ملاحظاتِ نیل به مسئله تِزپاسخ (تقسیم‌کاری پژوهشی برای جامعه دانشجویی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی، دکتری جامعه‌شناسی؛ دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار، جامعه‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف: این‌پژوهش با مباحثی در حوزه «روش‌شناسی علم» آغاز؛ و سپس با طرح موضوعاتی در حیطه «معرفت‌شناسی علم» پی گرفته می‌شود و در نهایت نیز سعی دارد با تکیه بر آنها تقسیم‌کاری پژوهشی برای دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف ارائه دهد. مخاطب این‌تحقیق اگرچه دانشجویان رشته علوم اجتماعی‌اند؛ ولی برای سایر رشته‌های علوم انسانی نیز موضوعیت دارد. ما با اذعان‌به‌اینکه قسمی از پژوهش‌های دانشجویان داخلیْ از نوع بکرِ آن به‌حساب می‌آید؛ در عین‌حالْ بر این‌نظر نیز هستیم که بخش اعظمی از آنها در چارچوب یک کار علمی –در معنایی که مد نظر این‌مقاله است– قرار ندارد. دلیل این‌انحراف از معیارهای علمی‌بودن را نیز به عدم‌توانایی آنها در رسیدن به «مسئله مورد انتظار» می‌دانیم.
مبنای‌نظری: تحقیق حاضر از نوع داده‌بنیاد بوده و به‌همین‌سبب نیز فاقد چارچوب‌نظریِ مشخصی است؛ با این‌حالْ ایده اصلیِ آنْ که تقسیم‌کار پیشنهادی‌مان بر آن بنا شده، از آرای رندل کالینز در باب «اجتماع علمی» (تعامل نیابتی) نشئت گرفته است.
روش: تقسیم‌کار پیشنهادیِ این‌مقاله، حاصلی از «مرور نظام‌مندِ» 51 مقاله علمی‌پژوهشی بوده که مشخصاً توسط دانشجویان مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری و در بین سال‌های 1395 تا 1400 نگاشته شده‌اند. بخش‌ «طرح مسئله حجاب» نیز در چارچوب تقسیم‌کار پیشنهادیِ مذکور؛ و در خلال مرور نظام‌مند پژوهش‌های پیشینی که در خصوص حجاب صورت پذیرفته‌اند؛ فرموله شده است.  
نتایج: با طرح هفت نوع فرایند رسیدن به مسئله؛  نشان داده‌ایم که هر یک برای دانشجویان کدامیک از مقاطع تحصیلی سه‌گانه مناسب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Technical Requirements for Achieving the Scientific Problem(Research Division for the Student Community)

نویسندگان [English]

  • Abdollah Valinejad 1
  • Mohammad Ali Khalili Ardakani 2
1 Ph.D Student, of Sociology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Associate professor of Sociology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: This research begins with discussions in the field of “Methodology of Science”; and then it is followed up by proposing topics in the field of “epistemology of science” and finally, it tries to provide a research division for students of different educational levels based on them. Although the audience of this research is social science students; But it is also relevant for other fields of humanities. Acknowledging that some of the researches of Iranian students are considered to be of its top type; at the same time, we are of the opinion that most of them are not within the framework of a scientific work - in the sense that is intended by this article. We consider the reason for this deviation from scientific criteria to be their inability to reach the “expected problem”.
Theoretical framework: the current research is data-based and therefore lacks a specific theoretical framework; however, its main idea, on which our proposed division of labor is based, originates from Randall Collins' views on “scientific society”.
Methods: The proposed work division of this article is the result of a “systematic review” of 51 scientific research articles written by masters and doctoral students. In the framework of the aforementioned proposed division of labor, the “Hijab issue” section; And during the systematic review of the previous researches that have been done regarding hijab; Formulated.
Results: By planning seven types of process to reach the problem; we have shown which triple education level is suitable for each student.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Science production
  • Problem
  • thesis
  • Method
  • student
References
Baker, T. (2012). Research Methods in Social Sciences. Translated and adapted by Houshang Naebi, Tehran: Payame Noor University.
Blaikie, N. (2021). Designing Social research. Translated by Hassan Chavoshian, Tehran: Ney.
Collins, R. (2000). The Sociology of Philosophies: A Global Theory of Intellectual Change. U.S: Harvard University Press.
Devaus, D, A. (2015). Surveys in Social Research. Translated by Houshang Naebi, Tehran: Ney.
Ferasatkhoh, M. (2021). “Under the Skin of Iranian Humanities; Duel of Actors and Structures”. Human Science Development. V. 2. N. 4. Pp. 5-18.
Ghanbari Barzian, A., & Hemati, R. (2015). “Religious identity in Iranian society: A systematic review of studies conducted (2001-2013)”. Applied Sociology, V. 26, N. 3, Pp. 117-138.
Ghazi Tabatabaie, M., & Vadadhir, A. (2010). Meta-analysis in social and behavioral research. Tehran: Sociologists Publications.
Hafeznia, M. (2021). Introduction to research methodology in humanities. Tehran: Samat.
Kalantari, H., Roshanfekr, P., & Javaheri, J. (2011). “Effects and consequences of divorce; A systematic review of the research done in Iran with an emphasis on gender considerations”. Women in Development and Politics, V. 9, N. 3, Pp. 111-132.
Negahban, Zohreh (2019). Analysis of students' lived experiences in choosing the issue of doctoral dissertation. Master Thesis, Ferdowsi University of Mashhad, Faculty of Educational Sciences and Psychology.
Quivy, R., & Kampenhud, L. V. (2021). Research method in social sciences (theoretical and practical). Translated by Abdolhassan Nikgouhar, Tehran: Tutia.
Saei, A. (1398). Research Methods in Social Sciences. Tehran: Samat.
Sarmad, Z., Bazargan, A., & Hejazi, H. (1400). Research Methods in Behavioral Sciences. Tehran: Agah.
SkocpolT. (2009). Insights and Methods in Historical Sociology. Translated by Hashem Aghajari, Tehran: Markaz.
Zolfaghari, M. (2011). Sociological study of the scientific problems of sociology students in choosing the subject of the dissertation. Master Thesis, University of Tehran, Faculty of Social Sciences.