بررسی تأثیر آموزش مجازی بر سرمایه اجتماعی با میانجیگری یادگیری سازمانی در نظام آموزش عالی (در قالب الگویابی علی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش مجازی بر سرمایه اجتماعی با میانجیگری یادگیری سازمانی در نظام آموزش عالی بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل همه اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه به تعداد 486 نفر بود. با استفاده از فرمول کوکران، نمونه آماری این پژوهش (214 نفر) به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌های استاندارد شده سامسون و ساکو (2011)، سرمایه اجتماعی ناپاهیت و گوشال (1998) و یادگیری سازمانی نیف (2001) است. روایی ابزار از نظر متخصصان و پایایی مطابق آلفای کرونباخ گزارش شده است. روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها مدل‌یابی معادلات ساختاری است. نتایج پژوهش نشان داد که اثر مستقیم آموزش مجازی بر سرمایه اجتماعی (41/0) مثبت و معنی‌دار است. اثر مستقیم آموزش مجازی بر یادگیری سازمانی (73/0) مثبت و معنی‌دار است. اثر مستقیم یادگیری سازمانی بر سرمایه اجتماعی (29/0) مثبت و معنی‌دار است. اثر غیر مستقیم آموزش مجازی بر سرمایه اجتماعی در آموزش عالی با میانجیگری یادگیری سازمانی (21/0) مثبت و معنی‌دار است. اثر کل آموزش مجازی بر سرمایه اجتماعی نیز (62/0) مثبت و معنی‌دار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effect of Virtual Education on Social Capital with Mediation Organizational Learning in Higher Education System (with Causal Modeling)

نویسندگان [English]

  • Hasan Ghalavandi 1
  • Zakarya ahmadyan 2
1
2
چکیده [English]

The purpose of this study is the evaluation of the effect of virtual education on social capital with mediation of organizational learning in higher education system. The method of this study is correlational descriptive.  The statistical population of this study was composed of all of the faculty members of University of Urmia (N=486). Through Cochran formula, 214 samples were determined and were selected via random sampling method. Gathering tool is standardized questionnaire data Virtual Education, Saekow & Samson) 2011), social capital (Napahid & Goshal, 1990) and Organizational Learning (Knif et al 2001). Reliability of the scales was confirmed by Cronbach’s alfa and validity of the scales was confirmed by experts. For analyzing data, structural equation modeling was employed.The results revealed that the virtual education has direct effect on social capital (0.41). The direct effect of the virtual education on the organizational learning (0.73) is also positive and significant. The organizational learning have a direct effect on social capital (0.29) and the indirect effect of virtual education on social capital (0.21) is positive and significant with mediation organizational learning. Finally, the whole effect of the virtual education on the social capital (0.62) was also positive and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual education
  • Social capital
  • Organizational learning
  • Higher Education System
ابیلی، خدایار؛ نارنجی ثانی، فاطمه؛ مصطفوی، زینب‌السادات (1396). بررسی ارتباط بین یادگیری خودراهبر و میزان سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشجویان گروه علوم مهندسی دوره‌های یادگیری الکترونیکی مورد مطالعه: مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز. فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 5(1)، 35-50.
اکبری، پیمان؛ بهارستان، امید؛ رضایی دولت‌آبادی، حسین (1391). تحلیل تأثیر فناوری اطلاعات و سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی. فناوری اطلاعات و ارتباطات، 2(3)، 64-45.
اکرامی، محمود؛ فرج‌پور، عادله (1395). پیش‌بینی مؤلفه‌های یادگیری سازمانی بر پایۀ بینش کارکنان دانشگاه پیام نور. فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 4(2)، 64-53.
پهلوان‌صادق، اعظم؛ عبدالهی، بیژن؛ نوه‌ابراهیم، عبدالرحیم؛ زین‌آبادی، حسن‌رضا (1394). طراحی و تبیین الگوی جامعۀ یادگیرنده حرفه‌ای در نظام آموزش عالی. فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 3(10)، 17-36.
ترک‌زاده، جعفر؛ محترم، معصومه (1393). بررسی نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایه اجتماعی گروه‌های آموزشی با رضایت شغلی دانشجویان دانشگاه شیراز. فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، 25(53/1)، 175-194.
