نقش انگیزش اعضای هیئت علمی در گرایش آنان به مطالعات میان رشته ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزش عالی، گروه علوم ‌تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 دانشیار مدیریت آموزشی، گروه علوم ‌تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

3 دانشیار مدیریت آموزشی، گروه علوم‌ تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی،گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،‌ دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

هدف: هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی نقش انگیزش اعضای هیئت علمی در گرایش آنان به مطالعات میان‌رشته­ای بود.
روش پژوهش: پژوهش از حیث هدف و ماهیت، کاربردی و از نظر گردآوری داده­ها توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاه­های ارومیه و صنعتی ارومیه در سال تحصیلی 94-93  به تعداد 585 نفر بود که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای نسبتی، 212 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه استاندارد انگیزه درونی و بیرونی و پرسشنامه محقق‌ساخته مطالعات میان­رشته­ای استفاده شد. برای تعیین روایی پرسشنامه­ انگیزه درونی و بیرونی از روایی محتوایی و تحلیل عاملی تأییدی، برای تعیین روایی پرسشنامه مطالعات میان­رشته­ای از روایی محتوایی و تحلیل عاملی اکتشافی و برای محاسبه پایایی آنها از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است که مقدار آنها به ترتیب در پرسشنامه­های مذکور 80/0 و 77/0 محاسبه شد. برای تجزیه­و­تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی (همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس یک­راهه) بهره گرفته شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که بین انگیزه درونی و گرایش به مطالعات میان­رشته­ای رابطه معنی‌دار وجود دارد اما رابطه انگیزه بیرونی و گرایش به مطالعات میان­رشته­ای معنی‌دار نیست. رابطه بین مقررات مشخص شده و گرایش به مطالعات میان­رشته­ای معنی‌دار است اما رابطه بی­انگیزگی و گرایش به مطالعات میان­رشته­ای از لحاظ آماری معنی‌دار نیست. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه فقط انگیزه درونی توانسته گرایش اعضای هیئت علمی به مطالعات میان­رشته­ای را پیش­بینی کند.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته­ها در پژوهش حاضر پیشنهاد می­شود از مشوق­هایی برای تشویق و ترغیب اعضای هیئت علمی برای مشارکت در فعالیت­های میان رشته­ای استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Motivating Faculty Members in their Tendency to Interdisciplinary Studies

نویسندگان [English]

  • Parviz Ebrahimiyan 1
  • Rouhollah Mahdiuon 2
  • Abolfazl Ghasemzadeh 3
  • Mohammad Razzaghi 4
1 Master of Higher Education management, Department of Educational sciences, Shahid Madani University of Azerbaijan , Tabriz, Iran
2 Associate Professor of Educational management, Department of Educational sciences, Shahid Madani University of Azerbaijan , Tabriz, Iran
3 . Associate Professor of Educational management, Department of Educational sciences, Shahid Madani University of Azerbaijan , Tabriz, Iran
4 PhD in Educational Management, Department of Educational Sciences, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to investigate the role of motivating faculty members in their tendency to interdisciplinary studies.
Methods: This study was applied in terms of purpose and nature and descriptive-correlational in terms of data collection. The statistical population of the study included all faculty members of Urmia University and Urmia University of Technology in the academic year of 2014-2015, numbering 585 people,using Morgan table and proportional stratified random sampling method, 212 people were selected as  the sample. The standard questionnaire of internal and external motivation and the researcher-made questionnaire of interdisciplinary studies were used to collect data. In this study, to determine the validity of the internal and external motivation questionnaire, content validity and confirmatory factor analysis were used; to determine the validity of the interdisciplinary studies questionnaire, content validity and exploratory factor analysis were used; and  to determine their reliability  Cronbach's alpha coefficient was used, which  ​​were calculated in the mentioned questionnaires  as 0.80 and 0.77, respectively. Descriptive and inferential statistics (Pearson correlation, multiple regression and one-way analysis of variance) were used to analyze the data.
Results: Findings showed that there is a significant relationship between intrinsic motivation and tendency to interdisciplinary studies, but the relationship between extrinsic motivation and tendency to interdisciplinary studies is not significant. The relationship between the specified rules and the tendency to intermediate studies is significant, but the relationship between lack of motivation and the tendency to interdisciplinary studies is not statistically significant. Based on the results of multiple regression analysis, only intrinsic motivation could predict the tendency of faculty members to interdisciplinary studies.
