اولویت بندی فناوری های نوین آموزشی برای کاربست در سیستم آموزشی (مورد مطالعه: یکی از دانشگاه های نظامی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

2 مربی دانشکده علوم انسانی اسلامی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) تهران، ایران

3 استادیار دانشکده علوم انسانی اسلامی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف اولویت‌بندی فناوری‌های نوین آموزشی برای کاربست در سیستم آموزشی یکی از دانشگاه‌های نظامی ایران اجرا شده است.
روش پژوهش: در پژوهش حاضر، فناوری­های نوین آموزشی به دو بعد روش­ها و ابزارهای نوین آموزشی تقسیم شده و مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه اعضای هیئت علمی دانشکده علوم انسانی و مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس بود. پژوهش حاضر از لحاظ روش گردآوری داده­ها در بخش کیفی پژوهش، توصیفی-دلفی و در بخش کمی، توصیفی-پیمایشی است؛ بر این اساس، پرسشنامه استاندارد برای ­گرد­آوری داده‌ها از خبرگان، تهیه و به­صورت مصاحبه ساختاریافته اجرا شد. درنهایت پس از رسیدن به اشباع نظری در پاسخ­ها، از ۲۸  مصاحبه­ برای تجزیه­وتحلیل داده‌ها استفاده شد. برای توصیف داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و برای اولویت­بندی مؤلفه­ها از روش تحلیل تطبیقی-مقایسه­ای بهره گرفته شد.
یافته‌ها: مطابق نتایج پژوهش، در اولویت­بندی فناوری­های نوین آموزشی، درنهایت روش­های آموزش شناختی- فراشناختی، ترکیبی، چندرسانه­ای، معکوس، اقتضایی، تریز و ابزارهای فیلم‌استریپ- اسلاید، اینترنت، کتاب و کتابخانه الکترونیک، برد هوشمند و رایانه، به­ترتیب بالاترین امتیاز را کسب کرده و در اولویت قرار گرفتند.
نتیجه‌گیری: به‌طور کلی می‌توان گفت استفاده از روش‌های انتخاب شده که عموماً روش‌هایی فعال بین فراگیران هستند، باعث یادگیری عمیق‌تر و پایدارتر خواهد شد، و استفاده از ابزارهای هوشمند و الکترونیکی منتخب نیز برای رشد آموزش در این دانشگاه ضروری هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritization of new educational technologies for application in the educational system (case of the study: one of Iran's military universities)

نویسندگان [English]

