بررسی ‌رابطۀ ‌بین ‌ادراک ‌از ‌محیط ‌کلاس ‌با ‌سرزندگی ‌تحصیلی ‌دانشجویان، موردمطالعه: ‌دانشکده‌های ‌علوم ‌اجتماعی ‌و ‌رفتاری ‌دانشگاه ‌تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت آموزشی دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

2 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

3 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

چکیده

هدف ‌این ‌تحقیق ‌بررسیرابطۀ ‌بین ‌ادراک ‌از ‌محیط ‌کلاس ‌با ‌سرزندگی ‌تحصیلی ‌دانشجویان ‌دانشکده‌های ‌علوم ‌اجتماعی ‌و ‌رفتاری ‌دانشگاه ‌تهران ‌بود. ‌روش ‌پژوهش، ‌توصیفی ‌از ‌نوع ‌همبستگی ‌و ‌جامعۀ ‌آماری ‌پژوهش ‌را ‌کلیۀ ‌دانشجویان ‌پردیس ‌علوم ‌اجتماعی ‌و ‌رفتاری ‌دانشگاه ‌تهران ‌تشکیل ‌می‌دادند ‌(6728= ‌N). ‌برای ‌تعیین ‌حجم ‌نمونه ‌از ‌فرمول ‌کوکران ‌استفاده ‌شد ‌و ‌تعداد ‌363 ‌نفر ‌به ‌عنوان ‌نمونه ‌انتخاب ‌شدند ‌که ‌گزینش ‌آنها ‌با ‌استفاده ‌از ‌روش ‌طبقه‌ای ‌متناسب ‌صورت ‌گرفت. ‌برای ‌گرداوری ‌اطلاعات ‌از ‌پرسشنامۀ ‌ادراک ‌از ‌محیط ‌کلاس ‌و ‌پرسشنامۀ ‌سرزندگی ‌تحصیلی ‌استفاده ‌شد. ‌روایی ‌محتوایی ‌پرسشنامه‌ها ‌با ‌استفاده ‌از ‌نظر ‌متخصصان ‌و ‌پایایی ‌آنها ‌با ‌استفاده ‌از ‌ضریب ‌آلفای ‌کرونباخ ‌تأیید شد. ‌‌نتایج ‌نشان ‌داد ‌بین ‌ادراک ‌از ‌محیط ‌کلاس ‌و ‌سرزندگی ‌تحصیلی ‌دانشجویان ‌رابطۀ ‌مثبت ‌و ‌معنی‌داری ‌در ‌سطح ‌P<0/01 ‌وجود ‌دارد. ‌همچنین ‌نتایج ‌تحلیل ‌رگرسیون ‌گام‌ به گام ‌نشان ‌داد ‌که ‌از ‌بین ‌مؤلفه ‌های ‌ادراک ‌از ‌محیط ‌کلاس، ‌تنها ‌مؤلفه ‌انتخاب ‌قابلیت ‌پیش‌بینی ‌سرزندگی ‌تحصیلی ‌دانشجویان ‌را ‌داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

urvey of the Relationship between Perception of the Classroom Environment and Students Academic Adjustment in the Faculties of Social and Behavioral Sciences, University of Tehran

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Mirkamali 1
  • Amin Homayeni 2
  • Mohammad Amiri 3
چکیده [English]

