نقد و ارزیابی برنامة درسی رشتة علوم تربیتی، گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این مقاله، تبیین ضرورت بازنگری برنامه درسی رشته علوم تربیتی- گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی در دوره کارشناسی- با نظر به سهم علوم مختلف در تحقق اهداف این رشته و انطباق با شاخه‌های تخصصی آن در دوره کارشناسی ارشد و دکتری است. بنابراین، با استناد به برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم تربیتی- گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، مصوب شورای‌عالی برنامه‌ریزی- تعداد واحدهای درسی و تناسب آنها با ضرایب مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد و پیوستگی محتوایی بین دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از نسبت نامتوازن سهم علوم مختلف در برنامه درسی این گرایش است. در این میان، سهم روان‌شناسی در دروس پایه دوره کارشناسی در مقایسه با سایر علوم زیربنایی دیگر مانند فلسفه و جامعه­شناسی بیشتر است. به طورکلی، عدم توازن، عدم انطباق و ناپیوستگی در برنامه درسی کارشناسی رشته علوم تربیتی- گرایش مدیریت و برنامه­ریزی آموزشی- در دو رشته مدیریت آموزشی و فلسفه تعلیم و تربیت در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری از چالش‌های اساسی نظام علوم تربیتی به شمار می‌آید. بر این اساس، بازاندیشی و بازنگری در برنامه درسی این رشته، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Criticizing the Curriculum of Education Science, the Branch of Administration and Education Planning

نویسندگان [English]

  • Marziyeh Aali 1
  • Rezvan Hosseingholizadeh 2
چکیده [English]

The goal of this article is to explain the necessity of reviewing the Education Science curriculum, the branch of administration and educational planning in BA, with emphasis on the contribution of various sciences in the realization of course goals, and also conformity with its specialized branches in MA and PhD. Thus, the number of courses and their fitness to course coefficients of MA entrance exam and content continuity among BA, MA and PhD, are explained. The results indicate an unbalanced proportion of various sciences in the curriculum. The contribution of Psychology among the basic courses of BA is the most compared to other sciences such as Philosophy and Sociology. Generally, imbalance, lack of conformity and discontinuity in BA, MA and PhD curriculum of Education Science, the branch of administration and educational planning, are the major challenges of the educational system. Consequently, the necessity of rethinking and revision of this program is inevitable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Education Sciences
  • organizing curriculum content
  • compression learning sequence
  • Integration
  • administration and educational planning
پورظهیر، تقی (1376). مقدمه‌ای بر برنامه درسی و آموزشی. تهران: انتشارات آگاه.
تایلر، رالف (1376). اصول اساسی برنامه درسی و آموزش. ترجمه علی تقی‌پور ظهیر، تهران: انتشارات آگاه.
شریعتمداری، علی (1372). چند مبحث اساسی در برنامه‌ریزی درسی. تهران: انتشارات سمت.
عارفی، محبوبه (1384). ارزیابی برنامه‌ریزی درسی رشته علوم تربیتی (گرایش مدیریت آموزشی) در آموزشعالی ایران از دیدگاه دانشجویان، متخصصان و کارفرمایان، دانشکده علوم تربیتی. دانشگاه شهید بهشتی.
فتحی واجارگاه، کورش (1381). اصول برنامه‌ریزی درسی. تهران: انتشارات ایران زمین.
کاردان، علی‌محمد (1380). علوم تربیتی: ماهیت و قلمرو آن. انتشارات سازمان سمت.
مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، مصوبه شورای‌عالی برنامه‌ریزی در جلسه 267 مورخ 30/8/72.
مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، مصوبه شورای‌عالی برنامه‌ریزی در جلسه292 مورخ 9/11/73.
ملکی، حسن (1380). مبانی برنامه‌ریزی درسی آموزش متوسطه. تهران: انتشارات سمت.
 ملکی، حسن (1383). برنامه‌ریزی درسی (راهنمای عمل). تهران: نشر پیام اندیشه.
 موسی‌پور، نعمت‌اله (1382). مبانی برنامه‌ریزی آموزش متوسطه. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
موسی پور، نعمت ا...؛ شعبانی، بختیار (1376). ارزیابی برنامه درسی مقطع دکتری رشته‌های علوم تربیتی در ایران. مجموعه مقالات نخستین سمینار آموزش عالی در ایران، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
میالاره، گاستون (1375). معنی و حدود علوم تربیتی. ترجمه علی‌محمد کاردان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.