دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، بهار 1396، صفحه 1-183 
2. ارائه مدل نوآوری در دانشگاه بر اساس فرهنگ یادگیری و مدیریت دانش

صفحه 33-60

نجمه خدام عباسی؛ رضا شهریاری پور؛ علی اکبر امین بیدختی