In ‌this ‌research ‌the ‌relationship ‌between ‌perception ‌of ‌the ‌classroom ‌environment ‌and ‌students ‌academic ‌adjustment ‌was ‌studied ‌in ‌the ‌faculty ‌of ‌Social ‌and ‌Behavioral ‌Sciences ‌in ‌University of Tehran. ‌The ‌research ‌method ‌was ‌descriptive-correlational ‌and ‌study ‌population ‌consisted ‌of all of the ‌students ‌in ‌the ‌faculty (N=6728). ‌Cochran ‌formula ‌was ‌used ‌to ‌determine ‌the ‌sample ‌size. ‌The ‌number ‌of ‌363 ‌people ‌were ‌selected ‌as ‌the ‌selection ‌method ‌was ‌stratified. ‌Tow ‌questionnaires ‌was ‌used; ‌perception ‌of ‌the ‌classroom ‌environment ‌and ‌the ‌academic ‌adjustment. ‌Content ‌validity ‌of ‌the ‌questionnaires ‌was ‌confirmed ‌by ‌the ‌experts’ ‌opinions ‌and ‌their ‌reliability ‌was ‌approved ‌by ‌Cronbach's ‌alpha ‌coefficient. ‌In ‌this ‌article the ‌results ‌showed ‌that ‌there ‌is ‌a ‌considerable ‌positive ‌relation (with ‌the ‌P<0.01) ‌between ‌the ‌perception ‌of ‌the ‌classroom ‌environment ‌and ‌students ‌academic ‌adjustment. ‌The ‌stepwise ‌regression ‌analysis ‌showed ‌that ‌between ‌all ‌the ‌perception ‌of ‌the ‌classroom ‌environment ‌components, ‌only ‌selection ‌component ‌could ‌predict ‌the ‌students ‌academic ‌adjustment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perception of the classroom environment
  • Academic adjustment students
  • University of Tehran
بدری­گرگری، ‌رحیم ‌و ‌حسینی ‌اصل، ‌فریبا ‌(1389). ‌پیش­بینی ‌جهت­گیری ‌انگیزش ‌هدف ‌چیرگی: ‌نقش ‌عوامل ‌مربوط ‌به ‌ادراک ‌از ‌ساختار ‌کلاس. ‌فصلنامۀ ‌علمی ‌پژوهشی ‌روان‌شناسی ‌دانشگاه ‌تبریز، ‌ (‌17)، 9- 33.
پورعبدل، ‌سعید؛ ‌صبحی ‌قراملکی، ‌ناصر ‌و ‌عباسی، ‌مسلم ‌(1394). ‌مقایسۀ ‌اهمال­ ‌کاری ‌تحصیلی ‌و ‌سرزندگی ‌تحصیلی ‌در ‌دانش­آموزان ‌با ‌و ‌بدون ‌اختلال ‌یادگیری ‌خاص. ‌مجلۀ ‌ناتوانی­های ‌یادگیری، ‌4 (3)، 22- 38.
دهقانی‌‌زاده، ‌محمدحسین ‌(1391). ‌بررسی ‌میانجی­گری ‌خودکارآمدی ‌در ‌رابطه ‌بین ‌الگوهای ‌ارتباط ‌خانواده ‌و ‌ساختار ‌کلاس ‌با ‌سرزندگی ‌تحصیلی. ‌پایان­نامۀ ‌کارشناسی ‌ارشد، ‌دانشگاه ‌شیراز.
دهقانی‌زاده، ‌محمدحسین ‌و ‌حسین­چاری، ‌مسعود ‌(1391). ‌سرزندگی ‌تحصیلی ‌و ‌ادراک ‌از ‌الگوی ‌ارتباطی ‌خانواده؛ ‌نقش ‌واسطه­ای ‌خود ‌کارآمدی، ‌مجلۀ ‌مطالعات ‌آموزش ‌و ‌یادگیری. 4 (2)، 21 – 47.
مرادی، ‌مرتضی ‌و ‌چراغی، ‌اعظم ‌(1393). ‌الگوی ‌علی- ‌تجربی ‌از ‌روابط ‌بین ‌ادراک ‌از ‌الگوهای ‌ارتباط ‌خانواده، ‌ادراک ‌از ‌ساختار ‌کلاس، ‌انگیزش ‌و ‌خودگردانی ‌تحصیلی ‌و ‌سرزندگی ‌تحصیلی ‌در ‌نوجوانان ‌دبیرستانی. ‌مجلۀ ‌مطالعات ‌آموزش ‌و ‌یادگیری، 2 (1)، 113 -  140.
 
