نویسنده = عباس عباس پور
تعداد مقالات: 2
1. چالش‌های کاربست مدل زنجیرۀ ارزش در آموزش عالی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1393، صفحه 49-76

آرش رسته مقدم؛ امیر مانیان؛ محمدرضا مهرگان؛ عباس عباس پور


2. ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب مؤلفه‌های مدیریت دانش در بین کارشناسان پردیس فنی دانشگاه تهران

دوره 5، شماره 18، تابستان 1391، صفحه 139-154

عباس عباس پور؛ محمد همتی؛ سلمان شهولی خیرآبادی