ارزیابی درونی گروه‌های پژوهشی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

2 استادیار گروه مدیریت آموزش عالی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارزیابی درونی گروه‌های پژوهشی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی است. این پژوهش، مطالعه‌ای توصیفی از نوع ارزشیابی بوده و برحسب هدف نیز پژوهشی کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل 22 عضو هیئت علمی، 16 کارشناس و یک مسئول کتابخانه است. با توجه به محدود بودن جامعه آماری از روش نمونه‌گیری سرشماری استفاده شد. ابزار گرد‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌های محقق‌ساخته بود که روایی آن به تأیید صاحب‌نظران رسید. برای بررسی پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و این ضریب برای پرسشنامه اعضای هیئت علمی 97/0، کارشناسان 96/0، وضع موجود 88/0 و وضع مطلوب 88/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی و آمار استنباطی (آزمون t نمونه‌های جفت شده) استفاده شد. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که بین وضعیت موجود و مطلوب اهداف مؤسسه تفاوت معنی‌داری وجود دارد. همچنین برای ارزیابی عوامل درون‌داد مؤلفه‌های منابع مالی و تجهیزات؛ عوامل فرایند مؤلفه‌های مدیریت گروه، فعالیت‌های برون‌گروهی و کارکردهای گروه و عوامل برون‌داد مؤلفه‌های بازده آموزشی، محصولات پژوهشی، خدمات اجتماعی و فعالیت‌های اجرایی، بررسی شد. بر اساس یافته‌ها وضعیت کیفیت هر یک از عوامل در سطح نسبتا مطلوب قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internal Evaluation of Research Groups in the Institute for Research & Planning in Higher Education (IRPHE)

نویسندگان [English]

  • Neda Rezaee 1
  • Asghar Zamani 2
1
2
چکیده [English]

Abstract: The purpose of this study was to internally examine the research groups in the Institute for Research and Planning in Higher Education (IRPHE). This was a descriptive-evaluative study that pursued applied objectives. The statistical population of the study included 22 faculty members, 16 experts and 1 librarian. Regarding the limited statistical population of the study, it was attempted to make use of census sampling in order to collect the required sample. Then, researcher-made questionnaires were used to collect the required data. It should be noted that the validity of latter questionnaires was verified by professionals. Next, the Cronbach’s Alpha was used to determine the reliability coefficient for each questionnaire (faculty members=0.97, experts=0.96, status quo= 0.88 and the desired situation=0.88). The descriptive and inferential statistics (Paired Samples T-Test) were used to analyze the data. The results indicated that there was a significant difference between the status quo and the desired situation in terms of IRPHE’s goals. Furthermore, three general factors were analyzed in this study; Input Factors (i.e. financial resources and facilities), Process Factor (i.e. group management, out-group activities and group-based functions) and Output Factors (i.e. academic output, research products, social services and administrative activities). According to the mentioned three factors, it was found that the quality of each factor was relativity desirable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Internal evaluation
  • Quality
  • research groups
  • Institute for Research and Planning in Higher Education
ادوارد، سالیس. مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش؛ ترجمه سید علی صدیقی (۱۳۸۰). تهران: نشر هوای تازه.
بازرگان، عباس (1374). ارزیابی‌ درونی و کاربرد آن در بهبود مستمر کیفیت آموزش عالی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی؛ 3، 3 و 4.
بازرگان، عباس (۱۳۷۶). کیفیت و ارزیابی آن در آموزش عالی، نگاهی به تجربه‌های ملی و بین‌المللی. فصلنامه رهیافت، ۱۵۵.
بازرگان، عباس (1380). ارزشیابی آموزشی (مفاهیم الگوها، فرایند عملیاتی). تهران: سمت.
بازرگان، عباس (1382). ظرفیت‌سازی برای ارزیابی و ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی، تجربه‌های بین‌المللی و ضرورت ملی در ایجاد ساختار مناسب. نشریه مجلس و پژوهش (ویژه‌نامه آموزش عالی)، 10 (41).
بولا، اچ. اس. (1375). ارزشیابی طرح‌ها و برنامه‌های آموزشی برای توسعه؛ ترجمه خدایار ابیلی. تهران: مؤسسه بین‌المللی روش‌های آموزش بزرگسالان.
پازارگادی، مهرنوش (1378). اعتباربخشی در آموزش عالی. تهران: انتشارات صباح.
تیرگر، هدایت و طهرانی، حسن محمد (1387). موانع عمده توسعه پژوهش محوری در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان. فصلنامه پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 5 (17-18)
حسینی‌نژاد، زهرا و موسی‌پور، نعمت‌اله (1383). ارزیابی برخی شاخص‌های کارآیی درونی آموزش رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 4 (11)، 3 - 13. 
دارابی، مجید؛ مختایان، فرانک؛ فرمهینی فراهانی، محسن و اسماعیلی، کوروش (1391). ارزیابی درونی و نقش آن در بهبود کیفیت آموزش فنی و مهندسی؛ مورد: گروه‌های آموزشی فنی و مهندسی دانشگاه شاهد، 14 (54)، 77 – 96.
رضاپور، یوسف و همدست، لیلا (1394). ارزیابی درونی کیفیت آموزشی گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز در سال 93-94. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
زین‌آبادی، حسن‌رضا و پورکریمی، جواد (1383). جایگاه ارزیابی درونی در بهبود کیفیت عملکرد مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها. دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد. تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
سلیمانی، زهرا و دیگران (1391). ارزشیابی درونی گروه گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران. دوماهنامه شنوایی‌شناسی، 21 (2)، 87 – 95.
سیاری، مجید؛ سیاری، هادی و ابراهیمی، حسین (1385). اعتبارسنجی و ارزشیابی بیرونی در نظام آموزش عالی. تهران: انتشارات مکتب ماهان.
شکیب، عبدالحمید و رجایی، علیرضا (1385). بررسی مسائل و مشکلات پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 9 و ارائه راهکارها. همایش منطقه‌ای بررسی مشکلات پژوهش و ارائه راهکارهای مناسب و کاربردی جهت بهبود آن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان.
فتحی واجارگاه، کورش و شـفیعی، ناهیـد (1386). ارزیابی کیفیـت برنامـه درسـی دانشگاهی (مورد برنامه درسـی آمـوزش بزرگسـالان). فصـلنامه مطالعـات برنامـه درسی، 1 (5)، 1 - 26.
هو، ساموئل (۱۹۹۵). مدیریت کیفیت جامع: نگرشی منسجم، اج‍رای‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ج‍ام‍ع‌ از طری‍ق ‌‎ 5 -Sژاپ‍ن‍ی‌ و ‎ISO 9000؛ ترجمه حسین حسین زاده (۱۳۷۹). تهران: دانشکار.
محمدی، رضا (۱۳۸۱). ارزیابی درونی کیفیت گروه آموزشی ریاضی (محض و کاربردی) دانشگاه صنعتی امیرکبیر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه تهران، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی.
محمدی، ناهید؛ حسنیان، مرضیه؛ برزو، سید رضا و امینی، رویا (۱۳۹۲). بررسی و مقایسه ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی رشته پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی همدان، مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان، 21(1). https://www.civilica.com/Paper-JR_NMJ-JR_NMJ-21-1_008.html
معینی­کیا، محمدمهدی؛ زاهد بابلان، عادل و موسوی، طوبی (1393). ارزیابی درونی گروه آموزشی باستانشناسی در دانشگاه محقق اردبیلی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه محقق اردبیلی.
وروئ‍ی‍ن‍س‍ت‍ی‍ن‌، م. (2001). راه‍ن‍م‍ای‌ خ‍ود - ارزش‍ی‍اب‍ی‌ (در س‍طح‌ گ‍روه‌ه‍ای‌ آم‍وزش‌)‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ن‌رض‍ا زی‍ن‌آب‍ادی و اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ زارع‍ی‌ زوارک‍ی (1384). ت‍ه‍ران‌: م‍ؤس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍ون‌.
 
