شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت دان شجویان از سازمان های ارائه دهنده آموزش های شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه دانشگاه تهران و کارشناس بخش مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی

2 کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی و کارشناس بخش مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی

چکیده

هدف این مقاله، شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت دانشجویان از آموزش های شغلی است . روش تحقیق به کارگرفته به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ جمع‌آوری اطلاعات، توصیفی از نوع پیمایشی است . داده های مربوط به این تحقیق ، براساس آزمون t، تحلیل واریانس فریدمن تحلیل شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق ، پرسشنامه بوده است به منظور سنجش اعتبار پرسشنامه از آلفای کرونباخ و سنجش روایی پرسشنامه از تکنیک روایی محتوا استفاده شده است. نتایج این تحقیق بیانگر این است که عوامل مؤثر بر رضایت دانشجویان عبارتند از: کیفیت تدریس، طراحی دوره، تجهیزات فیزیکی و کیفیت خدمات ارائه شده از سوی مجریان آموزشی . همچنین عوامل مؤثر بر رضایت تصمیم گیران سازمان نیز شامل رضایت دانشجویان، هزینة دوره ها و کیفیت رابطة کارکنان واحد آموزشی با مدیریت سازمان ها است؛ همچنین دانشجویان و تصمیم گیران سازمانی نیز از خدمات آموزش شغلی سازمان مدیریت صنعتی رضایت داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring Student Satisfaction with Vocational Training Institutes

نویسندگان [English]

  • Shadi Golchinfar 1
  • Amir Bakhtaei 2
چکیده [English]

The purpose of this article is to identify factors affecting student satisfaction with vocational training. The research method based on gathering information, is a descriptive survey. The research data have been analyzed by ttest, and Friedman analysis of variance. We use a questionnaire for data gathering. The reliability and validity of the questionnaire is measured by Cronbach's Alpha and content validity. The results of this research shows that factors affecting student satisfaction are: the quality of teaching, course design, equipment and the quality of the interaction between training staff and students. Meanwhile, factors influencing the satisfaction of the organization decisionmakers include student satisfaction, courses costs and the quality of the interaction between organization management and training staff. Organization decisionmakers as well as students are satisfied with the training services provided by the Industrial Management Institute.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SERVQUAL
  • SERVIMPERF
  • student satisfaction
  • vocational training