Ames, ‌C. (1992). ‌Classrooms: ‌Goals, ‌structures, ‌and ‌student ‌motivation. ‌Journal ‌of ‌Educational ‌Psychology, ‌80 (3), ‌260-267.
Andaman, ‌E. ‌M. ‌& ‌Midgley, ‌E. (1997). ‌Changes ‌in ‌achievement ‌goal ‌orientations, ‌perceived ‌academic ‌competence, ‌and ‌grade ‌access: ‌the ‌transition ‌to ‌middle-level ‌schools. ‌Cotemporary ‌Educational ‌Psychology, ‌22, ‌269-298.
Bong, ‌M. (2001). ‌Between ‌–and ‌within– ‌domain ‌relations ‌of ‌academic ‌motivation ‌among ‌middle ‌and ‌high ‌school ‌students: ‌Self-efficacy, ‌task ‌value ‌and ‌achievement ‌goals. ‌Journal ‌of ‌Educational ‌Psychology, ‌65, ‌317-329.
Dorman, ‌J. ‌& ‌Adams, ‌J. (2004). ‌Associations ‌between ‌students ‌perceptions ‌of ‌classroom ‌environment ‌and ‌academic ‌efficacy ‌in ‌Australian ‌and ‌British ‌secondary ‌schools. ‌Westminster ‌Studies ‌in ‌Education, ‌27 (1), ‌69-85.
Eccles, ‌J. ‌S. ‌Midgley, ‌C. ‌Wigfield, ‌A. ‌Buchanan, ‌C. ‌M. ‌Reuman, ‌D. ‌Flanagan, ‌C. ‌& ‌MacIver, ‌D. (1993). ‌Development ‌during ‌adolescence: ‌the ‌impact ‌of ‌stage/environment ‌fit ‌on ‌young ‌adolescents’ ‌experiences ‌in ‌schools ‌and ‌in ‌families, ‌American ‌Psychologist, ‌48, ‌90-101.
Elliott, ‌A. ‌J. (1999). ‌Approach ‌and ‌avoidance ‌motivation ‌and ‌achievement ‌goals. ‌Educational ‌Psychologist, ‌34, ‌169-189.
Finn, ‌J. ‌D. ‌& ‌Rock, ‌D. ‌A. (1997) ‌Academic ‌success ‌among ‌students ‌at ‌risk ‌for ‌school ‌failure, ‌Journal ‌of ‌Applied ‌Psychology, ‌82, ‌221–234.
Friedel, ‌J. ‌M. ‌Cortina. ‌K. ‌S. ‌Turner. ‌J. ‌C. ‌& ‌Midgley, ‌C. ‌(2007). ‌Achievement ‌goals, ‌efficacy ‌beliefs ‌and ‌coping ‌strategies ‌in ‌mathematics: ‌The ‌role ‌of ‌perceived ‌parent ‌and ‌teacher ‌goal ‌emphasis. ‌Contemporary ‌Educational ‌Psychology, ‌32 (3), ‌434- ‌458.
Gonzalez, ‌R. ‌& ‌Padilla, ‌A. ‌M. (1997).The ‌academic ‌resilience ‌of ‌Mexican ‌American ‌high ‌school ‌students. ‌Hispanic ‌Journal ‌of ‌Behavioral ‌Sciences, ‌19, ‌301−317.
Greene, ‌B. ‌A. ‌Miller, ‌R. ‌B. ‌Crowson, ‌H. ‌M. ‌Duke, ‌B. ‌L. ‌& ‌Akey, ‌K. ‌L. ‌(2004). ‌Predicting ‌high ‌school ‌students’ ‌cognitive ‌engagement ‌and ‌achievement: ‌Contributions ‌of ‌classroom ‌perceptions ‌and ‌motivation. ‌Contemporary ‌Educational ‌Psychology, ‌29 (4), ‌462-482.
Kaplan, ‌A. ‌& ‌Maehr, ‌M. ‌L. (1999). ‌Enhancing ‌the ‌motivation ‌of ‌African ‌American ‌students: ‌An ‌achievement ‌goal ‌theory ‌perspective. ‌The ‌Journal ‌of ‌Negro ‌Education, ‌68, ‌23-41.