Alkin, M. C. (1969). Evaluation theory development. Evaluation Comment, 2, 2 – 7.
Baker, D. N. & Miosi, T. (2010). The quality assurance of degree education in Canada. Research in Comparative and International Education, 5 (1), 32-57.
Bennet, Douglase C. (2001). Assessing quality in higher education. Journal of Liberal Education, 87 (2), 40 – 45.
Borden, M. & Deug Hong (2003). R&D program evaluation _ theory and practice. Chippenham, Wiltshire
Chung Bing sun, T. (2002). Quality in higher edacation: Policies and practices. A Hong kong prespective, introduction and research approach. Journal for Educational Management. 17 (3).
Cronbach, L. J. (1963). Course improvement through evaluation. Teacher College Record, 64, 672-683.
Heywood, Lindsay (2001). A comprehensive Framework for Quality Evaluation and Improvement in Universities. Internet: Http: //www.Quality.Nits.gov/.
House, Ernest R. (1989); New direction In Educational Evaluation; London 8 Philadelphia; Flame press.
Jensen, M. C. & Meckling, W. H. (2001). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, (October), 305-360.
Kauppila, O.; Kinnunen, T.; Harkonen, J. & Kujala, J. (2014). Integrated internal evaluation in a higher education institution. International Journal of Management in Education, 9 (1), 92-110.
Le Menestrel, S. M.; Walahoski, J. S. & Mielke, M. B. (2014). A partnership model for evaluation considering an alternate approach to the internal–external evaluation debate. American Journal of Evaluation, 35 (1), 61-72.
Marques, H. O.; Campello, R. J.; Zimek, A. & Sander, J. (2015). On the internal evaluation of unsupervised outlier detection. In Proceedings of the 27th International Conference on Scientific and Statistical Database Management (p. 7). ACM.
Mohamadi, N.; Hasanian, M.; Borzou, S. R. & Amini, R. (2013). The Comparison of Internal Evaluation of 4 Nursing Departments in Nursing and Midwifery Faculty of Hamedan University of Medical Sciences. Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty, 21 (1), 66-76.
Norman, P. J. & Sherwood, S. A. (2015). Using internal and external evaluation to shape teacher preparation curriculum: A model for continuous program improvement. The New Educator، 11 (1), 4-23.
Patton, M. Q. (1997). Utilization-Focused Evaluation; 3ed. London: Sage.
Stufflebeam, D. L. (1971). The use of experimental design in educational evaluation. Journal of Educational Measurement, 8 (4), 267 – 274.
Stufflebeam, D. L. (2003). The CIPP model for evaluation. presented at the 2003 annual conference of the oregon program evaluators network (OPEN). Portland, Oregon.
Tyler, R.W. (1949). Basic principles of curriculum and instruction. Chicago: The University of Chicago Press.
Weber, Luc E. (2003). Justification and methods of university eualuation: A European Perspective. Symposium How to Evaluate a University and What for? Hosted by the Research Institute for Economy, Trade and Industry (RIETI) Tokyo, 22 February 2003.
Justification and methods of university eualuation. University of Genova, faculty of Education. Educational Administration Department.