کلیدواژه‌ها = آموزش از راه دور
بررسی و شناخت عوامل مؤثر در اثربخشی نظام آموزش فر اگیر دانشگاه پیام نور

دوره 2، شماره 6، شهریور 1388، صفحه 83-99

شمس السادات زاهدی؛ علی حسن زاده