نویسنده = محمدجواد صالحی
رویکردها و روش‌های اساسی در خصوص محاسبة سرمایة انسانی; مقایسة روش‌ها و ارائه یک مدل مفهومی

دوره 8، شماره 30، شهریور 1394، صفحه 61-84

محمدجواد صالحی؛ گشتاسب مظفری؛ شادی روحانی؛ منصوره علیقلی


کارآفرینی در صنعت دانش ایران

دوره 7، شماره 25، خرداد 1393، صفحه 11-37

یعقوب انتظاری؛ محمدجواد صالحی


محاسبه نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی در ایران و سایر مناطق جهان

دوره 5، شماره 19، آذر 1391، صفحه 27-51

محمدجواد صالحی؛ شادی روحانی؛ یعقوب انتظاری