کلیدواژه‌ها = دانشگاه ارومیه
ارزیابی برنامه راهبردی دانشگاه ارومیه

دوره 14، شماره 55، آذر 1400، صفحه 65-106

شیرین کاظمی


ارزیابی نقش فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی

دوره 7، شماره 27، آذر 1393، صفحه 11-34

محمدرضا اردلان؛ وحید سلطانزاده؛ رقیه بهشتی راد