Martin, ‌A. ‌J. ‌& ‌Marsh, ‌H. ‌W. (2006). ‌Academic ‌buoyancy ‌and ‌its ‌psychological ‌and ‌educational ‌correlates: ‌A ‌construct ‌validity ‌approach. ‌Psychology ‌in ‌the ‌Schools, ‌43 (3), ‌267-282.
Martin, ‌A. ‌J. ‌& ‌Marsh, ‌H. ‌W. (2008).Academic ‌buoyancy: ‌Towards ‌an ‌understanding ‌of ‌students’ ‌everyday ‌academic ‌resilience. ‌Journal ‌of ‌School ‌Psychology, ‌46 (1), ‌53-83.
Middleton, ‌M. ‌J. ‌Kaplan, ‌A. ‌& ‌Midgley, ‌C. (2004).The ‌change ‌in ‌middle ‌school ‌students ‌‘achievement ‌goals ‌in ‌mathematics ‌over ‌time. ‌Social ‌Psychology ‌of ‌Education, ‌7, ‌289-311.
Mucherah, ‌W. (2008). ‌Classroom ‌climate ‌and ‌students’ ‌goal ‌structures ‌in ‌high-school ‌biology ‌classroom ‌in ‌Kenya. ‌Learning ‌Environments ‌Research, ‌11 (1), ‌63-81.
Overstreet, ‌S. ‌& ‌Braun, ‌S. (1999). ‌A ‌preliminary ‌examination ‌of ‌the ‌relationship ‌between ‌exposure ‌to ‌community ‌violence ‌and ‌academic ‌functioning. ‌School ‌Psychology ‌Quarterly, ‌14, ‌380−396.
Patrick, ‌H. ‌& ‌Ryan, ‌A. (2008). ‌What ‌do ‌students ‌think ‌about ‌when ‌evaluating ‌their ‌classrooms ‌mastery ‌goal ‌structures? ‌The ‌Journal ‌of ‌Experimental ‌Education, ‌77, ‌99-123.
Pettus, ‌K. ‌R. (2006). ‌The ‌relationship ‌of ‌parental ‌monitoring ‌to ‌community ‌college ‌student ‌adjustment ‌and ‌achievement: ‌differences ‌by ‌gender, ‌ethnicity, ‌parental ‌education ‌level, ‌and ‌student ‌residence. ‌Unpublished ‌Ph.D. ‌Thesis, ‌Carolina ‌University.
Pintrich, ‌P. ‌R, (1994). ‌Continuities ‌and ‌discontinuities: ‌future ‌directions ‌for ‌research ‌in ‌Educational ‌Psychology. ‌Educational ‌Psychologist, ‌29, ‌137-148.
Putwain, ‌D. ‌V ‌& ‌Connors, ‌L. ‌& ‌Symes, ‌W. ‌& ‌Douglas-Osborn. ‌E. ‌(2011). ‌Is ‌academic ‌buoyancy ‌anything ‌more ‌than ‌adaptive ‌coping?Anxiety, ‌Stress ‌& ‌Coping, ‌1-10.
Ryan, ‌R. ‌M. ‌& ‌Grolnick, ‌W. ‌S. (1986). ‌Origins ‌and ‌pawns ‌in ‌the ‌classroom: ‌Self-report ‌and ‌projective ‌assessment ‌of ‌individual ‌difference ‌in ‌children’s ‌perceptions. ‌Journal ‌of ‌Personality ‌and ‌Social ‌Psychology, ‌50, ‌550-558.
Siadatian, ‌S.H. ‌Ataie, ‌M. ‌& ‌Gomrani, ‌A. (2014). ‌Comparison ‌vitality ‌of ‌students ‌with ‌and ‌without ‌hearing ‌loss. ‌Journal ‌of ‌Exceptional ‌education, ‌14 (4), ‌16-21. ‌
Spear, ‌L. ‌P. (2000). ‌The ‌adolescent ‌brain ‌and ‌age ‌related ‌behavioral ‌manifestations. ‌Neuroscience ‌and ‌Behavioral ‌Reviews, ‌24, ‌417-463.
Wentzel, ‌K. ‌R. (1998). ‌Social ‌relationships ‌and ‌motivation ‌in ‌middle ‌school: ‌The ‌role ‌of ‌parents, ‌teachers ‌and ‌peers. ‌Journal ‌of ‌Educational ‌Psychology, ‌90, ‌202-209.