دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، اسفند 1391، صفحه 9-167 

مقاله پژوهشی

ارزیابی سرمایة اجتماعی سازمانی: مطالعة موردی دانشگاه تهران

صفحه 9-34

رحمت اله مرزوقی؛ حاتم فرجی ده سرخی؛ علی اصغر حیات؛ مسلم ملکی حسنوند


ابعاد و مؤلّفه‌های آموزش مهندسی: تحلیلی مبتنی بر ائتلاف‌های بین‌المللی

صفحه 35-60

حسین مطهری نژاد؛ نادرقلی قورچیان؛ پریوش جعفری؛ محمود یعقوبی