موضوعات = رهبری و مدیریت در نظام آموزش عالی
طراحی و اعتبار یابی مدل "رهبری نوکیش" در مدیریت مراکز آموزش عالی

دوره 16، شماره 61، فروردین 1402، صفحه 72-98

فرهاد حیدری؛ فرانک موسوی؛ مریم اسلام پناه؛ الهام کاویانی


بین المللی شدن آموزش عالی : فرصت ها و تهدیدها

دوره 16، شماره 61، فروردین 1402، صفحه 121-140

محمدحسین حاجیلو؛ فاخته اسحاقی؛ رضا محمدی