  • Ali Ghasemian Sahebi 1
  • Rahil Kord Heydari 1
  • Hasan Goli 2
  • Mahdi Ebrahimi 3
1 Msc, faculty of management and economics, tarbiat modares university, tehran, iran
2 Instructor, faculty of islamic human sciences, imam hussein university for training officers and guards faculty, tehran, iran
3 Assistant professor, Faculty of Islamic humanity sciences, Imam Hussein university, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to prioritizing for new educational technologies for use in the educational system of one of the military universities of the Iran.
Methods: In the present study, new educational technologies have been divided into two dimensions of new educational methods and tools and have been studied. The statistical population of this study included all faculty members of the Faculty of Humanities and Management and Economics of Tarbiat Modares University. The present study is descriptive in terms of data collection method in the qualitative part of the research and descriptive in the quantitative part; Accordingly, a standard questionnaire was prepared to collect data from experts and conducted in a structured interview. Finally, after reaching theoretical saturation in the answers, twenty-eight interviews were used to analyze the data. SPSS software was used to describe the data and comparative analysis was used to prioritize the components. PSS software was used to describe the data and comparative-analogical analysis was used to prioritize the components.
Results: According to the research results, in prioritizing new educational technologies, finally, metacognitive, hybrid, multimedia, inverse, contingent, tris and film tools of strip slide, internet, e-book and library, smart board and computer, Respectively, obtained the highest score and were given priority.
Conclusion: In general, it can be said that the use of selected methods, which are generally active methods among learners, will lead to deeper and more sustainable learning, and the use of selected smart and electronic tools are essential for the growth of education in this university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: New educational technologies
  • new educational methods
  • new educational tools
  • educational system
امان­زاده، آمنه؛ نعمان­اف، منصور. (۱۳۹۳). تاثیر آموزش مبتنی بر مبانی فناوری­های نوین آموزشی بر مهارت­های زندگی دانشجویان دانشگاه­های استان مازندران. اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. ۳، ۱۶۲-۱۴۵.
خانی، فاطمه. (1394). بررسی میزان بکارگیری فناوری­های نوین آموزشی در امر تدریس و اثربخشی آن بر آموزش؛ مطالعه موردی اساتید دانشگاه پیام نور استان اصفهان. اولین کنفرانس بین­المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (با تکیه بر فناوری­های نوین یادگیری).
شاه­محمدی، غلامرضا؛ محمدی­مقدم، یوسف؛ عنایتی، علی. (1389). بررسی نقش فناروی اطلاعات در بهبود آموزش دانشگاه علوم انتظامی. پژوهش­های مدیریت انتظامی. ۲، 228-241.
رضایی، رامین. (1394). نقش فناوری­های نوین در طراحی آموزشی و اثربخشی انتقال محتوا. دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی.
رئیس دانا، فرخ لقا. (1396). پژوهش؛ پشتوانه ای محکم برای آموزش، یادگیری و کارکرد فناوری آموزشی. رشد تکنولوژی آموزشی. دوره ۲.
رنجبری، طالب؛ صیف، محمدحسن. (1395). فناوری، یادگیری الکترونیک و روش­های نوین تدریس در بهبود کیفیت آموزشی. اولین کنفرانس بین­المللی پژوهش­های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران.
سعادتی، محمدرضا؛ ایزدیان، فاطمه؛ عامریان، سارا؛ نوروززاده، زهرا. (1394). تکنولوژی آموزشی و نقش آن در تعلیم و تربیت. اولین کنفرانس بین­المللی روانشناسی و علوم تربیتی.
عشرت آبادی، حسن؛ میرکمالی، سید محمد؛ اسماعیل مناپ، شریفه؛ مهری، داریوش. (۱۳۹۲). بررسی موانع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه­های جامع دولتی و ارائه راهکارهای مناسب: پیمایشی پیرامون دانشگاه تهران. مدیریت فناوری اطلاعات. دوره ۱۷؛ ۱۳۹-۱۶۰.
قندالی، عباس؛ جنیدی، انسیه؛ صادقی، هانیه؛ ثنایی، شهربانو. (1396). نقش و تاثیر فناوری اطلاعات در آموزش .دومین کنگره بین­المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت، اقتصاد، کارآفرینی و مهندسی فرهنگی.
یاوری، ناصر؛ کاویانی، الهام؛ محمدی، سحر. (1395). بررسی تأثیر کاربرد رسانه­های آموزشی در بهینه­سازی فرآیند تدریس. اولین کنفرانس بین­المللی پژوهش­های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران.
یزدانی، آناهیتا؛ خوبانی، افسون؛ صالحی. (1396). نقش فناوری اطلاعات در جهانی­شدن نظام­ آموزشی با تاسی بر آموزش­ و پرورش کشورهای توسعه یافته. پنجمین کنفرانس بین­المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری با رویکرد ارزش­آفرینی.
Bigdeli, S. (2013). New educational research technologies in the global world. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 47, 1469-1472.
Chew, B. L., & Rahim, M. A. (2017). Integration of EBSCO Discovery Service widget into the learning spaces of LMS: A case study of Wawasan Open University. Asian Association of Open Universities Journal12(2), 137-153.
Choudhari, S., & Gajjar, H. (2018). Simulation modeling for manpower planning in electrical maintenance service. Business Process Management Journal24(1), 89-104.
Ferrés, J., Masanet, M. J., & Mateus, J. C. (2018). Three paradoxes in the approach to educational technology in the education studies of the Spanish universities. International Journal of Educational Technology in Higher Education15(1), 15.
Ferraro, Simona. (2018). Is information and communication technology satisfying educational needs at school? Computers & Education, 122, 194-204.
Gudanescu, S. (2011). New educational technologies. Procedia-Social and Behavioral Sciences2(2), 5646-5649.
Gupta, V., & Jain, N. (2017). Harnessing information and communication technologies for effective knowledge creation: Shaping the future of education. Journal of Enterprise Information Management30(5), 831-855.
Hilty, L. M., & Huber, P. (2018). Motivating students on ICT-related study programs to engage with the subject of sustainable development. International Journal of Sustainability in Higher Education19(3), 642-656.
Höfler, E., Zimmermann, C., & Ebner, M. (2017). A case study on narrative structures in instructional MOOC designs. Journal of Research in Innovative Teaching & Learning10(1), 48-62.
Horbal, A. (2018). Instructor Use of Educational Streaming Video Resources. The Journal of Academic Librarianship44(2), 179-189.
Kachalov, N., Velsh, A., Antonova, Z., Konysheva, A., & Proschaeva, N. (2016). Application of Modern Educational Technologies at the Research University. Procedia-Social and Behavioral Sciences206, 225-231.
Kybartaite, A. (2010). Impact of Modern Educational Technologies on Learning Outcomes. Application for e-Learning in Biomedical Engineering. Unpublished doctoral dissertation). Tampere University of Technology, Tampere.
Lal, K., & Paul, S. (2018). New educational technologies in tertiary education in India: adoption consequences. Journal of Applied Research Higher Education10(1), 2-14.
Larionova, V., Brown, K., Bystrova, T. (2018). Russian perspectives of online learning technologies in higher education: An empirical study of a MOOC. Research in Comparative and International Education, 13(1), 70-91.
Mayorova, V., Grishko, D., & Leonov, V. (2018). New educational tools to encourage high-school students' activity in stem. Advances in Space Research61(1), 457-465.
Mihhailova, G. (2007). E-Learning as internationalization strategy in higher education: Lecturer’s and student’s perspective, Baltic journal of management, 1(3).
MYKHAYLISHYN, H., LUTSAN, N., & KONDUR, O. (2015). Modern educational technologies in Ukrainian high school. Edukacja-Technika-Informatyka6(4), 74-79.
Oyelude, A. A. (2017). Virtual and augmented reality in libraries and the education sector. Library HiTech News34(4), 1-4.
Shaidullin, R. N., Safiullin, L. N., Gafurov, I. R., & Safiullin, N. Z. (2014). Blended learning: leading modern educational technologies. Procedia-Social and Behavioral Sciences131, 105-110.
Yeoman, Ian Seymour, and Una McMahon-Beatte (2018). "Teaching the future: learning strategies and student challenges." Journal of Tourism Futures.
Youngkin, C. A. (2015). Hangout at the library: video conferencing and more with Google+. Library Hi Tech News32(3), 13-15.