بررسی کارایی واحدهای تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در اجرای پایان‌نامه‌های دانشجوئی مشترک با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی دفتر امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 دانشیار بخش ژنتیک و اصلاح نژاد دام موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان یزد، یزد، ایران

4 محقق بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش،اصفهان،

5 استادیار بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

چکیده

هدف: در این تحقیق سعی شده است که برای اولین بار در کشور کارایی پژوهشی واحدهای تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی دراجرای پایان‌نامه‌های دانشجویی مشترک با وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
روش پژوهش: برای تعیین کارایی واحدهای تحقیقاتی در اجرای  پایان‌نامه‌های دانشجویی از تحلیل پوششی داده‌ها استفاده شد.
یافته‌ها: با توجه به نتایج تحقیق میزان کارایی اجرای پایان‌نامه‌های دانشجویی دکترا و ارشد در تولید مقالات علمی، یافته‌های قابل ترویج و دستاوردهای قابل تجاری در واحدهای تحقیقاتی کشور عدد مطلوبی برآورد شده است. بیش از 50 درصد واحدهای تحقیقاتی 100 درصد کارایی در اجرای پایان‌نامه‌های دکتری و حدود 42 درصد واحدها نیز 100 درصد کارایی در اجرای پایان‌نامه‌های ارشد دارند.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج الگوسازی و فرهنگ سازی بین اعضای هیات علمی و مدیران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به گونه ای انجام گیرد که تعداد مشاوره یا راهنمایی پایان نامه برای آنان یا واحدهای تحقیقاتی در اولویت نباشد بلکه در راستای کارایی بیشتر و افزایش کیفیت، بروندادهای تحقیقات در اولویت این مراکز و اعضای هیات علمی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

pA Study on the Efficiency of Research Units of Agricultural Research, Education, and Extension Organization (AREEO) in Conducting Academic Theses and Dissertations in Cooperation with the Ministry of Science, Research, and Technology (MSRT)

نویسندگان [English]

  • Mehrnoosh Mirzaei Bafti 1
  • Sima Savar Sofla 2
  • Masoud Fehresti Sani 3
  • Sefatollah Rahmani Andabili 1
  • Parisa Karbasi 4
  • Arman Bakhshi Jahromi 5
1 Research Assistant Professor of Research, Economic Affairs, Agricultural Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 associate professor, Animal Breeding and Genetics, animal science institute of Iran, Agricultural Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
3 Associate professor, Agricultural Economics Department, Agriculture and Natural Resources Faculty, Ardakan University. Yazd, Iran.
4 Researcher of Economic, Social and Extension Research Department, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO), Isfahan, Iran
5 Assistant Professor, Socio-Economic and Agricultural Extension Research Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO), shiraz, Iran
چکیده [English]

Objective: This research is the first attempt in Iran to analyze the efficiency of the research centers of ANRREO in implementing student theses joint with MSRT
Methods: This research used data envelope analysis (DEA) to measure the efficiency of the AREEO research units in conducting theses and dissertations.
Results: Based on the results, over 50% and 42% of the research units were efficient from the research perspective in conducting Ph.D. dissertations and master’s theses, respectively.
Conclusion: Based on the results, the priority of faculty members and research centers is the number of theses and dissertations supervised or advised, so it is recommended to work on downgrading the priority of the quantity of theses and dissertations for the sake of upgrading the priority of efficiency, quality, and research outputs..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: : efficiency
  • student theses and dissertations
  • DEA model

References

Abramo, G., Dangelo, C., & Pugini, F. (2008), The measurement of Italianuniversities, research productivity by a non parametric-bibliometric methodology, Scintometrics, 76(2),225-244.
Andersen, P. & Petersen, N. C. 1993. A procedure for ranking efficient units in data envelopment analysis. Management Science. 39: 1261–1264.
Johnes, J. & Yu, L., (2008), Measuring the research performance of Chinese higher education institutions using data envelopment analysis, China Economic Review, 19(4), 679-696.
Kao, C. & Hung, H.T. (2008), Efficiency analysis of university departments: An empirical study, Omega, 36(4), 653-664.
Khosrojerdi, M.& Zeraat Kar, N., (2012), A Review of the Results of Seven Ranking Systems of World Universities, Quarterly Journal of Information Processing and Information Management, 28 (1): 71-84.
Li, Q. B., & Ren, Z. X., (2009), Empirical analysis on scientific research efficiency of Chinese provincial universities 2002-2006: Based on the DEA model, Journal of Shanxi University of Finance and Economics (Higher Education Edition, 1,oo1.
Lu, G., & Liu, L., (2006), Comparative study on scientific research efficiency of universities affiliated with Ministry of Education in different regions, Fudan Education Forum, 4(2), 55-59.
Luo, H., (2009), Rsearch on efficiency of science and technology system in China universities based on DEA, Dissertation, Soochow University.
Meng, W., Zhang, D., Qi, L. & Liu, W., (2008), Two-level DEA, approaches in research evaluation, Omega, 36(6),950-957.
Motameni, A., Adeli, M. &  Rahmani, N., (2016), Evaluation of mania of university faculties using a combination of mana system model and data envelopment analysis (Case study: Shahid Beheshti University), Fifth International Conference on Accounting and Management And the second conference on entrepreneurship and open innovations, Tehran.
Office of Supervision and Evaluation of Higher Education, (2001), Indicators of Supervision and Evaluation of Universities and Higher Education and Research Institutions, Ministry of Science, Research and Technology.
Qomi, H., Rahmani, M. & Khakzar, M., (2016), Evaluating the research performance of a public university using hierarchical analysis and network data envelopment analysis, Military Management Quarterly, 17 (3): 141- 167.
Soleimanpour, M., Fooladi, S. & Jahangshahi Rezaei, M., (2016), A Study of the Relative Efficiency of Research Units Using Data Envelopment Analysis (Case Study: Urmia University), International Conference on Industrial Engineering and Management, Tehran.
Tian, D. & Miao, Y., (2006), Efficiency analysis on Chinese Key universities: 2001-2003, Research in Higher Education of Engineering, 4, 83-86.