تبیین الگوی قضاوت دانشجویان بر اساس جهت‌گیری‌های ارزشی و فرهنگی آنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار. بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی. دانشگاه شیراز. ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی. دانشگاه شیراز. ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین الگوی قضاوت دانشجویان بر اساس جهت‌گیری‌های ارزشی و فرهنگی آنان اجرا شده است. جامعه‌ آماری پژوهش، شامل همه دانشجویان دانشگاه شیراز بود. نمونه‌گیری به روش طبقه‌ای و با استفاده از فرمول کوکران شامل تعداد 370 نفر از دانشجویان بود. در این پژوهش به‌منظور گردآوری اطلاعات از سه مقیاس محقق‌ساخته استفاده شد. روایی این مقیاس‌ها با استفاده از تحلیل گویه و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ، محاسبه و مطلوب ارزیابی شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون رگرسیون چندمتغییره استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که الگوی قضاوت دانشجویان با جهت‌گیری‌های ارزشی و فرهنگی تبیین می‌شود. همچنین نتایج نشان داد که توان تبیین‌کنندگی دو متغیر جهت‌گیری‌های ارزشی و فرهنگی به‌طور هم‌زمان در مقایسه با نتیجه پرسش‌های قبل، کاهش یافته است. این یافته‌ها نشان‌دهنده آن است که دو متغیر جهت‌گیری ارزشی و فرهنگی به صورت هم‌زمان، اثر یکدیگر را خنثی کرده‌اند.

تازه های تحقیق

آذر، عادل؛ علی‌پور درویشی، زهرا (1389). طراحی الگوی ارتباط فرهنگ سازمانی و فرهنگ فردی با ادراک عدالت کارکنان (مطالعه موردی بانک های دولتی). اخلاق در علوم و فناوری، 5(3 و 4)، 5-14.

آراسته، حمیدرضا و فاضلی ماسوله، سیدطاهر (1390). رتبه‌بندی‌ها و ویژگی‌های دانشگاه‌های برتر جهانی. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 13(52)، 87-101.

آزاد، حسین (1379). آسیب‌شناسیروانی. تهران: بعثت.

ابراهیمی‌نژاد، مهدی؛ و اکبری، مهناز (1388). رابطه دیدگاه ارزشی مدیران و ایفای نقش مسئولیت اجتماعی آنها در سازمان‌های دولتی. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 13(4)، 1- 33.

ادیبی سده، صدیقه (1378). بررسی رابطه بین گرایشهای ارزشی و سبک‌های تصمیم‌گیری مدیران دبیرستانهای شهر اصفهان در سال تحصیلی 78 1377. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم تربیتی، مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان.

اعظم آزاده، منصوره و توکلی، عاطفه (1386). فردگرایی، جمع‌گرایی و دینداری. فصلنامهانجمنایرانیمطالعاتفرهنگوارتباطات، 3(9)، 101- 125.

 امانی ساری‌بگلو، جواد؛ غلامعلی لواسانی، مسعود؛ اژه‌ای، جواد؛ و خضری آذر، هیمن (1390). رابطه ارزش‌های فرهنگی و متغیرهای فردی با میزان استفاده از رایانه در دانشجویان. علوم رفتاری، 5(1)، 1-10.

ایروانی، محمود؛ و خداپناهی، محمدکریم (1371).روان‌شناسیاحساسوادراک. تهران: سمت.

پاکدامن، شهلا؛ و خانجانی، مهدی (1390). نقش فرزندپروری ادراک شده در رابطه بین سبک‌‎های دلبستگی و جمع‌گرایی در دانشجویان. پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی، 4، 81 – 102.

توماس، دیوید سی.؛ و اینکسون، کر (2004). هوش فرهنگی؛ مهارت‌های انسانی برای کسب و کارهای جهانی؛ ترجمه ناصر میرسپاسی، احمد ودادی، اعظم دشتی (1387). تهران: انتشارت میثاق همکاران.

جهانگیری، جهانگیر؛ و میرفردی، اصغر (1387). جهت‌گیری ارزشی و ارتباط آن با شاخص های اقتصادی - اجتماعی توسعه انسانی در ایران: مطالعه موردی ساکنان شهرهای شیراز و یاسوج. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، 8(2 ویژه‌نامه پژوهش‌های اجتماعی)، 103- 132.

حبیب‌زاده، کیومرث (1380). بررسی برخی از ویژگی‌های اساتید مقطع بالینی در بخش‌های اصلی بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و مقایسه آن با ویژگی‌های استاد از نظر اسلام در سال تحصیلی 80-1379 از نظر کارورزان. رساله دکتری، دانشگاه علوم پزشکی قزوین.

خلیلیان، محمدجمال (1380). سازگاری مفاهیم فرهنگ اسلامی با توسعه اقتصادی. مجموعهمقالاتاولینهمایشاسلاموتوسعه، دانشگاه شهید بهشتی.

درگاهی، حسین؛ حموزاده، پژمان؛ صادقی‌فر، جمیل؛ رعدآبادی، مهدی؛ روشنی، محمد؛ سلیمی، محمد و دیگران (1389). ارزیابی معیارهای یک استاد توانمند برای تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجلهدانشکدهپیراپزشکیدانشگاهعلومپزشکیتهران(پیاوردسلامت)، 3(3 و4)، 91-98.

