اعتبارسنجی آموزش عالی در هزاره سوم با محوریت برنامه درسی

دوره 5، شماره 17، خرداد 1391، صفحه 13-48

میرقاسم حسینی؛ احمدرضا نصر


ارزیابی نقش فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی

دوره 7، شماره 27، آذر 1393، صفحه 11-34

محمدرضا اردلان؛ وحید سلطانزاده؛ رقیه بهشتی راد


ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشکدة فنی دانشگاه تهران از دیدگاه دانشجویان براساس مدل سروکوآل

دوره 6، شماره 22، شهریور 1392، صفحه 25-39

ابوذر حیدری رفعت؛ علی عنایتی نوین فر؛ امین پروری


بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان رشته‌های کشاورزی دانشگاه تهران نسبت به آموزش‌های عملی کشاورزی

دوره 6، شماره 21، خرداد 1392، صفحه 27-39

سعیده نظری نوقابی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ هوشنگ ایروانی


محاسبه نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی در ایران و سایر مناطق جهان

دوره 5، شماره 19، آذر 1391، صفحه 27-51

محمدجواد صالحی؛ شادی روحانی؛ یعقوب انتظاری


بررسی وضعیت اخلاق حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 9، شماره 35، آذر 1395، صفحه 27-54

سید عباس رضوی؛ حسین الهام پور؛ احسان برکه باد


ارزشیابی اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت بر اساس الگوی سیپ در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دوره 10، شماره 40، اسفند 1396، صفحه 27-50

حمداله تارین؛ نادر نادری؛ نسرین حیدری سورشجانی


مقایسه دو نظریه «کلاسیک آزمون» (CTT) و « پاسخ سؤال » (IRT)از نظر اندازه گیری شاخص های دقت آزمون

دوره 1، شماره 1، خرداد 1387، صفحه 29-47

سیده طیبه مطیعی لنگرودی؛ بلال ایزانلو؛ رضا پیروی


شناخت شرایط مؤثر محیطی در ارزیابی عملکرد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

دوره 15، شماره 60، دی 1401، صفحه 29-56

سیدمحمدرضا سیدی؛ حسن دانایی فرد؛ اسدالله گنجعلی


تجارب دانشجویان از نحوه ارزشیابی رایانه‌ای استادان دانشگاه

دوره 4، شماره 14، شهریور 1390، صفحه 31-47

مریم انصاری؛ احمدرضا نصر؛ علیرضا شواخی