ارائه الگوی مسائل تأمین مالی دولتی آموزش عالی با روش فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری آموزش عالی دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مسائل تأمین مالی دولتی آموزش عالی و با استفاده از مرور نظام‌مند مطالعات پیشین و روش فراترکیب اجرا شده است. بدین منظور با بررسی مطالعات علمی عرصه منابع مالی، تعداد 91 مقاله مرتبط شناسایی شد. از این تعداد، 58 مقاله علمی منطبق با معیارهای ارزیابی کیفیت، به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب و مورد واکاوی قرار گرفت. دستاورد مرور نظام‌مند و فراترکیب یافته‌های کیفی منابع کلیدی منتخب، احصاء تعداد 42 کد مفهومی طبقه‌بندی شده در چارچوب 6 مقوله فرعی سیاست‌های وضعی و عدالت توزیعی؛ الگوهای تأمین مالی و سازوکارهای تأمین مالی دولتی؛ پیچیدگی برآورد شرایط و پیامدها است. مقوله‌های فرعی نیز به ترتیب ذیل 3 مقوله اصلی مسائل؛ سیاست‌گذاری، کارکردی و عملکردیِ تأیید شده توسط خبرگان عرصه تأمین مالی آموزش عالی با استفاده از شاخص ضریب توافق کاپا است. در نهایت، ضمن بحث و نتیجه‌گیری و تبیین دستاوردهای پژوهش با استناد به مبانی نظری مرتبط، پیشنهادهایی در جهت تأمین مالی دولتی آموزش عالی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the Model of Public Funding Issues in Higher Education

نویسنده [English]

  • Shahrbanoo Khoshkab
PhD student of Tehran University
چکیده [English]

This study presented the model of public funding issues in higher education. The research method is systematic review and meta-synthesis method. The statistical population includes all the scientific resources are related to the financing of higher education in relevant sources at scientific database. Among of 91 identified related articles, 58 scientific articles have been selected as a research sample. The research achievement includes extracting 42 conceptual codes; 6 sub-categories; and 3 main categories include The main component of policy-making (Status Policies and Distributive Justice); the main component of Functionality (financing patterns and government financing mechanisms); and the main component of functional (complexity of estimating conditions and outcomes).  The finding has been confirmed by the elites of higher educational financing in terms of the Cohen's Kapa Agreement coefficient index. Finally, while discussing and explaining the achievements of the research based on the relevant theoretical foundations, suggestions for public funding of higher education were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Higher education Financing
  • Government financing
  • Policy issues
  • Functional issues
  • Meta-Synthesis
احمدی، مهدی؛ نوروزی، خلیل (1393). بررسی راهبردهای تأمین مالی فعالیت‌های آموزشی دانشگاه‌های منتخب. سیاست‌نامه علم و فناوری، 4(4)، 47-68.
انتظاری، یعقوب؛ محجوب عشرت‌آبادی، حسن (1392). انتخاب سازوکار و روش مناسب برای تخصیص منابع عمومی به آموزش عالی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 68، 49-69.
خالقی سروش، فریبا؛ ابوالقاسمی، محمود؛ گرایی‌نژاد، غلامرضا؛ و دولو، مریم (1396). طراحی الگوی تخصیص منابع آموزش عالی در ایران. فصلنامه اقتصاد مالی، 11(39)، 147-169.
خان‌عزیزی، محمد؛ امین بیدختی، علی‌اکبر (1395). سازوکارهای تأمین منابع مالی بخش آموزش (آموزش و پرورش و آموزش عالی). نامه آموزش عالی، 9(34)، 121-148.
ربیعی، مهدی؛ ایزدی، صمد؛ صالحی عمران، ابراهیم؛ آهنچیان، محمدرضا (1396). بررسی الزامات تأمین و تنوع‌بخشی منابع مالی دانشکده‌های دولتی. فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 7(19)، 11-39.
رسته‌مقدم، آرش؛ نادری، ابوالقاسم ( 1394). الگوهای تأمین مالی و استخراج آموزه‌هایی برای نظام آموزش عالی ایران. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، 7(2)، 114-152.
