کلیدواژه‌ها = موفقیت تحصیلی
شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت و افت تحصیلی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه یزد)

دوره 13، شماره 49، خرداد 1399، صفحه 7-35

معصومه داوری نیا؛ مریم کیان؛ سید علیرضا افشانی


تأثیر نگرش والدین بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

دوره 5، شماره 18، شهریور 1391، صفحه 67-88

جواد حاتمی؛ کوروش غلامی کوتنائی؛ ناهیده وطن دوست لاله