Conclusion: Based on the Research findings, it is suggested to use incentives to encourage faculty members to participate in interdisciplinary activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Internal motivation
  • external motivation
  • faculty members
  • interdisciplinary studies
Aboelela, S. W., Larson, E., Bakken, S., Carrasquillo, O., Formicola, A., & Glied, S. A. (2007). Defining Interdisciplinarity Research: conclusions from a Critical Review of the Literature. Health Research and Educational Trust, 42)1(, 329-346.
Bahadori, M., Babaei, M., & Mehrabian F. (2013). Prioritization of Factors Influencing Job Motivation in Employees of a Military Center Using Analytical Hierarchy Process (AHP). Journal of Military Medicine, 14(4), 237-244. [Persian]
Balaghat, S. (2011). Study of Humanities and its Interdisciplinary Fields Development Challenges in Iran: (The Case Study of Educational Science Course With 3 Lnterdisciplinary Fields, Comparative, Preschool and Primary Education. Interdisciplinary Studies in the Humanities, 3(4), 117-129. [Persian]
Bridle, H., Vrieling, A., Cardillo, M., Araya, Y., & Hinojosa, L. (2013). Preparing for an interdisciplinary future: a perspective from early- career researchers. Futures, 53, 22–32.
Birnbaum, P. H. (1975). Management of Interdisciplinary Research Projects in Academic Institutions.
Bruce, A., Lyall, C., Tait, J., & Williams, R. (2004). Interdisciplinary integration in Europe: The case of the Fifth Framework Program. Futures, 36, 457– 470.
Chen, K. C. (2010). Motivation in Online Learning: Testing a Model of Self- Determination Theory. Journal of Computers in Human Behavior, 26(4), 52–74.
Cho, H. T., & Yang, J. S. (2018). How perceptions of organizational politics influence self-determined motivation: The mediating role of work mood. Asia Pacific Management Review, 23(1), 60-69.
Chubin, D. E. (Eds). (1986). Interdisciplinary Analysis and Research: Theory and Practice of Problem-Focused Research and Development Maryland: Lomond.
Committee on Facilitating Interdisciplinary Research. (2004). FacilitatingInterdisciplinary Research, The National Academics, Washington, D.C. available at http:// www.nap.edu.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). Hand book of self determination research. Rochester, NY: Univercity of Rochester press.
Etemadizade, H., Liaghatdar, M., Nasr, A.,  &Mosapour, N. (2011). A Deliberation on Interdisciplinary Research in Higher Education. Interdisciplinary Studies in the Humanities, 3(2), 15-50. [Persian]
Fatehrad, M., Jalilvand, M., &  Mohammadzade, M. (2011). A Theoretical and Empirical Analysis of Challenges and motivations of Interdisciplinary Studies Implying on Interdisciplinary Methodology. Interdisciplinary Studies in the Humanities, 4(1), 85-111. [Persian]
Guay, F., Vallerand R. J., & Blanchard, C. (2000).  On the Assessment of Situational Intrinsic and Extrinsic Motivation: The Situational Motivation Scale (SIMS). Motivation and Emotion, 24(3), 175-213.
Harris, F., Lyon, F., & Clarke, S. (2008). Doing interdisciplinarity: motivation and collaboration in research for sustainable agriculture in the UK, Royal Geographical Society, 41(4), 374-384.
Jackson- Kersey, R., & Spray, C. (2013). Amotivation in physical education: Relationships with physical self-concept and teacher ratings of attainment. European Physical Education Review, 19(3), 289-301.
Karimian, Z., Sabbaghian, Z., & Salehsedghpour. (2010). Investigating the Challenges and Challenges of Research and Production of Science in Medical Universities.  Journal of Iranian Higher Education, 3(4). [Persian]
Keniger, L., & Specht, A. (2012). The Ecosystem Science and Management Community in Australia: Attitudes towards interdisciplinary research collaboration. ACEAS-TERN Report, 2, 1-6. Retrieved from: http://www.aceas.org.au/
Khakbaz, A. S., & Mosapour, N. (2009). Interdisciplinary Curriculum in Iran: M.A. Program in Mathematic Education. Interdisciplinary Studies in the Humanities, 1(4), 85-121. [Persian]
khorsandi Taskoh, A. (2009). Interdisciplinarity and its Challenges in Higher Education. Interdisciplinary Studies in the Humanities, 1(2), 85-101. [Persian]
Kuuppelomaki, M., & Tuomi, J. (2003). Finish nurses’ View on their Research Activities. Clinical Nursing, 12, 589-600.
