نویسنده = اسماعیل زارعی زوارکی
رویکرد تلفیقی در آموزش عالی: مبانی نظری آموزش زبان دوم

دوره 7، شماره 28، اسفند 1393، صفحه 119-140

فاطمه جعفرخانی؛ اسماعیل زارعی زوارکی


طراحی مرکز یادگیری در محیط آموزش الکترونیکی

دوره 2، شماره 5، خرداد 1388، صفحه 65-82

اسماعیل زارعی زوارکی؛ حمیدرضا مقامی؛ حسین سلیمانی ازندریانی


سنجش و ارزشیابی یادگیری الکترونیکی

دوره 1، شماره 3، آذر 1387، صفحه 73-88

اسماعیل زارعی زوارکی