تبیین نقش اعتبارسنجی در بین‌المللی شدن نظام آموزش عالی: نظریه برخاسته از داده‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش ارائه الگوی نقش اعتبارسنجی آموزش عالی در جهت بین‌المللی شدن بوده است.
روش پژوهش: روش پژوهش کیفی بوده و 20 خبره دانشگاهی به صورت هدفمند و زنجیره‌ای انتخاب و از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته، کدها، مفاهیم و مقوله‌های الگوی اعتبارسنجی آموزش عالی با روش نظریه برخاسته از داده‌ها (گراندد تئوری) شناسایی شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان دهنده آن بود که بر اساس میزان تشابه مفهومی کدها، 101 کد استخراج و با توجه به وجه اشتراک آن‌ها در قالب 62 خوشه مفهومی و 28 کد محوری دسته‌بندی شدند و در نهایت الگوی اعتبارسنجی آموزش عالی در جهت بین‌المللی شدن طراحی شد.
نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده از مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با 20 صاحبنظر به ارائه الگویی انجامید که مشتمل بر 3 شرط علی و 9 عامل مداخله گر بود. پدیده اصلی آن نیز، تضمین کیفیت، هم هدف و هم وسیله کشف شد که تحت تأثیر 5 شرایط محیطی ناپایداری سیاسی، اقتصاد دولتی، سرمایه اجتماعی، اجتناب از عدم قطعیت و زمینه‌های فرهنگی فردگرا قرار داشت. به منظور نیل به پیامدهای حاصله که در دو گروه ملی و فرا ملی حاصل می‌شدند اتخاذ  راهبردهایی در سطح دانشگاه و همچنین دولت و سیاست‌گذاران ضروری به نظر رسید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Role of Accreditation in Internationalization of Higher Education System: A grounded Theory Study

نویسندگان [English]

  • azar abasi 1
  • Maghsoud Farasatkhah 2
  • Mojtaba Moazami 3
1 Ph.D. Student in Educational Management, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor at Institute for Research and Planning in Higher Education, Visiting professor Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to Developing model for Role of Higher Education Accreditation with an Emphasis on its Internationalization
Methods: In this qualitative study, 20 academic experts were selected as the sample through purposive snowball sampling. The data were collected through semi-structured interviews with the participants, and then the codes, concepts, and categories related to the higher education accreditation model were extracted based on grounded theory (GT).
Results: In this study, 101 codes were extracted and then they were classified into 62 clusters of concepts and 28 axial codes based on their similarities. Finally, an accreditation model was designed for the higher education internationalization.
Conclusion: The results of in-depth semi-structured interviews were employed to develop a model consisting of 3 causal conditions and 9 confounding factors. The pivotal concept of this model was “quality assurance”, both as a goal and as a means of achieving this goal, which was influenced by environmental conditions: political instability, state economy, social capital, and avoidance of uncertainty and individualistic cultural contexts. Based on the study findings, it can be concluded that the government, policymakers, and academic centers need to adopt strategies in order to achieve national and transnational objectives in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Internationalization
  • Accreditation
  • Quality ssurance
  • Grounded Theory
  • Model
Amin Muzaffar, F., Amiri Miandoab, Sh., Abbaszadeh, M. and Alizadeh Aghdam, M. B. (2015). A study of the politicization of higher education system managers with a qualitative approach, Bi-Quarterly Journal of Contemporary Sociological Research, 4 (7) (in persian).
Bazargan, A. (2013). Educational evaluation. Tehran: Samat Publications (in persian).
Bazargan, A., (1997). Quality and its evaluation in higher education: A look at national and international experiences. Rahyaft  Magazine, No. 15, 71-60(in persian).
Brennan, J., & Shah, T. (2000). Managing quality in higher education: An international perspective on institutional assessment and change. Open University Press.
Breton, G. (2003). Introduction. Higher Education: From Internationalisation to Globalization. In Breton, G. and Lambert, M.(Ed)(2003). Universities and Globalization; Private Linkages, Public Trust. Paris, Unesco Publishing.
De Wit, H., & Altbach, P. G. (2021). Internationalization in higher education: global trends and recommendations for its future. Policy Reviews in Higher Education, 5(1), 28-46.
De Wit, H. (2002). Internationalization of higher education in the United States of America and Europe. Westport, CT: Greenwood Press.
Faraskhah, M. (2017). Qualitative research method in social sciences, with emphasis on theory (grounded theory GTM). Tehran: Agah Publications (in persian).
Fazeli, N. (2004). A Look at Globalization and Global Trends in Higher Education Developments and the Status of Higher Education in Iran Conference on Higher Education and Sustainable Development, Higher Education Research and Planning Institute (in persian).
Hatami, J., Mohammadi, R. and Eshaghi, F. (2012). The Structure Challenge for Quality Monitoring and Evaluation in Higher Education in Iran. Fifth Conference on Quality Assessment in the University System, University of Tehran, Campus of Technical Colleges (in persian).
Hosseini Moghadam, M. (2010). A review of the global experience of evaluating the higher education system. Rahyaft Magazine, No. 46 (in persian).
Jang, J. Y. (2009). Analysis of the relationship between internationalization and the quality of higher education. University of Minnesota.
Hushmand Hamedani, N. (2018). The Role of International Interactions in the Quality of Higher Education: The Quality and Internationalization of Higher Education: The First International Conference and the Twelfth National Conference on Quality Evaluation in University Systems, Al-Zahra University Performance Evaluation and Monitoring Center (in persian).
