کلیدواژه‌ها = فرهنگ سازمانی
عوامل موفقیت تسهیم دانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دوره 8، شماره 32، اسفند 1394، صفحه 115-137

بتول محمدی؛ بیژن عبدالهی


ارزیابی نقش فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی

دوره 7، شماره 27، آذر 1393، صفحه 11-34

محمدرضا اردلان؛ وحید سلطانزاده؛ رقیه بهشتی راد


بررسی رابطه فرهنگ سازمان و کیفیت ماندگاری

دوره 1، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 9-26

عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ طیبه ارجمندی