Luo, L. (2013). Being Interdisciplinary: A Look into the Background and Experiences of School Faculty Members. LIBRES, 2(23), 1-20.
Milman, A., Marston, J. M., Godsey, S. E., Bolson. J., Jones, H. P., & Weiler, C. S. (2015). Scholarly motivations to conduct interdisciplinary climate change research. Journal of Environmental Studies and Sciences, Online publication date: 1-Aug-2.
Moradzade, S., Bakhtiar nasrabadi, H., &  Sadeghi, A. (2011). Assessment and prioritized inter discipline; Case Study azad University of Najaf Abad & University of Isfahan. Interdisciplinary Studies in the Humanities, 3(2), 99-120. [Persian]
Newell, W. H., & Klein, J. T. (1996). Interdisciplinary studies into the 21st century.The Journal of General Education, 45) 2(, 152-169.
Pentrich P. R., & Shank, D. H. (2010). Motivation in education, theories, research and applications. (Translated by Mehrnaz Shahrarai). Tehran, Alam Publications. [Persian]
Ramezanpour, E. (2020). The Role of Organizational Health in the Professional Development of Faculty Members of the College of Natural Resources of University of Tehran. Higher Education Letter, 13(49), 161-182. [Persian]
Russell, A. W., Wicksen, F., & Carew, A. L. (2008).Transdisciplinarity: context, contradictions and capacity. Futures, 40, 460-472. Society, 41(4), 374-384.
Rhoten, D., & Pfirman, S. (2007).  Women in interdisciplinary science: Exploring preferences and consequences. Research Policy, 36, 56-75.
Sayyari, S., & gharamaleki, A. (2010). Interdisciplinary Studies: Foundations and Approaches. Philosophy and Kalam, 43(2), 59-82. [Persian]
Shahamat, N., Arasteh, H., Shahamat, F., & Roozagar, M. (2014). Restructuring Interdisciplinaries in Higher Education (With emphasis on indicators). Interdisciplinary Studies in the Humanities, 6(1), 55-77. [Persian]
Shrimpton, B., & Astbury, B. (2011). Motivations for doing Interdisciplinary Research: Results from an Australian Qualitative Study. The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 1(6), 195-206.
Spalding, C. L. (2011). Motivation in the classroom (translated by Mohammad Reza Naeinian and Ismail Biabangard), Tehran: Madrasa Publications. [Persian]
Taheri Demneh, M., &  Heidari Darani, Z. (2019). The necessity and feasibility of interdisciplinarity in pre-academic education, the collage of the future of schools. Interdisciplinary Studies in the Humanities, 11(4), 69-99. [Persian]
Thompson-Klein, J. (2004). Prospects for transdisciplinarity. Futures, 36, 515-526.
Van Rijnsoevera, F. J., & Hesselsc, L. K. (2011). Factors associated with disciplinary and interdisciplinary research collaboration. Research Policy, 40, 463-472.
Waldeck, R. (2019). Methods and Interdisciplinarity. Wiley.
Woolley, R., Sa´nchez-Barrioluengo, M., Turpin, T., & Marceau, J. (2014). Research collaboration in the social sciences: What factors are associated with disciplinary and terdisciplinary collaboration?. Science andPublicPolicy ,http://spp.oxfordjournals  org/content/early /2014/12/04/scipol .scu074 .full .pdf+html.
Zdena, R. S. H. (2014).  Motivation to Study and Work with Talented Students. Social and Behavioral Sciences, 114, 8–234.
Ziar, S., Momtazmanesh, N., Ahmadi, S., Abdi, A. R., & Ahmadi, F. (2016). Effective Factors in Job Motivation of Faculty Members of Shaheed Beheshti University of Medical Sciences Based on Herzberg's Two-Factor Theory of Motivation in 1394. Journal of Medical Education Development, 9(23), 20-30. [Persian]