دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، شهریور 1392، صفحه 7-147