Faculty and Administrative Staff in Business Education Service Quality Assessment. Tržište/Market, 26, 93-108.
Margaritis E, Katharaki M, Katharakis G.(2012). Exceeding parents’ expectations in EarNose Throat outpatient facilities: The development and analysis of a questionnaire. Eval Program Plann, 35(2), 246–255.
Narang, R.(2012). How Do Management Students Perceive the Quality of Education in Public Institutions. ”, International Journal of  Productivity and Quality Management, 3(4), 45-62.
Okpara, G. S., & Agu, A. G. (2017) Comparative Service Quality Metrics in Regular and Nonregular Undergraduate Marketing Programs: Implications for Marketing Education and Professionalism, Marketing Education Review , 27(3), 141-150.
Richard, E. & Adams, J. N. (2013).Assessing college student perceptions of instructor customer service to student’s questionnaire: Assessment in higher education. J Assess Evalu High Educe, 31 (5), 35-49.
Sardar, Z. & Thomas J. H. (2017). Rethinking Reform in Higher Education: From Islamization to Integration of Knowledge, International Institute of Islamic Thought, Cambridge.
Susanne, G. , Ida, G. , & Elisabeth, K. S . (2016). Using an adapted approach to the Kano model to identify patient needs from various patient roles. The TQM Journal, 28(1), 151 – 162.
Zafiropoulos, C. (2014).Service Quality Assessment in a Greek Higher Education Institute. Journal of Business Economic and Management, 9 (33), 54-69.