اولویت بندی فناوری های نوین آموزشی برای کاربست در سیستم آموزشی (مورد مطالعه: یکی از دانشگاه های نظامی ایران)

دوره 14، شماره 54، شهریور 1400، صفحه 121-140

علی قاسمیان صاحبی؛ راحیل کردحیدری؛ حسن گلی؛ مهدی ابراهیمی


بین المللی شدن آموزش عالی : فرصت ها و تهدیدها

دوره 16، شماره 61، فروردین 1402، صفحه 121-140

محمدحسین حاجیلو؛ فاخته اسحاقی؛ رضا محمدی


واکاوی حیطه‌های موضوعی پژوهشگران برنامه‌ریزی درسی بر مبنای مقاله‌های چاپ شده آنان در پایگاه جهاد دانشگاهی و مجلات نور

دوره 13، شماره 52، بهمن 1399، صفحه 125-162

لیلا حشمتی فر؛ مرضیه معتمدی محمدآبادی؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ محمدامین عرفان منش


بازخوانی مؤلفه‌های رهبری دانش و بررسی وضعیت آن در گروه‌های آموزشی: مورد مطالعه دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 13، شماره 49، خرداد 1399، صفحه 129-159

صدیقه سادات قیومی؛ رضوان حسین قلی زاده؛ محمدرضا آهنچیان


سنجش کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی رشته مهندسی نساجی بر اساس مدل کانو (مورد مطالعه: دانشگاه یزد)

دوره 14، شماره 55، آذر 1400، صفحه 129-162

مهدیه السادات طباطبایی مهریزی؛ مریم کیان؛ احمد زندوانیان


الزامات تدریس اثربخش در آموزش مجازی با رویکردی بر آموزش‌های دوران کووید 19: یک مطالعه پدیدارشناسی

دوره 15، شماره 57، فروردین 1401، صفحه 133-157

فهیمه کشاورزی؛ رضا ناصری جهرمی؛ پرستو نبیئی


جغرافیای مطالعات برنامه درسی در ایران: قلمرو روش‌شناسی

دوره 13، شماره 50، مرداد 1399، صفحه 145-174

بهروز رحیمی؛ مرضیه دهقانی


مدل ساختاری تأثیر هوش سازمانی و مهارت‌های مدیریت کوانتومی بر قابلیت چابکی سازمانی (مطالعه‌ای در آموزش عالی)

دوره 13، شماره 52، بهمن 1399، صفحه 163-189

محمدحسین سلیمی؛ سعید رجایی پور؛ سیدعلی سیادت؛ حمید بیدرام


معیارهای چابکی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران

دوره 14، شماره 55، آذر 1400، صفحه 163-182

سیده نیلوفر شامرادی؛ نرگس حسن مرادی؛ مجتبی معظمی


اکوسیستم و بازار دانش: مبانی نظری و داده‌های ایران

دوره 13، شماره 50، مرداد 1399، صفحه 175-211

یعقوب انتظاری


سنجش تفکر انتقادی: معرفی شیوه‌های سنتی و نوین

دوره 13، شماره 51، آبان 1399، صفحه 183-215

زهرا مرادی نجف آبادی؛ مریم محسن پور


دستاوردهای تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه ورزش

دوره 14، شماره 55، آذر 1400، صفحه 183-212

میثم نوری خان یوردی؛ محمدحسین رضوی؛ سعید تابش؛ مرتضی دوستی


طراحی و اعتباریابی مدل ساختاری پیامدهای فرهنگ سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی: دانشگاه اراک)

دوره 13، شماره 52، بهمن 1399، صفحه 190-212

الهام اسمعیلی؛ ابوالفضل قاسم‌زاده؛ روح‌اله مهدیون


ارزیابی توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان معماری از منظر برنامه درسی و حرفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1402

حامد بیتی؛ یوسف سلطانی؛ مینو قره بگلو


طراحی الگوی مرزگستری در آموزش عالی با روش فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

سعید نوراللهی؛ سیروس قنبری