موضوعات = آموزش عالی
آینده پژوهی همکاری های علمی بین المللی در دانشگاه های دولتی کشور و ارائه راهکارها و توصیه های سیاستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1402

شهرام مهرآور گیگلو؛ علی خورسندی طاسکوه


بررسی تاریخی پذیرش دانشجو در ایران؛ از چه‌کسی تا چگونگی

دوره 16، شماره 61، فروردین 1402، صفحه 24-44

امین قنبری؛ طیبه عباسی


طراحی الگوی ویژگی‌های استاد حمایتگر در نظام آموزش عالی: مطالعه چند روشی کیفی

دوره 15، شماره 60، دی 1401، صفحه 87-106

مهدی محمدی؛ رضا ناصری جهرمی؛ سولماز خادمی؛ صدیقه شادی؛ مرضیه مسگرپور؛ فائزه روستا