حسنوی، رضا؛ رمضان، مجید (1390). افزایش سرمایه فکری در سازمان؛ بررسی نقش یادگیری سازمانی. فصلنامه بهبود مدیریت، 5(1)، 39-25.
دهقان‌زاده، حسین؛ علی‌آبادی، خدیجه؛ دهقان‌زاده، حجت (1395). تدوین چهارچوب طراحی بازی‌های رایانه‌ای آموزشی موضوعات شناختی در سطح خرد با روش تحلیل محتوا استقرایی و بررسی میزان اثربخشی آن در یادگیری مفاهیم. فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 4(13)، 7-20.
رضوی، طاهر (1391). تجزیه‌وتحلیل، طراحی و اجرای خدمات آموزشی دانشگاه مجازی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.
رفیعی، مجتبی؛ غفاری، هادی؛ خرمی، میثم (1396). ارزیابی کارآمدی روش یادگیری الکترونیکی در آموزش منابع انسانی: مطالعه موردی دانشگاه پیام نور استان مرکزی. فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 14(4)، 71-84.
سپهوند، رضا؛ عارف نژاد، محسن؛ شریعت‌نژاد، علی (1394). تأثیر فناوری اطلاعات بر سرمایه‌های فکری و استراتژی‌های مدیریت دانش با اثر تعدیلی چابکی سازمانی، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 5(3)، 96-71.
عمویی، فتانه؛ نیازآذری، کیومرث؛ نیازآذری، مرضیه (1395). رابطه فرهنگ یادگیری و یادگیری سازمانی با سرمایه فکری اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد ساری. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، 7(1)، 23-11.
قنادان، محمود؛ اندیشمند، ویدا (۱۳۸۸). نقش دانشگاه در ایجاد سرمایه ی اجتماعی به منظور ارائه ی الگوی پیشنهادی برای ارتقای نظام آموزشی کشور. فصلنامه پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 1(23)، 44-23.
قنبری، سیروس؛ نویدی، پرویز (1396). بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار و معنویت در محیط کار با سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: کارکنان بانک کشاورزی استان همدان(. فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، 28(66)، 35- 48.
کیامرئی، آذر؛ مؤمنی، سویل (1392). بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و شادکامی با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی. مجله روان‌شناسی مدرسه، 2(1)، 130-119.
مدانلو، یاسمن؛ سالاریان، فرانک (1390). بررسی نقش دانشگاه‌های مجازی در دستیابی به اهداف آموزش عالی، فن اوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 1(4)، 150-132.
مهتدی، سمیه؛ آتشک، محمد )1393). اثربخشی تکالیف تعاملی الکترونیکی طراحی شده بر یادگیری مهارت‌های زبان انگلیسی، پژوهش در برنامه ریزی درسی، 2(16)، 45-37.
ناظم، فتاح؛ مطلبی، آزاده (1390). ارائه الگوی ساختاری سرمایه فکری بر اساس یادگیری سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 2(5)، 29-50.
نصر اصفهانی، علی؛ فرخی، مجتبی؛ امیری، زینب (1395) . تأثیر سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی کارکنان (مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان شریعتی تهران). فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، 7(62)، 111-127.
نصراصفهانی، علی؛ بهارستان، امید؛ مرادی، وحید (1391 ) بررسی تأثیر ICT و سرمایه اجتماعی بر روی گرایش به کارآفرینی سازمانی.  اولین همایش مدیریت و کارآفرینی.
نقوی، محمد (1386). بررسی نگرش دانش‌آموزان و دانش‌آموزان به یادگیری الکترونیکی: یک بررسی از یادگیری الکترونیکی در آموزش روش سیستم. مجله پرستاری و مامایی، 43، 157-176.
Ahmed, Z. (2018). Explaining the unpredictability: A social capital perspective on ICT intervention. International Journal of Information Management, 38, 175–186.
Alegre, J., & Chiva, R. (2008). Assessing the impact of organizational learning capability on product innovation performance: An empirical test. Technovation, 28(6), 315-326.
Asfar, N., & Zainuddin, Z. (2015). Secondary Students' Perceptions of Information, Communication and Technology (ICT) Use in Promoting Self Directed Learning in Malaysia. The Online Journal of Distance Education & E-Learning, 3(4), 78-92.
