بررسی رابطه بین خوش‎بینی و معنای تحصیل با انگیزش تحصیلی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‎شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‎شناسی، دانشگاه الزهراس

2 دانشجوی دکتری برنامه‎ریزی درسی، ‎ دانشکده علوم تربیتی و روان‎شناسی، دانشگاه الزهراس

چکیده

هدف پژوهش حاضر پیش‎بینی انگیزش تحصیلی دانشجو- معلمان بر اساس دو متغیر خوش‎بینی و معنای تحصیل بود. به این منظور 168 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه فرهنگیان تهران (105 دختر و 63 پسر) با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‎ای نسبتی انتخاب شدند و به پرسشنامه‎های پژوهش پاسخ دادند. ابزار این پژوهش عبارت بود از پرسشنامه جهت‎گیری زندگی شی‎یر و کارور، پرسشنامه معنای تحصیل هندرسون-کینگ و اسمیت و پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند و همکاران. داده‎ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام، تحلیل شد. نتایج نشان داد که خوش‎بینی و معنای تحصیل با انگیزش تحصیلی رابطه مثبت معنی‌دار دارد. متغیرهای خوش‎بینی و معنای تحصیل به ترتیب 26 و 27 درصد از واریانس انگیزش تحصیلی را تبیین کردند. یافته‎های این پژوهش ضرورت تأکید بر ابعاد عاطفی و شناختی تحصیل مانند خوش‎بینی و معنای تحصیل را در بهبود انگیزش تحصیلی دانشجویان نشان می‎دهد. به بیان دیگر شایسته است در فرایند آموزش تدابیری به‌منظور بهبود نگرش و شناخت دانشجویان نسبت به تحصیل اندیشیده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Optimism and Meaning of Education with Academic Motivation of Students

نویسندگان [English]

  • Mahbobeh Sadat Kadkhodaei 1
  • Zahra Karami 2
1
2
چکیده [English]

Abstract: The aim of this study was to investigate the prediction of academic motivation of teacher-students based on optimism and meaning of education. For this purpose, 168 students from Farhangian University of Tehran (105 females and 63 males) were selected by stratified sampling and completed the study questionnaires. The instrument used in this study were Scheier and Carver's Life orientation, Henderson – King and Smith' meaning of education and Vallerend' academic motivation questionnaires. The data were analyzed by Pearson correlation coefficient and  stepwise regression analysis. The findings indicated that there were significant positive relationships between optimism and meaning of education with academic motivation. Optimism and meaning of education explained 26 and 27 percent of the variance in academic motivation, respectively. The findings emphasize emotional and cognitive aspects of education such as optimism and meaning of education on improvement of students' academic motivation. It is worth that in learning process considered strategies to improve students' attitude towards education. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimism
  • Meaning of education
  • academic motivation
  • Student-Teachers
منابع
برزگر بفروئی، کاظم؛ برزگر بفروئی، مهدی و ملایی بهرامی، یعقوب (1393). نقش جهت‌گیری هدف و راهبردهای فراشناختی خواندن در پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان یزد، فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی، 2 (5)، 27 – 42.
حسن‎زاده، رمضان و عمویی، نرجس (1390). انگیزش برای یادگیری (از نظریه تا عمل). تهران: انتشارات دنیای پژوهش.
روشن میلانی، شیوا (و دیگران) (1390). بررسی انگیزش تحصیلی و ارتباط آن با وضعیت فردی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دو ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 2 (5)، 357-366.
سوری، حسین؛ حجازی، الهه و سوری‎نژاد، محسن (1393). رابطه تاب‌آوری و بهزیستی روان‌شناختی: نقش واسطه‌ای خوش‌بینی. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 1 (55)، 5 -15.
عیسی‌زادگان، علی؛ حسنی، محمد و احمدیان، لیلا (1388)، دانشجویان و معنای تحصیل، مجله راهبرد فرهنگ، 7، 147 – 165.
عیسی‌زادگان، علی؛ میکائیلی منیع، فرزانه و مروئی میلان، فیروز (1393). رابطه بین امید، خوش‌بینی و معنای تحصیل با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره پیش‌دانشگاهی، فصلنامه روان‌شناسی مدرسه، 2 (3)، 137-152.
فیروزنیا، سمانه؛ یوسفی، علیرضا و قاسمی، غلامرضا (1388). ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 9 (1)، 79-85.
کجباف، محمدباقر؛ عریضی، حمیدرضا و خدابخشی، رامین (1385). هنجاریابی، پایایی، روایی خوش‌بینی و بررسی رابطه بین خوش‎بینی، خود تسلط‌یابی و افسردگی در شهر اصفهان، فصلنامه مطالعات روان‌شناختی، 2 (1 و 2)، 51-65.
کیافر، مریم‌سادات؛ کارشکی، حسین و هاشمی، فرح (1393). نقش باورهای امید و خوش‌بینی در پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 6 (14)، 517-526.
مرادی، کیوان؛ واعظی، مظفرالدین؛ فرزانه، محمد و میرزایی، محمد (1393). رابطه خوش‌بینی تحصیلی با پیشرفت‌تحصیلی در بین دانش‌آموزان مدارس متوسطه پسرانه مناطق 6 و 9 تهران، فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی، 5 (2)، 69-80.
میرساردو، طاهره و صداقت، مستوره (1392). انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن، پژوهش‌های جامعه‌شناختی، 8 (2)، 8-27.
واحدی، شهرام؛ اسماعیل‌پور، خلیل؛ زمان‌زاده، وحید و عطایی‌زاده، افسانه (1391). نیمرخ‌های انگیزش تحصیلی دانشجویان پرستاری و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی: رویکرد فرد محور، فصلنامه افق پرستاری، 1 (1)، 36-46.
یوسفی، علیرضا؛ قاسمی، غلامرضا و فیروزنیا، سمانه (1388). ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی اصفهان، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 9 (1)، 79 – 84.
 