زمانی، اصغر؛ پورآتشی، مهتاب (1396). آموزش عالی و مسئله بهره‌وری و تأمین منابع. نشریه تحلیل مالی، 1(2)، 16-29.
سعیدی، احمد (139). بررسی عوامل مؤثر بر میزان تخصیص منابع مالی درون دانشگاه‌های دولتی ایران با استفاده از داده‌های تابلویی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 71، 19-39.
عرب، محمد؛ ابراهیم‌زاده، رضا؛ مروتی شریف‌آبادی، علی (1393). طراحی مدل فراترکیب عوامل مؤثر بر طلاق با مرور نظام‌مند مطالعه‌های پیشین. مجله تخصصی اپیدمولوژی ایران، 10(4)، 10-22.
فرجی ارمکی، اکبر (1396). ابزارهای نوین تأمین مالی در دانشگاه‌های نسل سوم. نشریه تحلیل مالی، 1(2)، 30-39.
قارون، معصومه (1392). ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻟﮕﻮی ﺑﺮآورد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﻫﺪاف ﮐﻼن ﺑﺨﺶ ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری از ﻣﺤﻞ منابع عمومی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 67، 1-19.
قاسمی، فرزانه؛ فرهادی راد، حمید؛ خداپناه، مسعود؛ آخوند، محمدرضا (1392). بررسی تأثیر سازوکارهای تخصیص منابع مالی درون دانشگاهی بر عملکرد آموزشی و پژوهشی گروه‌های آموزشی. نشریه مدیریت فردا، 15، 95-108.
محمدزاده اصل، نازی (1388) شناسایی روش‌های متنوع سازی منابع مالی دانشگاه آزاد اسلامی. مجله مطالعات مالی، 1 ،35-63.
مهدی، مهدی؛ حسینی داورانی، سیدمهدی؛ فیروزآبادی، مرتضی (1397) سازوکارهای تأمین مالی دانشگاه‌ها، بررسی موردی دانشگاه‌های کشور آلمان. نشریه تحلیل مالی، 2(1)،20-10.
نادری، ابوالقاسم (1380). بررسی توان مالی دولت و سایر راه‌های تأمین مالی آموزش عالی (طرح پژوهشی). مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی.
نادری، ابوالقاسم (1388). سازوکار و الگوی مطلوب تخصیص منابع مالی برای آموزش و پرورش: مبانی، الزامات، عناصر و الگوریتم. فصلنامه تعلیم و تربیت، 104،104 -59 .
نادری، ابوالقاسم (1394). مالیه آموزش. دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات.
نادری، ابوالقاسم؛ خرازی، کمال؛ انتظاری، یعقوب؛ محجوب عشرت‌آبادی، حسن (1392). سازوکارهای تأمین و تخصیص منابع در آموزش عالی. فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 3(10)، 92- 120.
نصراللهی‌نیا، فاطمه (1397). بررسی مقایسه‌ای تجارب برتر در تأمین و مدیریت منابع مالی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (موردمطالعه: دانشگاه ملی سنگاپور و دانشگاه ملی استرالیا). تحلیل مالی، 2(1)، 57-68.
یزدانی، شهرام؛ دشتی رحمت‌آبادی، مرضیه؛ درخشان، اکبر؛ غلامی، حسن (1396). بررسی نقادانه الگوهای تامین و تخصیص مالی در آموزش عالی. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مشهد افق توسعه آموزش علوم پزشکی، 8(2)، 3-11.
Ahier, J. (2010).Financing higher education by loans and fees: theorizing and researching the private effects of a public policy. Education Policy, 15(6), 83-700.
Akinyemi, S., & Ofem Igot, B. (2012). Planning and Funding of Higher Education in Nigeria: The Challenges. International Education Studies, 5(4), 86-95.
Albrecht, D., & Ziderman, A. (1993). Student loans: an effective instrument for cost recovery in higher education? World Bank Research Observer, 8, 71-90.
Annand, D. (2015). Developing a Sustainable Financial Model in Higher Education for Open Educational Resources. International Review of Research in Open & Distributed Learning, 16(5), 1-15.