Bennet, A., & Bennet, D. (2008). The partnership between organizational learning based on knowledge management. In: Handbook on Knowledge Management 1: Knowledge Matters (pp.439-455) Edition: 1Chapter: The Partnership between Organizational Learning and Knowledge Management Publisher: Springer-Verlag.
Bontis, N. (2004)."Intellectual capital: An Explanatory study that Develop Measures and Models. Management Decision, 36/2, 63- 76.
Camarero, C. G., & Garido, M. J. (2001). Fostering Innovation in Cultural Contexts: Market Orientation, Service Orientation, and Innovations in Museums. Journal of Service Research, 15, 39-58.
Chen, N., Lin, K. & Kinshuk, C. (2004). Assessment of e-learning satisfaction from critical incidents perspective. Proceedings of 6th International Conference on Enterprise Information Systems, 2004 April 14-17; Porto- Portugal.
Elida, T., Nugroho, W., & Suyudi, I. (2012). Cost Effectiveness of Web based Learning. Rocedia-Social & Behavioral Sciences, 65, 107-116.
Halfer, D., & Rosenheck, M. (2014). Virtual education: is it effective for preparing nurses for a hospital move? Journal of Nurs Adm. 44(10), 535-540.
Holmes, J. (2007). Designing agents to support learning by explaining. Computers & Education, 48(4), 523-525.
Hurtado, D., Kawachi, I., & Sudarsky, J. (2011). Social Capital and Self-Rated Health in Colombia: The Good, the Bad and the Ugly. Social Science & Medicine, 72(4), 584-590.
Huysman, M. (2004). IT to support knowledge in communities: Toward a social capital analysis. Journal of Information Technology, 21(3), 40-51.
Jerez-Gomez, P., Cespedes-Lorente J., Valle-Cabrera R. (2005). Organizational learning capability: a proposal of measurement. Journal of Business Research, 58, 715– 725.
Kitapci, H., Aydin, B., & Celik, V. (2012). The effects of organizational learning capacity and innovativeness on financial performance: An empirical study. African Journal of Business Management, 6(6), 223-234.
Knif, M., Lorraine, S., & Wilson, C. (1990). Measuring Organizational Learning. Management Journal, 21(2), 24-29.
Koh, T. Y., & Rowlinson, S. (2011). Relational approach in managing construction project safety: A social capital perspective. Accident Analysis Prevention, Article in Press.
Lim, C. P., & Khine, M. S. (2006). Managing teachers’ barriers to ICT integration in Singapore schools. Technology & Teacher Education, 14(1), 97-125.
Liu, H. S. (2018). Examining social capital, organizational learning and knowledge transfer in cultural and creative industries of practice. Tourism Management Journal, 64(2018), 258-270.
Nahapiet, J., & Ghosal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. Academy of Management Review, 23, 242 -266.
Osuna, V., & Gerardo, M. (2008). Information Technology as Intellectual Capital? : Instructional Production at the Tecnologico de Monterrey. Proquest, Umi Dissertation Publishing.
Putnam, R. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. New York, London, and Simon Schuster, 67-98.
Rahimi, M., & Yadollahi, S. (2011). The relationship between computer anxiety among high school students by field of study, sex and academic progress in English. Educational Innovations, 39(10), 51-73.
Saekow, A., & Samson, D. (2011). E-learning Readiness of Thailand's UniversitiesComparing to the USA's Cases. International Journal of eEducation, e-Business, e-Management & e Learning, 1(2), 126-141.
Tseng, M., Lin, R., & Chen, H. (2011). Evaluating the effectiveness of e-learning system in uncertainty. Industrial Management & Data Systems, 111(6), 869-889.
Vasenska, I. (2013). Organizational Learning and Employee Empowering Increasing Tourist Destination Performance. In Proceedings of the 2013 Active Citizenship by Knowledge Management & Innovation: Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference, 615-624.
Veenstra, G. (2007). Explicating social capital: Trust and participation in the civil space. Canadian Journal of Sociology, 27(4), 27-95.
Wellman, B. (2001). Does the internet increase, decrease, or supplement social capital? American Behavioral Scientist, 45(3), 436-455.