تجاری سازی دانش مبتنی بر نقش دوسوتوانی سازمانی در آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی واحد رامسر دانشگاه آزاد اسلامی رامسر، ایران

4 استادیار گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از اجرای پژوهش حاضر، تجاری‌سازی دانش مبتنی بر نقش دوسوتوانی سازمانی بود.
روش پژوهش: پژوهش حاضر برحسب هدف، کاربردی با رویکرد کیفی است. داده‎های پژوهش با استفاده از تحلیل محتوای استقرایی چارچوب‌های تجاری‌سازی دانش و برگزاری دو دوره پنل دلفی خبرگان تجاری‌سازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی گردآوری شده است. مشارکت‌کنندگان 28 نفر از خبرگان دانشگاهی و متخصصان و افراد مشغول به کار در مراکز رشد در استان مازندران در سال تحصیلی 99-1398 بودند که به روش گلوله‌برفی تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. داده‎ها با استفاده از پرسشنامه نیمه‎ساختار یافته گردآوری شد. تجزیه‌وتحلیل داده‏ها با استفاده از تحلیل واحد معنایی و تکنیک دلفی بود.
یافته‌ها: بر اساس یافته‎‌ها ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های تجاری‌سازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی سازمانی در قالب 4 بعد شامل «تجاری سازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی ساختاری، دوسوتوانی مدیریتی، دوسوتوانی زمینه‌ای و دوسوتوانی نوآوری» و 10 مؤلفه جدایی مکانی، ساختارهای موازی، حمایت‌های مدیران، اقدامات توانمندساز مدیر، اقدامات انگیزشی مدیر، اقدامات فرصت‎آفرین مدیر، نهادی، فرد، نوآوری اکتشافی و نوآوری بهره‎بردارانه و 83 شاخص شناسایی شدند.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج پژوهش، تمامی ابعاد، مؤلفه‎ها و شاخص‎ها مورد تأیید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Commercialization of Knowledge based on the Role of Organizational Ambidexterity in Higher Education

نویسندگان [English]

  • Akramalsadat Yaghubi 1
  • Yalda Delgoshaei 2
  • Leila Hosseinitabaghdehi 3
  • Fereshteh Kordestani 4
1 PhD Student of Higher Education Managment, Department of Educational Management & Higher Education Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Educational Management and Higher Education, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Educational Management, Ramsar Branch,Islamic Azad University, Ramsar, Iran,
4 Assistant Professor of Educational Management and Higher Education, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to commercialize knowledge based on the role of organizational ambidexterity.
Methods: The present study in terms of purpose is applied with a qualitative approach. Research data have been collected using inductive content analysis of knowledge commercialization frameworks and holding two Delphi panel courses by knowledge commercialization experts based on ambidexterity. participants included twenty-eight person of university experts, specialists and people working in growth centers in Mazandaran province in the academic year of 2019-2020, who were selected by snowball method until reaching theoretical saturation.  Data were collected using a semi-structured questionnaire. Data were analyzed using semantic unit analysis and Delphi technique.
Results: According to the findings, dimensions, components and indicators of knowledge commercialization based on organizational ambidexterity in the form of four dimensions including commercialization of knowledge based on structural ambidexterity, managerial ambidexterity, contextual ambidexterity and innovative ambidexterity, and ten components of spatial separation, parallel structures, support of managers, empowerment actions of  manager, motivational actions of the manager, Opportunistic actions of the manager, institutional, individual, exploratory innovation and exploitative innovation and eighty-three indicators were identified.
Conclusion: Based on the research results, all dimensions, components and indicators were approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:commercialization
  • knowledge
  • commercialization
  • ambidexterity
  • organizational ambidexterity