دوره و شماره: دوره 16، شماره 61، فروردین 1402 
بررسی کارایی واحدهای تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در اجرای پایان‌نامه‌های دانشجوئی مشترک با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

صفحه 57-71

مهرنوش میرزایی بافتی؛ سیما ساور سفلی؛ مسعود فهرستی ثانی؛ صفت الله رحمانی اندبیلی؛ پریسا کرباسی؛ آرمان بخشی جهرمی


طراحی و اعتبار یابی مدل "رهبری نوکیش" در مدیریت مراکز آموزش عالی

صفحه 72-98

فرهاد حیدری؛ فرانک موسوی؛ مریم اسلام پناه؛ الهام کاویانی


بین المللی شدن آموزش عالی : فرصت ها و تهدیدها

صفحه 121-140

محمدحسین حاجیلو؛ فاخته اسحاقی؛ رضا محمدی