اکوسیستم و بازار دانش: مبانی نظری و داده‌های ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

چکیده

هدف از نگارش مقاله حاضر، تبیین چگونگی انگیزش، رشد، تعامل و هماهنگی عرضه‌وتقاضای دانش توسط بازار دانش در چارچوب «اکوسیستم دانش» بود. برای این منظور از روش پژوهش اسنادی در دو حوزه نظری و تجربی استفاده شده ‌است. یافته‌های پژوهش در حوزه نظری نشان می‌دهند که بازار دانش، سازوکار تعاملی پویا و هوشمندی است که به‌طور طبیعی در چارچوب اکوسیستم دانش شکل می‌گیرد و موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب در فعالیت‌های تولید، اشاعه، تجاری‌سازی و استفاده از دانش در نظام اقتصادی می‌شود. از این‌رو، نهادی کلیدی برای کمک به توسعه اقتصادی دانش‌بنیان در یک کشور محسوب می‌شود. در حوزه تجربی، یافته‌های پژوهش، نشان‌دهنده آن است که اکوسیستم دانش (به‌طور عام) و بازار دانش (به‌طور خاص) در اقتصاد ایران شکل نگرفته‌اند. چون اقتصاد ایران زیست‌بوم مناسب برای شکل‌گیری و توسعه اکوسیستم‌های دانش و درنتیجه بازار دانش نیست. از این‌رو، تلاش‌های دولت که بدون توجه به این مسئله صورت گرفته­اند، اثربخشی لازم را نداشته‌اند. بنابراین، توسعه اکوسیستم و بازار دانش در ایران، نخست مستلزم اصلاح و بهبود زیست‌بوم آن است.

تازه های تحقیق

انتظاری، یعقوب (1380). ارزشیابی تمایل شرکت‌های صنعتی به کسب دانش از دانشگاه با استفاده از مطلوبیت چند صفتی: مطالعه موردی شرکت‌های صنعت الکترونیک. فصلنامه پژوهش وبرنامه‌ریزی آموزش عالی، 7(21و22)، 71-106.

انتظاری، یعقوب (1397). زیست‌بوم کارآفرینی نوآورانه: الگوی عمومی و پیام‌هایی برای ایران. توسعه کارآفرینی، 11(1)، 21-40.

دبیرخانه شورای عالی عتف (1393). گزارش عملکرد اعتبارات تحقیقاتی و فنّاوری کشور در سال 92.

دبیرخانه شورای عالی عتف (1398). وب‌سایت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، لینک‌های سامانه ساتع و سامانه تستا.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Knowledge Ecosystem and Market: Theoretical Foundations and Data of Iran

نویسنده [English]

  • Yaghoub Entezari
چکیده [English]

The purpose of this article is to explain how the knowledge demand and supply is motivated and coordinated by the knowledge market in the framework of the “Knowledge Ecosystem”. For this purpose, documentary research method has been used in both theoretical and empirical fields. Theoretical research findings show that the knowledge market is a dynamic and intelligent interactive mechanism that occurs naturally within the framework of the knowledge ecosystem and optimizes the allocation of scarce resources to production, commercialization and use of knowledge in the economy. It is therefore a key entity to help knowledge-based economic development. In the empirical field, the findings of the study indicate that the knowledge ecosystem (in general) and the knowledge market (in particular) have not formed in the Iranian economy. Because the Iranian economy is not a viable ecology for the formation and development of knowledge ecosystems and market. Therefore, the government's efforts to address this issue have not been effective. Therefore, the development of knowledge ecosystems and the knowledge market in Iran requires the improvement of their ecology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Supply
  • Knowledge Demand
  • Knowledge Market
  • Knowledge Ecosystem
  • Knowledge Ecology