دولان، شیمون؛ شولر، رندال (1987). مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی؛ ترجمه محمد صائبی و محمدعلی طوسی (1381). تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

رضائیان، علی؛ رضایی، عابد و اکبری، خدیجه (1390). به کارگیری تدابیر سیاسی بر مبنای سبک‌های حل مسئله (مورد مطالعه: کارمندان دانشگاه شهید بهشتی). پژوهشنامهمدیریتتحول، 3(5)، 1- 23.

زارعی متین، حسن (1379). مدیریت منابع انسانی. قم: بوستان کتاب قم.

سلطانی، محمدرضا؛ بردبار شرامین، محمدحسین؛ هوشنگی، مهدی (1391). بررسی تطبیقی ارزش‌های فرهنگ سازمانی از دیدگاه کارکنان یک سازمان نظامی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 3(1)، ۵۳.

سمائی، سهیلا؛ ضیایی، مریم؛ خداپناهی، محمدکریم؛ حیدری، محمود (1391). بررسی تأثیر انواع هیجان‌های منفی بر قضاوت‌های اخلاقی در بین دانشجویان. تازه‌های علوم شناختی، ۱۴(۲)، 73- 86.

ضیایی، مریم؛ خداپناهی، محمدکریم؛ حیدری، محمود؛ کشوری، فاطمه (1388). بررسی تأثیر القای هیجانی بر سرعت قضاوت‌های اخلاقی شخصی و غیر شخصی. تحقیقات علوم رفتاری، 7(14)، 155-163.

عباسی، مهدی؛ جان‌بزرگی، مسعود (1389). رابطه ابعاد جهت‌گیری مذهبی با پایداری هیجانی. روان‌شناسی و دین، 11، 5-18.

عزیزی‌نژاد، بهاره؛ نیکفر، نجمه (1397). بررسی روابط بین رجحان‌های ارزشی و سبک‌های پنج‌گانه تصمیم‌گیری مدیران تربیت بدنی. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 25، 45 – 56.

فرهادبیگی، پروانه؛ باقریان، فاطمه؛ خرمی بنارکی، آناهیتا (1390). بررسی صحت و سرعت قضاوت شهودی، شبه عقلانی و تحلیلی تحت استرس‌زای بیرونی. فصلنامه پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی، 2، 68 – 98.

قمبرعلی، رضوان؛ زرافشانی، کیومرث و علی‌بیگی، امیرحسین (1388). بررسی سلسله‌مراتب نظام ارزشی کارآفرینان (مطالعه موردی: استان کرمانشاه). توسعهکارآفرینی،1(4)، 113-137.

کاظمی، ملیحه‌السادات و عریضی، حمیدرضا (1390). راﺑﻄﻪ ﺗﻌﻬﺪﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ارزﺷﻲﻛﺎرﻛﻨﺎن. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوره ﺷﻐﻠﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، 3(7)، 54-75.

گل‌پرور، محسن؛ نیری، شیرین؛ و مهداد، علی (1388). رابطه ارزش‌های سازمانی با استرس شغلی، فرسودگی هیجانی و رفتارهای انحرافی سازمانی در کارکنان شرکت سهامی ذوب ‌آهن. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 11(42)، 43- 66.

میرفردی، اصغر؛ احمدی، سیروس و رفیعی بلداجی، زهره (1389). جهت‌گیری ارزشی توسعه‌محور معلمان و عوامل اجتماعی و اقتصادی تأثیرگذار آن (مورد مطالعه: معلمان شهرستان بروجن). فصلنامه پژوهش فرهنگی، 11(11)، 197-227.

میرکمالی، سیدمحمد؛ شاطری، کریم؛ و یوزباشی؛ علیرضا (1392). تبیین نقش رهبری تحول‌آفرین در گرایش به خلاقیت سازمانی. دوفصلنامۀ نوآوری و ارزش‌آفرینی، 1(3)، 22-31.

نوربالا، احمدعلی؛ روشن، رسول؛ فقیه‌زاده سقراط؛ شاکری، رضا؛ صالحی، رضامحمد (1386). بررسی سلسله‌مراتب ارزش‌های دانشجویان دانشگاه شاهد طی سال‌های 1377 تا 1380. دانشور رفتار، 4(22)، 22- 107.

نوروزی، نصراله؛ مرزوقی، رحمت‌اله؛ ترک‌زاده، جعفر؛ محمدی، مهدی (1391). بررسی مقایسه‌ای نظام ارزشی فرهنگیان (مدیران و معلمان) شهرستان دشتستان بر اساس نظریه ارزش‌های بنیادین شوارتز. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 3(10)، 99-118.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Students’ Judgment Pattern on the Basis of Their Value and Cultural Orientation

نویسندگان [English]

  • Jafar Torkzadeh 1
  • Leila Savab 2
چکیده [English]

This research was conducted with the aim of explaining students’ judgment pattern on the basis of their value and cultural orientation. Statistical population included the entire students at Shiraz University. 370 participants were selected by Cochran formula and classified sampling. The data were collected by three researcher-made dimensional questionnaires. To estimate validity of the questionnaire, factor analysis, and to estimate reliability of the questionnaire, the Cronbach's alpha coefficient were used. The data were analyzed by multivariate regression. The results showed that student judgment pattern can be explained by value and cultural orientations. The results also showed that the ability to explain value and cultural orientations simultaneously in comparison to previous question results has been decreased. These results showed that value and cultural orientations simultaneously neutralized each other's effect. The explanatory power of the two variables of value and cultural orientation has decreased significantly in comparison to the outcome of the previous questions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value and Cultural Orientations
  • Judgment Pattern
  • students
  • University