Khadem Mohtaram, K. and Salimi, M. (2019). Evaluation and quality assurance in the higher education system. Bimonthly Journal of Applied Studies in Management and Development Sciences, 15 (1), 47-61 (in persian).
Khorasani, A., Zamani Manesh, H. (2016). Effective Strategies in the Internationalization of Iranian Universities and Higher Education Institutions. Education Strategies in Medical Sciences (Educational Strategies), 5 (3), 189-183 (in persian).
Knight, J. (2004). New rationales driving internationalization. International higher education, (34).
Kushazadeh, F., Akbari, A., Maqool, A., and Kushazadeh, A. (2020). Designing the university scientific authority model; Identification of dimensions and elements (Case study: Imam Reza International University). Bi-Quarterly Journal of Management in Islamic University, 9 (1), 122-107 (in persian).
Lapina, I., Roga, R., & Müürsepp, P. (2016). Quality of higher education: International students’ satisfaction and learning experience. International Journal of Quality and Service Sciences .
Leusenkamp, E. M. M. (2017). Internationalization and quality of higher education, a closer look at the impact of cultural diversity (Bachelor's thesis, University of Twente).
Malekinia, E., Malekinia, Z. and Faizi, S. (2018). Strategies Needed by Iran's Higher Education System in the Age of Globalization, Macro Strategic Policies Quarterly, 6 (4), 545-518 (in persian).
Mohseni, H. S. (2017). Pathology of Scientific-International Cooperation in Iranian Higher Education. Social-Cultural Strategy Quarterly, 6 (22), 281-259 (in persian).
Motova, G., & Navodnov, V. (2020). Twenty years of accreditation in Russian higher education: lessons learnt. Higher Education Evaluation and Development.
Nazarzadeh Zare, Mohsen and Naderi, Abulqasem. (2015). Higher education with the approach of economics of knowledge in training human capital. Reach, 25(58).
Qalavandi, H., Hassani, M. and Moradi, Z. (2018). Analysis and evaluation of the position of the country's universities in the indicators of internationalization of higher education from the perspective of students: (Case study of the University of Tehran). Journal of Management of Government Organizations, 6, 157-173 (in persian).
Oyewole, O. (2009). Internationalization and its implications for the quality of higher education in Africa. Higher Education Policy, 22(3), 319-329.
Sadeghi Mandi, F., Mohammadi, R. & Zamanifar, M. (2018). The role of regional and international quality evaluation and quality assurance institutions in the development of quality of higher education systems: The first international conference and the twelfth national conference on quality evaluation in university systems, Al-Zahra University Performance Evaluation and Monitoring Center  (in persian).
Sadeghi, M. and Yazdanfar, S. (2016). Sustainability Assessment in Iranian Higher Education: Identifying the Appropriate Pattern in Islamic Azad University, Quarterly Journal of Law Enforcement Education, 3 (12), 173-139 (in persian).
Salas, R. (2014). The Rationales and Strategies of Internationalization in Higher Education: A Comparative Study of the University at Albany, SUNY and the University of Oslo (Master's thesis).
Samadi Miar Kalai, H. and Samadi Miar Kalai, H. (2012). Mutual expectations of university and industry in a knowledge-based economy. National Conference on Entrepreneurship and Management of Knowledge-Based Businesses (in persian).
Seeber, M., Cattaneo, M., Huisman, J., & Paleari, S. (2016). Why do higher education institutions internationalize? An investigation of the multilevel determinants of internationalization rationales. Higher education, 72(5), 685-702.
Selajgeh, A., Farajollahi, M., Musapour, N. and Sarmadi, M. R. (2017). Explain and validate the components and indicators of internationalization of virtual colleges. Journal of Educational Strategies in Medical Sciences, 6 (10), 541-526 (in persian).
Shekarriz, Z., &  Shekarriz, F. (2018). The Role of Internationalization of Education in Improving the Quality and Effectiveness of Higher Education: The First International Conference and the Twelfth National Conference on Quality Evaluation in University Systems, Al-Zahra University Performance Evaluation and Monitoring Center (in persian).
Tavassoliyan, F. (2016). Internationalization of Universities, National Congress of Higher Education of Iran (in persian).
Tawfiqi Darian, J. (2009). The need to improve quality in higher education. Journal of Industry and University, 2 (5,6), 199-153 (in persian).
Tran, L. T., & Marginson, S. (2018). Internationalisation of Vietnamese higher education: An overview. Internationalisation in Vietnamese higher education, 1-16.
Vahdat, Mohammad Ali, Olya, Mohammad Saleh. (2003). Information technology and higher education in the book: Encyclopaedia of Higher Education. By Nadergholi Ghorchian and others, Tehran: Farsi Encyclopaedia Foundation.
Vaira, M. (2004). Globalization and higher education organizational change: A framework for analysis. Higher education48(4), 483-510.
Van der Wende, M. (2007). Internationalization of higher education in the OECD countries: Challenges and opportunities for the coming decade. Journal of studies in international education, 11(3-4), 274-289.
Verbik, L. and Lasanowski, V. (2007), “International student mobility: patterns and trends”, World Education News and Reviews, Vol. 20 No. 10, pp. 1-16.
Yamani doozi Sorkhabi, M. (2018) Quality in higher education. Tehran: Organization for the Study and Compilation of University Humanities Books (Samt) (in persian).
Zeinabadi, H., Kiamanesh, A. and F., V. (2005). Assessing the internal quality of the counseling and guidance group of Tarbiat Moallem University of Tehran in order to propose a model for improving the quality and moving towards the accreditation of counseling and guidance groups in the country, New Journal and Counseling Research, 4 (15) (in persian).