تببین عوامل موثر بر رعایت اخلاق پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (مطالعه‌ای در دانشگاه علامه طباطبائی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، تحقیقات آموزشی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکدة علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تهران،

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبائی

4 استادیار

چکیده

هدف: پژوهش پیش‌رو با هدف تبیین عوامل موثر بر رعایت اخلاق پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی انجام شده است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش توصیفی- پیمایشی بوده است. جامعه مورد مطالعه، شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبائی بوده که با به کارگیری روش نمونه‌گیری طبقه‌ای 266 نفر انتخاب شدند.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ضرایب استاندارد شده در مدل‌های اندازه‌گیری: در بعد عوامل فردی، در گروه زنان شخصیت و در گروه مردان، انگیزش بالاترین بار عاملی را دارا بوده ست. در مدل عوامل محیطی داخل دانشگاه نیز درگروه زنان و مردان هر دو نشانگر دارای بار عاملی نزدیک به هم هستند. در نهایت در مدل اندازه‌گیری عوامل محیطی خارج از دانشگاه در گروه زنان و مردان، پژوهش و نگارش به غیر فارسی دارای بیشترین بار عاملی است. ضرایب استاندارد شده ساختاری نیز در کل نمونه و گروه زنان، عوامل محیطی خارج از دانشگاه و در گروه مردان عوامل فردی دارای بیشترین بار عاملی بر روی اخلاق پژوهشی را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the Factors Affecting the Compliance of Graduate Students with Research Ethics (a study at Allameh Tabatabai University)

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Ghaemi 1
  • ahmad keykha 2
  • Farzaneh Khaloui 3
  • Mitra Ezati 4
1 Master student, Educational Research, University of Tehran
2 1. Ph.D. student of Economics and Finance Management of Higher Education, University of Tehran, Iran
3 Graduate of Allameh Tabatabai University Graduate of Allameh Tabatabai University Allameh Tabatabai University
4 Faculty of University of Tehran
چکیده [English]

Objective: The present research has been carried out to explain the factors affecting the compliance of graduate students with research ethics.
Methods: The current research was a descriptive-survey type of research. The studied population included all Allameh Tabatabai University graduate students; 266 students were selected using the stratified sampling method
Results: The research results show that the standardized coefficients in the measurement models: in the dimension of individual factors, in the group of women, personality, and the group of men, motivation had the highest factor load. In the model of environmental factors inside the university, both indicators have close factor loadings in the group of women and men. Finally, research and writing in the non-Persian language have the highest factor load in the model for measuring environmental factors outside the university in the group of men and women. Structural standardized coefficients also showed environmental factors outside the university in the whole sample and the group of women, and in the group of men, individual elements with the highest factor load on research ethics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research Ethics
  • Academic Plagiarism
  • Graduate Students
  • Higher Education