مقدمه‌ای بر اصول و فرایند ساخت و رواسازی پروتکل مصاحبه

دوره 12، شماره 46، مرداد 1398، صفحه 177-203

علی بنی اسد؛ کیوان صالحی


عوامل موفقیت تسهیم دانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دوره 8، شماره 32، اسفند 1394، صفحه 115-137

بتول محمدی؛ بیژن عبدالهی


تبیین نقش بالندگی کارکنان بر تسهیم دانش در سازمان سنجش آموزش کشور

دوره 11، شماره 41، خرداد 1397، صفحه 199-218

آراسته حسین زاده؛ ثنا صفری


توسعه فرهنگ وقف در مراکز آموزش عالی با تأکید بر دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.22034/hel.2024.2020466.1940

مریم اکبری؛ علیرضا قاسمی زاد؛ حمیدرضا معتمد


مطالعه پدیدارشناختی عدالت آموزشی در محیط یادگیری مجازی در آموزش عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1402

10.22034/hel.2024.2017692.1935

زینب بهاروند؛ فرامرز محمدی پویا؛ عظیمه سادات خاکباز


شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت و افت تحصیلی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه یزد)

دوره 13، شماره 49، خرداد 1399، صفحه 7-35

معصومه داوری نیا؛ مریم کیان؛ سید علیرضا افشانی


مقایسه ادراک استادان و نومعلمان از نقش دانشگاه فرهنگیان در ارتقای بالندگی‌حرفه‌ای دانشجومعلمان

دوره 14، شماره 55، آذر 1400، صفحه 7-24

محمد علی پور؛ هادی پورشافعی؛ محمد علی رستمی نژاد؛ حسن ضابط


تحلیل ساختاری-محتوایی برنامه ‏های راهبردی دانشگاه‏ها در سطح ملی، آسیایی و جهان اسلام

دوره 14، شماره 56، دی 1400، صفحه 7-35

شعله ارسطوپور؛ یعقوب مهارتی؛ مهدی زاهدی نوقابی؛ نرگس ملکوتی؛ بهار قادری؛ فاطمه ذاکری فرد؛ مریم شعبانی؛ نازنین زهرا محمدیان


بررسی رابطه بین بالندگی اعضای هیات علمی و مدیریت دانش در دانشگاه شهید بهشتی

دوره 16، شماره 62، تیر 1402، صفحه 7-26

جواد صادقی جعفری؛ مهدیه سادات فروتن کیا


بررسی تجارب دانشجویان از یادگیری به شیوه کلاس معکوس مجازی: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه

دوره 16، شماره 61، فروردین 1402، صفحه 7-30

محمد علی پور؛ مهدی علیپور؛ سیدعلیرضا قاسمی