دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، آذر 1392، صفحه 7-170 

مقاله پژوهشی

مدل‌های ارزیابی کیفیت در آموزش عالی بر اساس نیاز مشتریان

صفحه 7-22

بتول جمالی زواره؛ احمدرضا نصر؛ حوریه شادفر


تحلیل نقش انبار داده در آموزش عالی

صفحه 117-146

مینا فرنقی؛ سعید رضائی شریف آبادی؛ سید احسان یثربی نائینی