تحلیل ویژگی‌های مقالات منتشره در حوزة آموزش عالی: مطالعة موردی مجلات آموزش عالی ایران و هلند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

3 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه مازندران

چکیده

چکیده: هدف پژوهش حاضر، تحلیل دو مجلة آموزش عالی هلند و آموزش عالی ایران است. 21 مقاله ایرانی و 42 مقاله به زبان انگلیسی از مجله آموزش‌عالی[1] انتخاب گردید (50 درصد از هر مجله مورد بررسی قرار گرفت) که چهار حیطه شامل رویکرد پژوهش‌، نوع نمونه‌گیری، ابزار و تحلیل‌آماری مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بیانگرآن است که رویکرد اکثر تحقیقات آموزش‌عالی ایران از نوع کمّی و همچنین اکثر شیوه‌های نمونه‌گیری در مقالات مورد بررسی نیز کمّی است و اکثر ابزارگردآوری داده‌ها نیز پرسشنامه و در نهایت اینکه تحلیل‌های نتایج بیشتر به ‌صورت آماری و از نوع استنباطی بوده است؛ در مقابل، رویکرد اصلی درتحقیقات آموزش‌عالی هلند، به صورت کیفی و نوع نمونه‌گیری نیز کمّی بوده است. اکثر داده‌ها نیز به صورت اسناد و مدارک جمع‌آوری شده و در نهایت اینکه تحلیل داده‌ها به صورت توصیفی صورت پذیرفته است. به طور کلی با اینکه نیاز به پژوهش‌های کیفی و ترکیبی، در نظام آموزشی بشدت احساس می‌شود، اما نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که کمتر از ده درصد از پژوهش‌های مورد بررسی در حیطه آموزش عالی ایران، با رویکرد کیفی و ترکیبی انجام شده‌اند.[1]. Higher Education

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Educational Research Features; a Case Study: Higher Education Review in Iran and the Nederlands

نویسندگان [English]

  • Meymanat Abedini Baltork 1
  • Ahmadreza Nasr Esfahani 2
  • Ebrahim Salehi Omran 3
چکیده [English]

Abstract: The aim of the present study is analyzing two journals namely the Journal of Higher Education in the Netherlands and Journal of Higher Education of Iran in 2009 and 2010. Twenty-one Iranian articles and 42 English articles were selected- 50% of each journal was reviewed. Four areas including anthropology, methodology typical type of population, statistical analysis were studied. The results indicate that the approach in Iranian Higher Education is quantitative, and the most typical way of studying was quantitative as well. Most of the population are members of the Iranian higher education research. Data collection tool was providing questionnaires. Finally, the analysis of results and statistics was mainly inferential. In contrast, the main approach used in the Dutch higher educational papers was qualitative. Most of the data were collected through documentation. Finally, data were analyzed through a descriptive method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research
  • education
  • Higher Education
  • scientific journals
اصغرپور، محمدجواد (1377). تصمیم‌گیری و تحقیق عملیات در مدیریت، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
بازرگان، عباس (1387). روش تحقیق آمیخته: رویکردی برتر برای مطالعات مدیریت، دانش مدیریت، 81، (19-36).
بازرگان، عباس (1384). ضرورت توجه به دیدگاه­های فلسفی زیربنای معرفت­شناسی در علوم­انسانی برای انتخاب روش تحقیق با تأکید بر روش­های کیفی پژوهش و ارزشیابی آموزشی، تهران: سمت.
باقری، خسرو و خسروی، زهره (1386). پژوهش تربیتی: چیستی و روش‌شناسی، نوآوری‌های آموزشی، 21 (6)، (76-49).
پاک سرشت، محمدجعفر (1384). پژوهش کیفی: ریشه­ها و مبانی نظری، نامه علوم انسانی، شمارة 12، 40-7.
شعبانی ورکی، بختیار (1385). نقد روش‌شناسی تحقیقات تربیتی در ایران، تعلیم و تربیت، 85 (1)، (42-11).
علایی، مرضیه و اعظمی، عظیم (1383). بررسی نگرش دانشجویان نسبت به امر تحقیق در دانشگاه علوم پزشکی ایلام، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 42 و 43 (12)، (44-39).
علی احمدی، علیرضا و غفاریان، وفا (1382). اصول شناخت و روش تحقیق (با نگاهی به مطالعات تاریخیفصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا (س)، 46 و47، (266-241).
فرمانبر، ربیع الله و عسگری، فریبا (1384). بررسی عوامل بازدارنده انجام تحقیق از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 54 (14)، (91-84).
لطف‌آبادی، حسین؛ نوروزی، وحیده و حسینی، نرگس (1386). بررسی آموزش روش‌شناسی پژوهش در روان‌شناسی و علوم تربیتی در ایران، نوآوری‌های آموزشی، 21 (6)، (140-109).
کریپندورف، کلوس (1390). تحلیل محتوا؛ مبانی روش­شناسی، ترجمه: هوشنگ نایبی (چاپ پنجم)، تهران: نشر نی.
گال و همکاران (1386). روش تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی، ترجمه: احمد رضا نصر و همکاران، تهران: سمت و شهید بهشتی.
گودلد، جان (1390). وضعیت معاصر برنامه درسی، ترجمه شده در: شریف، مصطفی (1390). برنامه درسی؛ گفتمان نظریه، پژوهش و عمل: برنامه­ درسی نومفهوم­گرا، اصفهان: جهاد دانشگاهی.
مارشال، کاترین و راس من، گرچن ب. (1377). روش تحقیق کیفی، ترجمه: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
مهرمحمدی، محمود (1386). کند و کاو در ترجیحات روش­شناختی پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت در ایران، نوآوری­های آموزشی، 21 (6)، (108-76).
نصر، احمدرضا و شریفیان، فریدون (1386). رویکردهای کمی کیفی و ترکیبی در پژوهش­های تربیتی، نشریه روش­شناسی علوم انسانی حوزه و دانشگاه، (54) 13، 24-7.
 
Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2006). Qualitative research for education: An introduction to theories and methods (5th Ed.). Boston: Pearson Education Group.
Borland, K. W. (2001). Qualitative and Quantitative Research: A Complementary Balance, New Directions for Institutional Research, 5-13.
Bryman, A. (2006). Integrating quantitative and qualitative research: how is it done? Qualitative research, 6 (1), Pp97-113.
Creswell, J. W. and Plano Clark. V. L (2007). Designing and Conducting Mixed Methods Research, London: Sage Publication.
Denzin N. K. & Lincoln Y. S (Eds.) (1994), Handbook of qualitative research (pp. 485–499). Thousand Oaks, CA: Sage.
Eisenhart, M. A., & Howe, K. R. (1992). Validity in educational research. In M. D. LeCompte, W. L. Millroy, & J. Preissle (Eds. ), The handbook of qualitative research in education (pp. 644–680). San Diego, CA: Academic Press.
Eisner, E. (1997). The New Frontier in Qualitative Research Methodology. Qualitative Inquiry, 3 (3), 259-274.
Jawaid, S. A (2007). Importance of self audit by a journal to measure quality improvement and planning for future, professional medical publications, Vol 23, Pp 4-8.
Jefferey, I. B (1989). Research and development and intra-industry spillovers: An economical application of dynamic duality, review of economic studies, Vol 56, Pp 249 – 267.
Johnson, R. B., Christensen, L. B (2004). Educational Research: Quantitative, Qualitative and Mixed Methods Approaches. Allyn and Bacon, Boston, MA.
Johnson. B and Christensen. L (2008). Educational Research: Quantitative, Qualitative and Mixed Approaches, Los Angeles: Sage Publications.
Maxwell, J. A. (1996). Qualitative research design: An interactive approach. Thousand Oaks, CA: Sage.
Onwugbuzie, A. & Leech, N. (2005). On Becoming a Pragmatic Researcher: The Importance of Combining Quantitative and Qualitative Research Methodologies, International Journal of Social Research Methodology, 8 (5): 1-25.
Petter, S. C. & Gallivan, M. J. Toward a Framework for Classifying and Guiding Mixed Method Research in Information Systems, Proceeding of the 37th Hawaii.
Tashakkori, A., and C. Teddlie (1998). Mixed Methodology: Combining Qualitative and Quantitative Approaches. Thousand Oaks, CA: Sage.
Tashakori, A., Teddlie, C. (eds.) (2003). Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research, Sage, Thousand Oaks, CA.