دوره و شماره: دوره 15، شماره 57، فروردین 1401 
نقش انگیزش اعضای هیئت علمی در گرایش آنان به مطالعات میان رشته ای

صفحه 35-56

پرویز ابراهیمیان؛ روح اله مهدیون؛ ابوالفضل قاسم زاده؛ محمد رزاقی