مدل ساختاری تأثیر هوش سازمانی و مهارت‌های مدیریت کوانتومی بر قابلیت چابکی سازمانی (مطالعه‌ای در آموزش عالی)

دوره 13، شماره 52، بهمن 1399، صفحه 163-189

محمدحسین سلیمی؛ سعید رجایی پور؛ سیدعلی سیادت؛ حمید بیدرام


معیارهای چابکی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران

دوره 14، شماره 55، آذر 1400، صفحه 163-182

سیده نیلوفر شامرادی؛ نرگس حسن مرادی؛ مجتبی معظمی


اکوسیستم و بازار دانش: مبانی نظری و داده‌های ایران

دوره 13، شماره 50، مرداد 1399، صفحه 175-211

یعقوب انتظاری


سنجش تفکر انتقادی: معرفی شیوه‌های سنتی و نوین

دوره 13، شماره 51، آبان 1399، صفحه 183-215

زهرا مرادی نجف آبادی؛ مریم محسن پور


دستاوردهای تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه ورزش

دوره 14، شماره 55، آذر 1400، صفحه 183-212

میثم نوری خان یوردی؛ محمدحسین رضوی؛ سعید تابش؛ مرتضی دوستی


طراحی و اعتباریابی مدل ساختاری پیامدهای فرهنگ سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی: دانشگاه اراک)

دوره 13، شماره 52، بهمن 1399، صفحه 190-212

الهام اسمعیلی؛ ابوالفضل قاسم‌زاده؛ روح‌اله مهدیون


بررسی تطبیقی آخرین تحولات سرفصل‌های دوره دکتری مدیریت آموزش عالی ایران با چند دانشگاه منتخب دنیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1402

قاسم سلیمی؛ سولماز خادمی؛ سید محمد سجادی


واکاوی راهبردهای مؤثر بر توسعه تاب‌آوری دانشجویان در محیط آموزش الکترونیکی طی همه‌گیری COVID-19: یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1402

حمیدرضا نعمت الهی؛ مانی ارمان؛ الهام تنگستانی


تحلیل تاثیر کیفیت وب سایت بر شهرت دانشگاه با در نظر گرفتن نقش رفتار خلق ارزش مشترک با دانشجو و تصویر دانشگاه فردوسی مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1402

مریم ودیعی نوقابی؛ وجیهه هوشیار


مولفه های یک دانشگاه بین المللی: ارائه یک الگوی مفهومی عملیاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1402

یعقوب مهارتی؛ الهه صابری