Arbel, Y., Bar-El, R., & Yossef, T. (2017). Equal Opportunity through Higher Education: Theory and Evidence on Privilege and Ability. IZA – Institute of Labor Economics.
Barr, N. (2003). Financing higher education: Comparing the options London School of Economics and Political Science. Houghton Street London WC2A 2AE, UK.
Barr, N. (1993). Alternative Funding Resources for Higher Education. Economic Journal, 10.
Bevc, M. (2008).Funding, equity and efficiency of higher education, Interrelationships between these henomena and an international conference on them. IB Revija, 1, 229-244.
Bloom, D. E., & Sevilla, J. (2004). Should There Be a General Subsidy for Higher Education in Developing Countries? JHEA/RESA, 2(1), 135-148.
Blundell, R., Dearden, L., Goodman, A., & Reed, H. (2000). The returns to higher education in Britain: evidence from a British cohort. Economic Journal, 110, 8.
Clarke, V., & Braun, V. (2006) Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
Burke, J. C. (2002). Funding public colleges and universities: Popularity, problems, and prospects. Albany, NY: Rock
Collins, Ch. S., & Rhoads, R. A. (2010). Support for universities, and asymmetrical power relations in international development High Education. The World Bank, 59, 181–205.
Strauss, A. L., & Corbin, J. (1990) .Basics of Qualitative Research Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Fourth edition. San Jose State University, USA. SAGE Publications, Inc.
Dumont, R. G. (1980). Performance Funding and Power Relations in Higher Education. The Journal of Higher Education, 51(4), 400-423.
Demange, G., Fenge, R., & Uebelmesser, S. (2014). Financing Higher Education in Mobile World. Journal of Public Economic Theory, 16(3), 343–371.
Dougherty, K. J., & Reddy, V. (2013(. Performance funding for higher education: What are the mechanisms? What are the impacts? ASHE Higher Education Report. Jossey Bass.
Dougherty, K. J., Jones, S. M., Lahr, H., Natow, R. S., Pheatt, L. & Reddy, V. (2014). Performance Funding for Higher Education: Forms, Origins, Impacts, and Futures. The Annals of the American Academy of Political & Social Science, 655, 163-184.
Erins, I; & Erina, J. (2015). The Higher Education Financing System: The Case of Latvia. Procedia - Social & Behavioral Sciences, 177, 183 – 185.
Fowles, J. (2014). Funding and Focus: Resource Dependence in Public Higher Education. Research in Higher Education, 55(3), 272-287.
Foxx, Virginia (2011). Accountability, Bureaucratic Bloat, and Federal Funding of Higher Education. Academe, 97(4), 52-54.
Frølich, N. (2006). Funding Systems and Their Effects on Higher Education Systems. National Study – Norway, Studies in Innovation, Research and Education, NIFU STEP.
Grammich, C., DaVanzo, J., & Stewart, K. (2004).Changes in American Opinion about Family Planning. Studies in Family Planning, 35(3), 197-206.
Greenaway, D., & Haynes, Michelle. (2003). Funding Higher Education in the UK: The Role of Fees and Loans. The Economic Journal, 113(485), 150-166.
Hossler, D., Lund, J. P., Ramin, J., Westfall, S., & Irish, S. (1997). State Funding for Higher Education: The Sisyphean Task .The Journal of Higher Education, 68(2), 160-190.
Huang, F. (2016). Changes and challenges to higher education financing in Japan. Published by the Centre for Global Higher Education, UCL Institute of Education, London WC1H 0AL Working paper.
Jaquette, O. (2009). Funding for Equity and Success in English Further Education Colleges. Oxford Review of Education, 35(1), 57-79.
Johnstone, D. B. & Marcucci, P. N. (2010).Financing higher Education Worldwide: Who Pays? Who Should Pay? The Johns Hopkins University Press.
Kaneko, M. (2011). Higher Education Policies and Development: Approaches to funding higher education in Japan Chapter. Financing Higher Education and Economic Development in East Asia Book Editor(s): Shiro Armstrong, Bruce Chapman Published by: ANU Press.
