کلیدواژه‌ها = اعضای هیأت علمی
ارزیابی وضعیت رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز

دوره 7، شماره 28، اسفند 1393، صفحه 57-73

سعید سلیمانی؛ امین باقری؛ محمود ابوالقاسمی


ارزیابی نقش فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی

دوره 7، شماره 27، آذر 1393، صفحه 11-34

محمدرضا اردلان؛ وحید سلطانزاده؛ رقیه بهشتی راد


بررسی ضرورت ایجاد مراکز توسعه آموزش در دانشگاه‌های کشور

دوره 4، شماره 13، خرداد 1390، صفحه 9-28

افسانه کلباسی؛ احمدرضا نصر