دوره و شماره: دوره 15، شماره 60، دی 1401 

مقاله پژوهشی

رابطة انسان و فناوری در آموزش الکترونیک از چشم‌انداز نظریه کنشگرشبکه

صفحه 7-26

علی تدین راد؛ سارا نجف پور؛ امیر مسعود شهرام نیا؛ رحمان شریف‌زاده


طراحی الگوی ویژگی‌های استاد حمایتگر در نظام آموزش عالی: مطالعه چند روشی کیفی

صفحه 67-82

مهدی محمدی؛ رضا ناصری جهرمی؛ سولماز خادمی؛ صدیقه شادی؛ مرضیه مسگرپور؛ فائزه روستا