Klassen R. D., McLaughlin C. P. (1996).The impact of environmental management on firm performance. Management Science, 42(8), 1199-1214.
Knight, J. (2009). Financing Access and Equity in Higher Education. A C. I. P. Sense Publishers.
Landry, Lynette & Neubauer, (2016). The role of the government in providing access to higher education: the case of government sponsored financial aid in the US Deane. Journal of Education and Work, 29(1), 6476.
Lergetporer, Ph., Woessmann, L. (2019). The Political Economy of Higher Education Finance: How Information and Design Affect Public Preferences for Tuition. IZA – Institute of Labor Economics. Ifo Institute for Economic Research at the University of Munich.
Liefner, I. (2003). Funding, Resource Allocation, and Performance in Higher Education Systems. Higher Education, 46(4), 469-489.
McCowan, T. (2016). Three dimensions of equity of access to higher education. UCL Institute of Education, Published in Compare.
McLendon, M. K., Hearn, J. C., & Mokher, Ch. G. (2009). Partisans, Professionals, and Power: The Role of Political Factors in State Higher Education Funding .The Journal of Higher Education, 80(6), 686-713.
Nkrumah-Young, K., Huisman, J., & Powell, Ph. (2008). The Impact of Funding Policies on Higher Education in Jamaica. Comparative Education, 44(2), 215-227.
Okebukola, P. (2015). Towards Innovative Models for Funding Higher Education in Africa .Published by the Association of African Universities.
Ouma, G. W. (2012). Tuition fees and the challenge of making higher education a popular commodity in South Africa. Higher Education. 64(6), 831-844.
Panigrahi, Jinusha (2018).Financing of Higher Education Institutions: Evidence from Select Case Studies of Universities in India. Aarthika Charche, 3(1), 37-46.
Pius, T. (2014). Sources of Funding for Higher Education in Ghana. Department of Education Faculty of Educational Science Universitetet I Oslo.
Pranevičienė, B., & Pūraitė, A. (2010). The Financing Methods of Higher Education System. Jurisprudence, 4(8), 335–356.
Psacharopoulos, George (2008). Funding universities for efficiency and equity: research findings versus petty politics. Education Economics, 16(3), 245–260.
Rutherford, A., & Rabovsky, T. (2014). Evaluating Impacts of Performance Funding Policies on Student Outcomes in Higher Education. The Annals of the American Academy of Political & Social Science, 655, 185-208
Salamon, L. M. (1987). Of Market Failure, Voluntary Failure, and Third-Party Government: Toward a Theory of Government-Nonprofit Relations in the Modern Welfare State. Nonprofit & Voluntary Sector Quarterly, 16, 29-49.
Salmi, J., & Hauptman, A. M. (2006). Innovations in tertiary education financing: A comparative evaluation of allocation mechanisms. The World Bank Washington, D.C. – U.S.A
Sandelowski, M., Barroso, J; Voils, C. I. (2007). Using qualitative metasummary to synthesize qualitative and quantitative descriptive findings. Research in Nursing & Health, 30(1), 99-111.
Schiller, D., & Liefner, I. (2007). Higher Education Funding Reform and University-Industry Links in Developing Countries: The Case of Thailand. Higher Education, 54(4), 543-556
Taing Shieh, L. & Dowd, A. C. (2013). Community College Financing: Equity, Efficiency, and Accountability. The Nea 2013 Almanac Of Higher Education.
Tandberg, D. A. (2010). Politics, Interest Groups and State Funding of Public Higher Education. Research in Higher Education, 51(5), 416-450.
Tilak, J. B. G. (1993). Financing Higher Education in India: Principles, Practice, and Policy Issues. Higher Education, 26(1), 43-67.
Tollefson, T. A. (2009). Community College Governance, Funding, and Accountability: A Century of Issues and Trends. Community College Journal of Research & Practice, 33, 386–402.
Williams, Gareth (1998). Current Debates on the Funding of Mass Higher Education in the United Kingdom. European Journal of Education, 33(1), 77-87.
Zimmer L. (2006).Qualitative meta‐synthesis: A question of dialoguing with texts. Journal of Advanced Nursing, 53(3), 311-318.