مقدمه‌ای بر اصول و فرایند ساخت و رواسازی پروتکل مصاحبه

دوره 12، شماره 46، مرداد 1398، صفحه 177-203

علی بنی اسد؛ کیوان صالحی


عوامل موفقیت تسهیم دانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دوره 8، شماره 32، اسفند 1394، صفحه 115-137

بتول محمدی؛ بیژن عبدالهی


تبیین نقش بالندگی کارکنان بر تسهیم دانش در سازمان سنجش آموزش کشور

دوره 11، شماره 41، خرداد 1397، صفحه 199-218

آراسته حسین زاده؛ ثنا صفری


شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت و افت تحصیلی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه یزد)

دوره 13، شماره 49، خرداد 1399، صفحه 7-35

معصومه داوری نیا؛ مریم کیان؛ سید علیرضا افشانی


مقایسه ادراک استادان و نومعلمان از نقش دانشگاه فرهنگیان در ارتقای بالندگی‌حرفه‌ای دانشجومعلمان

دوره 14، شماره 55، آذر 1400، صفحه 7-24

محمد علی پور؛ هادی پورشافعی؛ محمد علی رستمی نژاد؛ حسن ضابط


تحلیل ساختاری-محتوایی برنامه ‏های راهبردی دانشگاه‏ها در سطح ملی، آسیایی و جهان اسلام

دوره 14، شماره 56، دی 1400، صفحه 7-35

شعله ارسطوپور؛ یعقوب مهارتی؛ مهدی زاهدی نوقابی؛ نرگس ملکوتی؛ بهار قادری؛ فاطمه ذاکری فرد؛ مریم شعبانی؛ نازنین زهرا محمدیان


بررسی رابطه بین بالندگی اعضای هیات علمی و مدیریت دانش در دانشگاه شهید بهشتی

دوره 16، شماره 62، تیر 1402، صفحه 7-26

جواد صادقی جعفری؛ مهدیه سادات فروتن کیا


بررسی تجارب دانشجویان از یادگیری به شیوه کلاس معکوس مجازی: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه

دوره 16، شماره 61، فروردین 1402، صفحه 7-30

محمد علی پور؛ مهدی علیپور؛ سیدعلیرضا قاسمی