Amraie, K.; Elahi Motlagh, S.; Azizi Zalani, H. & Parhon, H. (2011). The relationship between academic motivation and academic achievement students, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 15, 399-402, 3rd World Conference on Educational Sciences.
Astin, A. W. (1993). An Empirical Typology of college students, Journal of college student's development, 4 (2), 34-40.
Bloom, B. S. (1972). Learning for mastery, Evaluation Comment, 1 (2), Los Angeles: University of California.
Brissette, I.; Scheier, M. F. & Carver, C. S. (2002). The role of optimism in social network development, coping, and psychological adjustment during a life transition, Journal of Personality and Social Psychology, 82, 102−111.
Carver, C. S.; Scheier, M. F. & Segerstrom, S. C. (2010). Optimism. Clinical Psychology Review, 30, 879-889.
Deci, E. & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic Motivation and Self-determination in Human Behavior, New York: Plenum.
Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2001). The "what" and "why" of Goal Pursuits: Human needs and the Self-determination of Behavior, Psychological Inquiry, 11, 227-268.
Feldman, D. B. & Kubota, M. (2015). Hope, self-efficacy, optimism and academic achievement: Distinguishing constructs and levels of specificity in predicting college grade-point average. Learning and Individual Differences, 37 (2), 210-216.
Hamaideh, S. H. & Hamdan-Mansour, A. M. (2014). Psychological, cognitive, and personal variables that predict college academic achievement among health sciences students, Nurse Education Today, 34 (5), 703-708.
Henderson–king, D. & Mitchell, A. M. (2011). Do materialism, intrinsic aspiration and meaning in life predict student's meanings of education? Soc Psychol Educ, 14, 119-134.
Henderson – king, D. & Smith, N. M. (2006). Meanings of education for university students: academic motivation and personal values as predictors. Social psychology of education, 9, 195- 221.
Howell, A. J. & Watson, D. C. (2007). Procrastination: Associations with achievement goal orientation and learning strategies, Personality and Individual Differences, 43, 167 -178.
Jones, B. D. (2009). Motivating Students to Engage in Learning: The MUSIC Model of Academic Motivation, International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 21 (2), 272-285.
Kaufman, J. C.; Agars, M. D. & Lopez-Wagner, M. C. (2008). The role of personality and motivation in predicting early college academic success in non-traditional students at a Hispanic-serving institution, Learning and Individual Differences, 18, 462-496.
Khalaila, R. (2015). The relationship between academic self-concept, intrinsic motivation, test anxiety, and academic achievement among nursing students: Mediating and moderating effects, Nurse Education Today, 35, 432–438.
Krypel, N., M. & Henderson – king, D. (2010). Stress, coping styles and optimism: are they related to meaning of education in students’ lives? Soc Psychol Educ, 13,409-424.
Medlin, B., & Green, K. W. (2009). Enhancing performance through goal setting, engagement, and optimism. Industrial Management & Data Systems, 109, 943-956.
Myers, D. G. (1996). Exploring Psychology. New York: Freeman & Co, p.297.
O`connor, C. R. & Cassidy, C. (2007). Predicting hopelessness: The interaction between optimism/ pessimism and Specific future expectancies. Cognition and Emotion, 21, 596 -613
Rehman, A. & Haider, K. (2013). The Impact of Motivation on Learning of Secondary School Students in Karachi: An Analytical Study, Educational Research International, 2 (2), 139-147.
Santrock, J. W. & Halonen, J. S. (2010). You're Guide to College Success: Strategies for Achieving Your Goals. 6th Ed. Boston: Wadsworth Cengage Learning.
Scheier, M. F. & Carver, C. S. (1985). Optimism, coping, and health assessment and implications of generalized outcome expectancies. Health Psychology, 4, 219–247.
Seligman, Martin E. P. (1995). The Optimistic Child: a Proven Program to Safeguard Children against Depression and Build Lifelong Resilience. New York: Houghton Mifflin.
Singh, I. & Jha, A. (2013).Anxiety, optimism and academic achievement among students of private medical and engineering colleges: A comparative study. Journal of Educational and Developmental Psychology, 3 (1), 55-70.
Urbig, D. & Monsen, E. (2012). The structure of optimism: Controllability affects the extent to which efficacy beliefs shape outcome expectancies. Journal of Economic Psychology, 33, 854-867.
Vallerend, R. J.; Pelletier, L. G.; Blais, M. R.; Briere, N. M.; Senecal, C. & Vallieres, E. F. (1992). The Academic Motivation Scale: A measure of intrinsic, extrinsic, and motivation in education. Journal of Educational and Psychological Measurement, 52 (4), 1003-1017.